Franstorpsvägen - skola, centrum och kontor

Detaljplan för ändrad användning, från ”bostads- och
handelsändamål ” till att även inkludera gymnasieskola, centrumverksamhet och kontor, inom del av fastigheten Basaren 3, tidigare Basaren 1, Franstorpsvägen 21-29, i Lilla Alby.
Diarienummer KS-0623/2021

Pil som visar vilket skede detaljplanen befinner sig i.

Pilen visar vilket skede detaljplanen befinner sig i.

Förslaget

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra gymnasieskola samt att ersätta användning för handel och restaurang med centrumanvändning i markplanet och första våningsplanet i det befintliga bostadshuset.

Skede

Planförslaget var ute på samråd mellan den 27 januari och 19 februari 2024, och det fanns tillfälle att lämna synpunkter.

Nu sammanställer vi synpunkterna som kommit in och bearbetar förslaget. Synpunkterna kommer att besvaras i en samrådsredogörelse i nästa skede av planprocessen.

Bakgrund 

Sektorn för samhällsbyggnad fick den 21 februari 2022 i uppdrag av kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott att pröva förutsättningarna för gymnasieskola, centrumverksamhet och kontor i ett detaljplanearbete inom del av fastigheten Basaren 1, efter fastighetsklyvning Basaren 3, Franstorpsvägen 21-29, Lilla Alby.

Förstora bilden

Fastigheten Basaren 1 inringad i vitt.

Senast uppdaterad 20 februari 2024
Förstora bilden

Den röda markeringen visar planområdets läge. Klicka på bilden för att göra den större.