Nya stadskärnan

I samband med att järnvägen genom Sundbyberg läggs i tunnel kan vi utveckla en blandad stadsmiljö, som länkar samman omgivande bebyggelse och grönområden - Nya stadskärnan. Järnvägens nuvarande barriäreffekt försvinner och föreslås ersättas av en urban, grön Promenad, som kopplar samman öst med väst och norr med söder.

På gång just nu

Staty, C. Fagerberg, Stationsgatan

Trafikverket påbörjar arbeten vid Stationsgatan

Under våren 2019, planerar Trafikverket påbörja så kallade förberedande arbeten på Stationsgatan inför tunnelbygget. En staty behöver flyttas och en tillfällig trappa som ersätter nuvarande trappa till gångtunneln ska byggas.

Den 26-27 februari flyttas statyn på Järnvägsgatan vid Stationsgatan

Inför Trafikverkets arbeten flyttar vi statyn av C. Fagerberg, som är placerad på Järnvägsgatan, vid korsningen Stationsgatan. Statyn kommer att tvättas och renoveras innan den får en ny placering.

Detaljplanearbetet

Just nu pågår detaljplanearbetet med en rad utredningar och teknisk förstudie. Vi planerar för samråd om den första detaljplanen i programområdet, i samband med att Trafikverket ställer ut järnvägsplanen för granskning. Samrådsperioden kommer att annonseras, så att berörda har möjlighet att tycka till och lämna synpunkter.

Aktuellt från Trafikverket

Trafikverket informerar löpande om vad som är aktuellt kring utbyggnaden av järnvägen genom Sundbyberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster såsom; förberedande ledningsarbeten, tillfälliga spår på bangården och Trafikverkets planläggningsprocess.

Om Nya stadskärnan

När järnvägen, Mälarbanan, mellan Tomteboda och Kallhäll blir fyrspårig kommer delen genom Sundbybergs centrum att läggas i tunnel. Det innebär att mark ovan jord frigörs och att stadskärnan kan utvecklas.

Sundbybergs stad och Trafikverket har kommit överens om att lägga spåren genom Sundbyberg i en 1,4 kilometer lång tunnel. Då kommer cirka 30 000 kvadratmeter mark att frigöras, och staden kan utveckla en ny stadskärna.

Sundbyberg får också en ny station för pendel- och regionaltåg, vilket betyder att stationen byggs ut till ett större resecentrum och blir en viktig knytpunkt i regionen. Målet är en levande stadskärna med så liten miljöpåverkan som möjligt. Stadskärnan ska också utformas så att den bidrar till stadens ekonomi.

Hur kommer det att bli när det är klart?

Utformningen av Nya stadskärnan är under planering. Just nu pågår detaljplanearbetet med en rad utredningar och teknisk förstudie. I dagsläget finns ett planprogram som visar hur centrala Sundbyberg kan komma att se ut när Mälarbanan byggs ut och läggs i tunnel.
Planprogram för Sundbybergs nya stadskärna.

Vy från Landsvägen över ett framtida Sundbybergs torg som utvecklats och utvidgats för att knyta an till centrum norr om Järnvägsgatan. Nya, låga byggnader och glasade paviljonger ramar in torget mot Landsvägen och Järnvägsgatan. 
Idéskiss Sundbybergs nya resecentrum, vy från öst sett från kommungränsen mot Solna. Bild: Swecho Architects/AMF Fastigheter.

Utformningen av Sundbybergs nya resecentrum kommer att bearbetas vidare bland annat med en arkitekttävling alternativt parallella uppdrag framöver. Bilden är en tidig idéskiss, vy från öst sett från kommungränsen mot Solna. Idéskiss: Sweco Architects/AMF Fastigheter

Sundbybergs nya resecentrum

Sundbybergs stad har tecknat ett intentionsavtal med AMF Fastigheter om att utveckla det nya resecentrumet, och nu finns de första idéskisserna framme. Slutgiltigt beslut om avtalet fattades av kommunfullmäktige den 22 oktober.
Nyheten om avtalet för Sundbybergs nya resecentrum.

Varför läggs spåren i tunnel?

Mälarbananlänk till annan webbplats som går mellan Stockholm och Örebro har idag två spår. De är hårt trafikerade av både fjärr-, regional- och pendeltåg, och det bildas ofta kö med förseningar som följd. För att förbättra trafiksituationen bygger Trafikverket ut från två till fyra spår. Det gör att fler tåg kan trafikera sträckan, att resenärerna får fler avgångar att välja på och att punktligheten förbättras. Beslutet att bygga ut Mälarbanan är fattat av regeringen.

Sundbybergs stad och Trafikverket har kommit överens om att lägga spåren i en 1,4 km lång tunnel - Sundbybergstunneln.

När ska det börja byggas?

Trafikverket påbörjar bygget av tunneln tidigast år 2021. Byggtiden beräknas till cirka åtta år. Nya stadskärnan kommer att byggas i takt med att Sundbybergstunneln blir klar.

Nuläge Trafikverkets järnvägsplan
Under senvintern 2017 höll Trafikverket samråd om järnvägsplanen, alltså den beskrivningen i detalj var järnvägen ska ligga och hur anläggningen ska se ut. En ny tidplan för sträckan Huvudsta-Duvbo har presenterats; 2018 inleds förberedande arbeten och byggstart beräknas till 2021.

Trafikverkets dokument, samrådsmaterial, för Mälarbanan om järnvägsplanen för Huvudsta-Duvbo (Solna-Sundbyberg) finns under relaterat innehåll.

Vem bygger vad?

Sundbybergs stad ansvarar för att utveckla staden ovan mark; gator, torg och bebyggelse. Projekt Sundbybergs nya stadskärna drivs av Sundbybergs stad genom Sundbybergs stadshus ABlänk till annan webbplats.

Utbyggnaden av järnvägen drivs av Trafikverket, projekt Mälarbanan, i nära samarbete med Sundbybergs stad och trafikförvaltningen på Region Stockholm, SLL.

Kontakta oss

Du kan ställa frågor via telefon eller e-post till projektets representanter, se kontaktuppgifter under Kontakt.

trafikverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns all övergripande information om hela Mälarbanans utbyggnad.

Senast uppdaterad 1 mars 2019