Rissneleden - transformatorstation

Detaljplan för transformatorstation på fastigheten SUNDBYBERG 2:28, Rissneleden/Artillerivägen, i stadsdelen Rissne.
Diarienummer KS-0118/2023.

Förslaget

Syftet med planarbetet är att utreda möjligheter att utöka byggrätten för Vattenfall så att framtida energiförsörjning kan säkerställas. Planarbetet ska även bidra med att lyfta fastighetens gestaltning. Detta gäller såväl mark som ny byggnad.

Platsen är en viktig del av Rissneleden och kommer att vara synlig från nya tvärbanan. Därför är det betydelsefullt att utformningen gestaltas med omsorg.

Skede

Nästa skede i planprocessen är samråd. Då kommer förslaget att ställas ut och myndigheter, sakägare och andra som är berörda möjlighet har möjlighet att lämna synpunkter på framtaget förslag till detaljplan.

Bakgrund 

Sundbybergs stad beslutade, vid kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott den 18 september 2023, om positivt planbesked avseende att pröva förutsättningarna för transformatorstation på fastigheten SUNDBYBERG 2:28, Rissneleden/Artillerivägen, i stadsdelen Rissne, Sundbyberg.

Förstora bilden

Markerad linje visar planområdets utbredning.

Senast uppdaterad 20 februari 2024
Förstora bilden

Den röda markeringen visar planområdets läge. Klicka på bilden för att göra den större.