Nya stadskärnan

I samband med att järnvägen genom Sundbyberg läggs i tunnel kan vi utveckla en blandad stadsmiljö, som länkar samman omgivande bebyggelse och grönområden - Nya stadskärnan. Järnvägens nuvarande barriäreffekt försvinner och föreslås ersättas av en urban, grön Promenad, som kopplar samman öst med väst och norr med söder.

På gång just nu

Planarkitekt och kommunikatör beskriver hur Nya stadskärnan kan komma att se ut.

Stadsvandringen den 29 augusti lockade många sundbybergare, här beskriver planarkitekt Manne Berndtsson hur Nya stadskärnan kan komma att se ut.

Pågående och planerade byggarbeten

Varje månad presenterar vi aktuella och planerade arbeten i området.
I stort och smått får du veta mer om Nya stadskärnans omvandling, just nu.

Tack för en lyckad stadsvandring den 29 augusti

Gårdagens stadsvandring lockade både nyinflyttade sundbybergare och de som bott mer än 20 år i staden.  Vi visade visionsbilder från planprogrammet och berättade om planerna för Nya stadskärnan och Trafikverket beskrev sin planering av utbyggnaden av järnvägen och Sundbybergstunneln.  

En beskrivande folder om projekt Sundbybergs nya stadskärna delades ut och finns som pdf (9MB) Stadsvandring i vår nya stadskärnaPDF

Detaljplanearbetet

Just nu pågår detaljplanearbetet med en rad utredningar och teknisk förstudie. Vi planerar för samråd för detaljplanen Järnväg, promenad och stadsbebyggelse, i höst. Samrådsperioden kommer att annonseras, så att berörda har möjlighet att tycka till och lämna synpunkter.

Aktuellt från Trafikverket

Trafikverket informerar löpande om vad som är aktuellt kring utbyggnaden av järnvägen genom Sundbyberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster såsom; förberedande ledningsarbeten, tillfälliga spår på bangården och Trafikverkets planläggningsprocess.

Trafikverkets kontaktcenter har öppet dygnet runt, dit vänder du dig om du vill veta mer eller upplever att du blir störd av pågående arbeten. Du kan också prenumerera på sms om planerade störningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafikverkets kontaktcenter telefon: 0771-921 921

Om Sundbybergs nya stadskärna

När järnvägen, Mälarbanan, mellan Tomteboda och Kallhäll blir fyrspårig kommer delen genom Sundbybergs centrum att läggas i tunnel. Det innebär att mark ovan jord frigörs och att stadskärnan kan utvecklas.

Sundbybergs stad och Trafikverket har kommit överens om att lägga spåren genom Sundbyberg i en 1,4 kilometer lång tunnel. Då kommer cirka 30 000 kvadratmeter mark att frigöras, och staden kan utveckla en ny stadskärna.

Sundbyberg får också en ny station för pendel- och regionaltåg, vilket betyder att stationen byggs ut till ett större resecentrum och blir en viktig knytpunkt i regionen. Målet är en levande stadskärna med så liten miljöpåverkan som möjligt. Stadskärnan ska också utformas så att den bidrar till stadens ekonomi.

Hur kommer det att bli när det är klart?

Utformningen av Nya stadskärnan är under planering. Just nu pågår detaljplanearbetet med en rad utredningar och teknisk förstudie. I dagsläget finns ett planprogram som visar hur centrala Sundbyberg kan komma att se ut när järnvägen ligger i tunnel.
Planprogram för Sundbybergs nya stadskärna.

Vy från Landsvägen över ett framtida Sundbybergs torg som utvecklats och utvidgats för att knyta an till centrum norr om Järnvägsgatan. Nya, låga byggnader och glasade paviljonger ramar in torget mot Landsvägen och Järnvägsgatan. 
Idéskiss Sundbybergs nya resecentrum, vy från öst sett från kommungränsen mot Solna. Bild: Swecho Architects/AMF Fastigheter.

Utformningen av Sundbybergs nya resecentrum kommer att bearbetas vidare bland annat med en arkitekttävling alternativt parallella uppdrag framöver. Bilden är en tidig idéskiss, vy från öst sett från kommungränsen mot Solna. Idéskiss: Sweco Architects/AMF Fastigheter

Sundbybergs nya resecentrum

Sundbybergs stad har tecknat ett intentionsavtal med AMF Fastigheter om att utveckla det nya resecentrumet, och nu finns de första idéskisserna framme. Slutgiltigt beslut om avtalet fattades av kommunfullmäktige den 22 oktober 2018.
Nyheten om avtalet för Sundbybergs nya resecentrum.

Varför läggs spåren i tunnel?

Mälarbananlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som går mellan Stockholm och Örebro har idag två spår. De är hårt trafikerade av både fjärr-, regional- och pendeltåg, och det bildas ofta kö med förseningar som följd. För att förbättra trafiksituationen bygger Trafikverket ut från två till fyra spår. Det gör att fler tåg kan trafikera sträckan, att resenärerna får fler avgångar att välja på och att punktligheten förbättras. Beslutet att bygga ut Mälarbanan är fattat av regeringen.

Sundbybergs stad och Trafikverket har kommit överens om att lägga spåren i en 1,4 km lång tunnel - Sundbybergstunneln.

När ska det börja byggas?

Trafikverket påbörjar bygget av tunneln tidigast år 2022. Byggtiden beräknas till cirka åtta år. Nya stadskärnan kommer att byggas i takt med att Sundbybergstunneln blir klar. Det som syns i staden redan nu är Trafikverkets förberedande arbeten med att bland annat lägga om ledningar, innan de kan börja bygga ut järnvägen. 

Nuläge Trafikverkets järnvägsplan
Under senvintern 2017 höll Trafikverket samråd om järnvägsplanen, alltså den beskrivningen i detalj var järnvägen ska ligga och hur anläggningen ska se ut. Nu arbetar Trafikverket med järnvägsplanen som i nästa steg ska ställas ut på granskning. En ny tidplan för sträckan Huvudsta-Duvbo har presenterats; 2018 inleds förberedande arbeten och byggstart beräknas till 2022.

Vem bygger vad?

Sundbybergs stad ansvarar för att utveckla staden ovan mark; gator, torg och bebyggelse. Projekt Sundbybergs nya stadskärna drivs av Sundbybergs stad genom Sundbybergs stadshus ABlänk till annan webbplats.

Utbyggnaden av järnvägen drivs av Trafikverket, projekt Mälarbanan, i nära samarbete med Sundbybergs stad och trafikförvaltningen på Region Stockholm, SLL.

Om mark och fastigheter påverkas av järnvägens utbyggnad

Trafikverkets mål är att påverka så lite som möjligt på mark och fastigheter. Här kan läsa mer om Trafikverkets förebyggande arbete och var du vänder dig med eventuella frågor om påverkan på din fastighet, lokal eller bostadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Du kan ställa frågor via telefon eller e-post till projektets representanter, se kontaktuppgifter under Kontakt.

trafikverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns all övergripande information om hela Mälarbanans utbyggnad.

Senast uppdaterad 30 augusti 2019