Humblegatan/Albygatan - bostäder

Nya bostäder på fastigheten Ringaren 10, Humblegatan/Albygatan i Lilla Alby, centrala Sundbyberg.
Diarienummer KS-0491/2017.

Förslaget

Syftet med detaljplanen är att riva befintligt flerbostadshus som idag innehåller 8 bostäder och att möjliggöra för nybyggnation av drygt 20 bostäder till fastigheten Ringaren 10.

Förslaget ska utgöra ett nytillskott till Lilla Alby med hänsyn till platsens förutsättningar och karaktär. Förslagets ska också bättre klara tillgänglighet och addera fler bostäder till en boendemiljö där många vill bo.

Skede

Detaljplaneförslaget var ute på samråd mellan den 9 januari och 6 februari 2023, och det fanns tillfälle att lämna synpunkter på förslaget.

Nu sammanställer vi synpunkter som kommit in och bearbetar förslaget. Synpunkterna kommer att besvaras i en samrådsredogörelse som presenteras vid granskningen, som är nästa skede i planprocessen.

I granskningsskedet ges ytterligare tillfälle att lämna synpunkter på förslaget.

Bakgrund 

Stadsledningskontoret fick, den 5 februari 2018 i uppdrag av kommunstyrelsen att påbörja planarbete för ändring av detaljplan för fastigheten Ringaren 10 i Lilla Alby.

Visionsbild av det nya huset sett från korsningen Albygatan/Humblegatan.

Visionsbild av det nya huset sett från korsningen Albygatan/Humblegatan.

Senast uppdaterad 20 februari 2024