Nya stadskärnan

I samband med att järnvägen genom Sundbyberg läggs i tunnel kan vi utveckla en blandad stadsmiljö, som länkar samman omgivande bebyggelse och grönområden - Nya stadskärnan. Järnvägens nuvarande barriäreffekt försvinner och föreslås ersättas av en urban, grön promenad, som kopplar samman öst med väst och norr med söder.

Nyheter

Karta över Järnvägsgatan och de parkeringar som åter blir tillgängliga från 15 mars.

Klicka på bilden för att förstora.

Nu öppnar vi 30 parkeringsplatser på Järnvägsgatan

Den 15 mars öppnar möjligheten för parkering igen på Järnvägsgatan mellan Ursviksvägen och Starrbäcksgatan. Trafikverket är klara med aktuella arbeten på sträckan och återlämnar ytan tillfälligt till nästa byggetapp. Vi samverkar löpande med Trafikverket för att mildra påverkan i stadsmiljön där det är möjligt.

Webbnyhet: Nu öppnar vi upp 30 parkeringsplatser.

Borrbandvagn som används vid markundersökning.

Borrprover i centrala Sundbyberg

På ett fyrtiotal punkter kommer staden att ta borrprover i marken, det vill säga göra en geoteknisk och miljöteknisk undersökning. Arbetet beräknas pågå mellan den 8–26 mars.

Nyhet: Borrprover i centrala Sundbyberg.

Utökat arbetsområde på Stationsgatan.

Utökat arbetsområde på Stationsgatan

Nuvarande arbetsområde behålls och utvidgas i mitten av Stationsgatan upp mot Sturegatan. De arbeten som ska utföras kan upplevas störande.

Detaljplanearbetet

Samrådsperioden för förslaget för Sundbybergs nya stadskärna - detaljplan Järnväg, promenad och stadsbebyggelse är avslutad. Samrådsperioden pågick mellan den 30 september och 4 november 2019. Nu fortsätter arbetet med detaljplanen.

Detaljplaneprocessen, för dig som vill veta mer.

Bild på karta över pågående och planerade byggarbeten i stadskärnan

Här presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Trafikverkets förberedande arbeten inför byggnaden av järnvägstunneln. Tunneln är en förutsättning för Nya stadskärnans omvandling.

Illustration: Nyhetsbrev Sundbybergs nya stadskärna

Klicka på bilden för att prenumerera på Nyhetsbrev om Sundbybergs nya stadskärna

Nyhetsbrev om Sundbybergs nya stadskärna

I nyhetsbrevet kan du läsa vad som händer i projekt Sundbybergs nya stadskärna och om pågående och planerade byggarbeten. Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut 4-5 gånger per år. Vårt senaste nyhetsbrev skickades ut i februari, nästa utgåva planeras till april 2021.

Prenumerera genom att fylla i dina kontaktuppgifter i formuläret.

Aktuellt från Trafikverket

Trafikverket informerar löpande om vad som är aktuellt kring utbyggnaden av järnvägen genom Sundbyberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster såsom; förberedande ledningsarbeten, tillfälliga spår på bangården och Trafikverkets planläggningsprocess.

Påverkan på fastighet, lokal eller bostad

Trafikverkets mål är att påverka så lite som möjligt på mark och fastigheter. Här kan läsa mer om Trafikverkets förebyggande arbete och var du vänder dig med eventuella frågor om påverkan på din fastighet, lokal eller bostadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafikverkets kontaktcenter

Trafikverkets kontaktcenter har öppet dygnet runt, dit vänder du dig om du vill veta mer eller upplever att du blir störd av pågående arbeten. Du kan också prenumerera på sms om planerade störningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafikverkets kontaktcenter telefon: 0771-921 921

Om projekt Sundbybergs nya stadskärna

När järnvägen, Mälarbanan, mellan Tomteboda och Kallhäll blir fyrspårig kommer delen genom Sundbybergs centrum att läggas i tunnel. Det innebär att mark ovan jord frigörs och att Nya stadskärnan kan utvecklas.

Sundbybergs stad och Trafikverket har kommit överens om att lägga spåren genom Sundbyberg i en 1,4 kilometer lång tunnel. Då kommer cirka 30 000 kvadratmeter mark att frigöras, och staden kan utveckla en ny stadskärna. Platsen kallas Nya stadskärnan och stadsutvecklingsprojektet benämns Sundbybergs nya stadskärna.

Sundbyberg får också en ny station för pendel- och regionaltåg, vilket betyder att stationen byggs ut till ett större resecentrum och blir en viktig knytpunkt i regionen. Målet är en levande stadskärna med så liten miljöpåverkan som möjligt. Projektet Sundbybergs nya stadskärna ska också utformas så att det bidrar till stadens ekonomi.

Hur kommer det att bli när det är klart?

Utformningen av Nya stadskärnan är under planering. Just nu pågår detaljplanearbetet med en rad utredningar och teknisk förstudie. I dagsläget finns ett förslag för den första detaljplanen samt ett planprogram som visar hur centrala Sundbyberg kan komma att se ut när järnvägen ligger i tunnel.

Förslag för detaljplan Järnväg, promenad och stadsbebyggelse.
Planprogram för Sundbybergs nya stadskärna.

Idéskiss Sundbybergs nya resecentrum, vy från öst sett från kommungränsen mot Solna. Bild: Swecho Architects/AMF Fastigheter.

Utformningen av Sundbybergs nya resecentrum kommer att bearbetas vidare bland annat med en arkitekttävling alternativt parallella uppdrag framöver. Bilden är en tidig idéskiss, vy från öst sett från kommungränsen mot Solna. Idéskiss: Sweco Architects/AMF Fastigheter

Sundbybergs nya resecentrum

Sundbybergs stad har tecknat ett intentionsavtal med AMF Fastigheter om att utveckla det nya resecentrumet, och nu finns de första idéskisserna framme. Slutgiltigt beslut om avtalet fattades av kommunfullmäktige den 22 oktober 2018.
Nyheten om avtalet för Sundbybergs nya resecentrum.

Varför läggs spåren i tunnel?

Mälarbananlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som går mellan Stockholm och Örebro har idag två spår. De är hårt trafikerade av både fjärr-, regional- och pendeltåg, och det bildas ofta kö med förseningar som följd. För att förbättra trafiksituationen bygger Trafikverket ut från två till fyra spår. Det gör att fler tåg kan trafikera sträckan, att resenärerna får fler avgångar att välja på och att punktligheten förbättras. Beslutet att bygga ut Mälarbanan är fattat av regeringen.

Sundbybergs stad och Trafikverket har kommit överens om att lägga spåren i en 1,4 km lång tunnel - Sundbybergstunneln.

När ska det börja byggas?

Trafikverket påbörjar bygget av tunneln tidigast år 2024. Byggtiden beräknas till cirka åtta år. Nya stadskärnan kommer att byggas i takt med att Sundbybergstunneln blir klar. Det som syns i staden redan nu är Trafikverkets förberedande arbeten med att bland annat lägga om ledningar, innan de kan börja bygga ut järnvägen. 

Nuläge Trafikverkets järnvägsplan
Under senvintern 2017 höll Trafikverket samråd om järnvägsplanen, alltså den beskrivningen i detalj var järnvägen ska ligga och hur anläggningen ska se ut. Under våren 2020 har Trafikverket ställt ut järnvägsplanen för granskning.
Tidplanen för sträckan Huvudsta-Duvbo har justerats; 2018 inleds förberedande arbeten och byggstart för tunneln beräknas till tidigast 2024.
Om Trafikverkets tidplan för Mälarbananlänk till annan webbplats under rubriken Här är vi i planeringsprocessen.

Vem bygger vad?

Sundbybergs stad ansvarar för att utveckla staden ovan mark; gator, torg och bebyggelse. Projekt Sundbybergs nya stadskärna drivs av Sundbybergs stad genom Sundbybergs stadshus ABlänk till annan webbplats.

Utbyggnaden av järnvägen drivs av Trafikverket, projekt Mälarbanan, i nära samarbete med Sundbybergs stad och trafikförvaltningen på Region Stockholm, SLL.

Kontakta oss

Du kan ställa frågor via telefon eller e-post till projektets representanter, se kontaktuppgifter under Kontakt.

trafikverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns all övergripande information om hela Mälarbanans utbyggnad.

Senast uppdaterad 15 mars 2021