Nya stadskärnan

När järnvägen genom Sundbyberg läggs i tunnel förenas staden för första gången sedan 1876. Tillsammans med Nya stadskärnan öppnar vi upp för grönska, liv och rörelse – och ännu fler sundbybergare. Det är ett viktigt steg mot att klimatanpassa och ställa om till ett fossilfritt Sundbyberg, Stockholm och Sverige.

Nya stadskärnan är ett stadsutvecklingsprojekt som möjliggörs när Trafikverket bygger ut Mälarbanan, från två spår till fyra, i tunnel genom Sundbyberg. På den här sidan hittar du frågor och svar om bygget av Nya stadskärnan och Mälarbanan.

Våren 2023 meddelade Trafikverket att man pausar förberedande arbeten och produktion tunneln till tidigast 2028. Förseningarna beror på att alla planer och tillstånd som krävs inte är på plats. Detta beror på att sista delsträckan av projekt Mälarbanan, där tunneln genom centrala Sundbyberg ingår, är den mest komplexa delen av sträckan. Läs mer på Trafikverkets webbplats.

Mälarbanan, trafikverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För de som bor och verkar här i Sundbyberg innebär beskedet att inga nya stora arbeten för tunnelbygget kommer att påbörjas förrän tidigast 2028.

De förberedande arbeten som genomförts med bland annat ledningsomläggningar, tar ett uppehåll och återställningsarbeten efter dem, är klara 2024. Se status för Trafikverkets återställningsarbeten på Trafikverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Om du har frågor eller upplever att du blir störd kontakta Trafikverkets kontaktcenter. De har öppet dygnet runt telefon 0771-921 921.

Frågor och svar

Hur kommer Nya stadskärnan se ut?

Utformningen av Nya stadskärnan är under planering och har inte kommit till gestaltningsfasen, där arkitekter ritar husens exakta utformning.

I stället kan du se ungefär hur många byggnader som planeras, var grönområden placeras och vägar dras I detaljplanerna. Till exempel planeras husen i den Västra delen av stadskärnan att bli upp till 13 våningar höga. Det ska även bli 40 procent mer grönytor, exempelvis genom plantering av träd och anläggning av parker och grönstråk i stadens centrala delar.

Om du vill veta mer om framtidens Sundbyberg kan du läsa här:

Nya stadskärnan i framtiden

Detaljplanearbete

En detaljplan beskriver hur mark eller vatten ska användas inom ett visst område. De bestämmer var det ska finnas allmänna platser som till exempel vägar och parker, och var det ska byggas exempelvis bostäder, skolor eller var affärer eller arbetsplatser ska ligga.

Det finns ett detaljplaneprogram för Nya stadskärnan som innehåller processer för följande detaljplaner:

  • Detaljplan för järnväg, promenad och stadsbebyggelse.
  • Detaljplan för södra delen mot järnvägen.
  • Detaljplan för södra delen mot Bällstaviken.
  • Detaljplan för västra delen.

På denna sida kan du läsa mer om samtliga detaljplaner och status för dem:

Planprogram för Sundbybergs nya stadskärna.

Varför läggs spåren i tunnel?

Spåren läggs i tunnel genom Sundbyberg för att det inte finns plats med fyra spår ovan mark genom ett så tätbebyggt område som centrala Sundbyberg. När tågen går under mark frigörs dessutom 30 000 kvadratmeter mark ovan jord samtidigt som staden inte längre delas av järnvägen.

Mälarbanan som går mellan Stockholm och Örebro är hårt trafikerad av både fjärr-, regional- och pendeltåg, och det bildas ofta kö med förseningar som följd. För att underlätta trafiken bygger Trafikverket ut järnvägen från två till fyra spår. Det gör att fler tåg kan trafikera sträckan, att resenärerna får fler avgångar att välja mellan och att punktligheten förbättras. Fram till Spånga är utbyggnaden klar och nu återstår sträckan Spånga till Huvudsta.

Beslutet att bygga ut Mälarbanan är fattat av regeringen. Sundbybergs stad och Trafikverket har kommit överens om att lägga spåren i en 1,4 km lång tunnel.

När och var bygger Trafikverket?

Trafikverket har sedan 2019, inför bygget av tillfälligt spår och tunneln, utfört förberedande arbeten i centrala Sundbyberg. Det har bland annat inneburit rivningar av fastigheter och ledningsomläggningar, från under mark till ovan, i så kallade ledningsbryggor. Efter att Trafikverket är klar med ett förberedande arbete så återställer de platsen, exempelvis genom att asfaltera eller lägga tillbaka gatsten.

Pågående byggarbeten i stadskärnan
Trafikverkets pågående arbeten Länk till annan webbplats..

Besked om paus av byggstart till 2028
Trafikverket lämnade i april 2023, besked om en paus av alla större arbeten med Mälarbanan i Solna och Sundbyberg till 2028. Det innebär att arbetet med tillfälligt spår och tunnel, skjuts fram till dess.

De förberedande arbeten som pågår i staden kommer att färdigställas. När och var återställningsarbetena sker hittar du information om på Trafikverkets webbplats:

Mälarbanan Sundbyberg. trafikverket.se Länk till annan webbplats.

I dagsläget har Trafikverket inte aviserat en tidplan för eventuella kommande återställningsarbeten eller förberedande arbeten. Information uppdateras löpande på Trafikvekets hemsida.

Läs Trafikverkets besked och svar på frågor om paus i arbetet av Mälarbanan i Sundbyberg och Solna:

Trafikverket pausar arbeten i Solna och Sundbyberg. trafikverket.se Länk till annan webbplats.

Trafikverkets tidslinje över arbetena med Mälarbanan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem bygger vad i Nya stadskärnan?

Sundbybergs stad ansvarar för att utveckla staden ovan mark - gator, torg och bebyggelse. Projekt Sundbybergs nya stadskärna drivs av Sundbybergs stad genom Sundbybergs stadshus AB Länk till annan webbplats..

Utbyggnaden av järnvägen drivs av Trafikverket, projekt Mälarbanan, i nära samarbete med Sundbybergs stad och trafikförvaltningen på Region Stockholm.

När blir Nya stadskärnan klar?

Trafikverket beräknar att arbetet med att bygga tillfälligt spår samt de båda tunnelrören genom Sundbyberg kommer inledas tidigast 2028 med upphandling. Arbetet beräknas därefter ta minst åtta år. Trafikverkets senaste bedömning är att arbetet med tunneln är färdigställt mellan 2042 och 2045.

Trafikverkets tidsplan, trafikverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Först när tunneln genom Sundbyberg är klar kan de stora arbetena med att skapa den nya stadskärnan inledas i etapper. Järnvägspromenaden och grönytor i centrum kommer kunna etableras relativt snart efter tunnelns färdigställande. Det som sist kommer bli klart är den stora utbyggnaden av västra delen av stadskärnan, norr om Marabouparken. Den fulla utbyggnaden beräknas ta minst tio år.

Påverkan på fastighet, lokal eller bostad

De återställningar efter förberedande arbeten som pågår i staden kommer att färdigställas under våren 2024. Bland att har Trafikverket arbetat med att lägga om ledningar på olika platser där marken ska återställas med ny sten eller asfalt.

Störande arbeten planeras oftast till helgfria vardagar klockan 07.00– 19.00. Ibland måste arbetet göras på andra tider. Då informerar Trafikverket om detta via portanslag, störnings-sms och webbplats.

Om du är företagare eller fastighetsägare i Sundbyberg kan du hitta mer information om hur Nya stadskärnan kan påverka dig här:

Information tillföretagare

Så kontaktar du Trafikverket

Om du blir störd eller har frågor som rör arbetet kontaktar du Trafikverkets Kundservice via mejl:
tKontakta oss, trafikverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också ringa Trafikverkets kontaktcenter som har öppet dygnet runt: 0771-921 921.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra dina tankar och funderingar. Du kan ställa frågor till projektet via vår e-post, se kontaktuppgifter under Kontakt.

Trafikverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om hela Mälarbanans utbyggnad.

Senast uppdaterad 9 juli 2024