Tallbacken 3 - nya bostäder och handel

Nya bostäder och handel på fastigheten Tallbacken 3, vid Sturegatan och Tallgatan, i centrala Sundbyberg.
Diarienummer KS-0094/2016.

Förslaget

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt bostadshus med centrum (handel, restaurang, lokaler) i markplan som ersätter det befintliga huset.

Förslaget ger möjlighet till en byggnad med varierande takhöjder och takutformning som ska samspela med befintlig bebyggelse i kvarteret. Fasader ska utformas och färgsättas för att samspela med Sturegatans historiska bebyggelse.

Skede

Förslaget var ute på samråd under perioden 11 augusti och 11 september 2020 och det fanns tillfälle att lämna synpunkter på förslaget.

Under nästa skede i planprocessen, granskningsskedet, finns ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter.

Ta del av planhandlingar och utredningar under rubriken Relaterat Innehåll.

Bakgrund 

Stadsledningskontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsen den 23 februari 2016 att påbörja planarbete för ändring av detaljplan för fastigheten Tallbacken 3 i centrala Sundbyberg.

Förslag på gestaltning av byggnad. Vy från Sturegatan. Illustration: Arkitema Architects.

Förstora bilden

Situationsplan förslag på utformning av gård och markytor. Illustration: Arkitema Architects

Förstora bilden

Sektion i öst-västlig riktning (längs Sturegatan). Illustration: Arkitema Architects.

Senast uppdaterad 20 februari 2024