Pågående byggarbeten Nya stadskärnan

Här presenterar vi kort pågående och planerade arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Trafikverkets förberedande arbeten inför byggnaden av järnvägstunneln. Tunneln är en förutsättning för Nya stadskärnans omvandling. Här kan du läsa om arbetena vecka 48 och framåt.

Visa större karta genom att klicka på länken i nedre vänstra hörnet.

Nytillkommen information är skriven i kursiv stil.

Pågående arbeten visas med turkos markering.
Planerade arbeten visas med vinröd markering.

Trafikverkets arbetstider och kontaktcenter

Trafikverket arbetar vanligen vardagar klockan 07:00–19:00, men ibland även vardagar till klockan 22:00.

Ibland måste Trafikverket utföra arbeten utanför de ordinarie arbetstiderna. Då redovisar vi tiderna nedan.

Den senaste informationen om arbetena hittar du hos Trafikverket länk till annan webbplats

Om du har frågor eller upplever att du blir störd kontakta Trafikverkets kontaktcenter. De har öppet dygnet runt telefon 0771-921 921.

Nattarbeten

Trafikverket planerar arbete natt på Esplanaden mellan den 23–24 november klockan 22:00 till 05:00. De kommer gräva och lägga ned rör utanför infarten mellan Esplanaden 11 och 13. Arbetet planeras till nattetid för att kunna hålla infarten öppen dagtid.

Trafikverket planerar arbete natt på Sturegatan mellan den 24–26 november klockan 22:00 till 05:00. De kommer flytta avstängningar för arbetsområden för fortsatt anpassning av Sturegatan för dubbelriktad busstrafik.

Trafikverket planerar att arbeta på Stationsgatan natten mellan den 1–2 december mellan klockan 22:00-05:00. De kommer arbeta med att koppla om avloppsledningen. Arbetet ska inte påverka avloppsnätet.

Bullrande arbeten dagtid

Trafikverket behöver borra och spräcka i berg vid Esplanaden 13. Arbetet utförs dagtid och planeras starta den 12 november och pågå till början av december.

Provborrning sker på flera ställen längs järnvägsspåren i centrala Sundbyberg. Arbetet utförs dagtid mellan klockan 07:00-19:00.

Fredsgatan

Trafiklösning ses över

Under nästa vecka, slutet av november, kommer trafiklösning och skyltning vid vändplan Fredsgatan att ses över och förbättras.

Stängd för genomfartstrafik mot Järnvägsgatan

Fredsgatan stängs för genomfartstrafik mot Järnvägsgatan. Där blir istället en vändplan med intilliggande lastzoner.

Esplanaden

Nattarbete planeras den 23–25 november

Trafikverket behöver gräva utanför infarten mellan Esplanaden 11 och 13. Arbetet planeras till nattetid för att kunna hålla infarten öppen dagtid.

Borrning och spräckning av berg

Trafikverket behöver borra och spräcka i berg vid Esplanaden 13. Arbetet utförs dagtid och planeras starta den 12 november och pågå till början av december.

Järnvägsgatan

Nu påbörjas omfattande arbeten mellan Esplanaden–Ursviksvägen.

Under de närmaste veckorna kommer Trafikverket göra provgropar vid husväggen. Detta sker för att säkerställa husens grundläggning inför de större grävarbetet för att flytta ledningar.

Trafikverket gör provgropar längs husen på Järnvägsgatan. Provgropar grävs för att säkerställa husens grundläggning, innan Trafikverket börjar gräva kring ledningar nära husväggen.

Trafikverket påbörjade den 3 november sina omfattande förberedande arbeten på Järnvägsgatan, väster om Esplanaden och fram till Löfströms allébro. Samt utanför fastigheten på Esplanaden 11.

Framkomligheten på Järnvägsgatan påverkas mycket. Sträckan mellan Fredsgatan och Ursviksvägen stängs av för biltrafik. Sträckan mellan Esplanaden och Fredsgatan har begränsad framkomlighet för biltrafik som tillåts köra i gångfart. Starrbäcksgatan och Fredsgatan stängs av mot Järnvägsgatan.

Många parkeringsplatser för boende behövde tas bort för att ge plats åt Trafikverkets arbetsområden. Just nu pågår ett arbete med att se över möjligheten att utöka antalet boendeparkeringsplatser i centrala Sundbyberg samt angränsande områden genom att justera regleringen av zoner och tider.

Järnvägsgatan är avstängd för biltrafik på sträckan mellan Fredsgatan och Ursviksvägen. Avstängningen är nödvändig för att utföra grävarbeten.

Du ska alltid kunna ta dig fram till fots och ha tillgång till din entré. Alternativa vägar för gående och trafikanter skyltas. Trafikverket planerar utföra schaktning, spontning och andra arbeten som kan upplevas som störande nära fastigheternas fasader. Dessa förberedande arbeten beräknas pågå till 2022.

Nyhet - Järnvägsgatan kommer stängas mellan Fredsgatan och Ursviksvägen.länk till annan webbplats

Arbeten på Järnvägsgatanlänk till annan webbplats och hur de kan påverka dig som bor, verkar eller rör dig i området.

Trafikverkets Svar på vanliga frågor om arbeten på Järnvägsgatan.länk till annan webbplats

Planeringsskede för arbeten mellan Esplanaden–Ekensbergsvägen

Under 2021–2022 fortsätter Trafikverket med arbeten öster om Esplanaden. De befinner sig i planeringsskede för de arbeten som ska genomföras mellan Esplanaden–Ekensbergsvägen och informerar mer utförligt på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats när planeringen är klar.

Tillfällig rondell blir permanent

Den tillfälliga rondellen vid Järnvägsgatan–Löfströms allébro har byggts om och blir permanent. Trafikverket har delvis färdigställt arbetet, men något moment kvarstår och arbete planeras utföras nattetid den 9 november.

Allé-Service rivs för att på sikt ge plats åt Nya stadskärnan

På platsen där den gula bilverkstaden Allé-Service funnits under många år planerar projekt Sundbybergs nya stadskärna för stadsbebyggelse med nya bostadskvarter intill ett promenadstråk med fler grönytor och platser. Tack vare den kommande järnvägstunneln kan vi länka samman staden och utveckla den mark som frigörs. Trafikverket har påbörjat det inre rivningsarbetet för byggnaden Allé-Service på fastigheten Lönnen 7. Rivning beräknas vara klart i mitten av januari.

Provborrning Järnvägsgatan vid spårområdet

Trafikverket planerar att ta markprover i Järnvägsgatan intill spårområdet. Arbetet sker på sträckan mellan Ursviksvägen och Starrbäcksgatan, på parkeringsyta nära spåret.

Busstrafik tillfälligt flyttad på grund av arbete med ledningar

Trafikverket arbetar med fjärrvärmeledningar i Sturegatan och därför har. busstrafiken på Sturegatan flyttas tillfälligt till Järnvägsgatan. Det innebär att trafiken går dubbelriktad på Järnvägsgatan.

Landsvägen–Sundbybergs torg

Provborrning för markprover

Trafikverket planerar att provborra i Landsvägen, Sundbybergs torg. Borrningen sker inne på torget och ett cykelställ kan eventuellt tas bort under tiden.

Löfströms allé, Löfströmsvägen och Löfströms allébro

Framkomlighet över bron till Löfströms allé

Trafikverket har placerat ledningar på den västra gångbanan på Löfströms allébro, inför nästa etapp med förberedande arbeten. Framkomlighet för trafik är god och gående och cyklister hänvisas fortsatt till den östra sidan av bron. Trafikverket fortsätter utföra ledningsarbeten i området Löfströms allé och Löfströmsvägen under hösten 2020.

Signalfabriken, Esplanaden–Bangatan–Vasagatan

Arbete utanför biblioteket

Trafikverket utför ledningsarbete utanför biblioteksentrén, Esplanaden 10, för en kommande ledningsbrygga över järnvägsspåren. Entrén till biblioteket är tillgänglig under pågående arbete. Arbetet är planerat att pågå till början av december och ska ske helgfria vardagar inom ordinarie arbetstider.

Ledningar runt Signalfabriken

Trafikverkets arbete med ledningar runt om Signalfabriken fortsätter i olika etapper. Bangatan är åter öppen för trafik från Esplanaden.

Pågående etapp innebär även ett arbetsområde i hörnet Vasagatan/Esplanaden för att komma åt en korspunkt för ledningar utanför restaurangen på Vasagatan/Esplanaden. Denna del av arbetet beräknas vara klar i slutet av november.

Begränsad framkomlighet för trafik vid Esplanaden, Signalfabriken
Endast ett körfält öppet vid arbetsområdet på Esplanaden mellan Vasagatan och Bangatan. Cyklister ombeds leda cykeln förbi arbetsområdet på Esplanaden. Gående kan alltid passera och entréer till fastigheter är tillgängliga.

Starrbäcksgatan

Stängd för genomfartstrafik mot Järnvägsgatan

Starrbäcksgatan stängs för genomfartstrafik mot Järnvägsgatan. Där blir istället en vändplan med intilliggande lastzoner.

Stationsgatan

Trafikverkets fortsätter sina ledningsarbeten löpande i Stationsgatan. Arbetet i denna etapp beräknas pågå till första kvartalet 2021.

Nattarbete 1–2 december

Trafikverket planerar att arbeta på Stationsgatan natten mellan den 1–2 december mellan klockan 22:00-05:00. De kommer arbeta med att koppla om avloppsledningen. Arbetet ska inte påverka avloppsnätet.

Betongvägg rivs inom arbetsområde
Under en veckas tid pågår rivning av betongvägg inom arbetsområdet. Beräknas klart omkring 6 november.

Nästa etapp i Trafikverkets förberedande arbeten på Stationsgatan
Trafikverket behöver bland annat lägga nya ledningar och montera en ledningsbrygga. På ledningsbryggan läggs de ledningar som inte kan gå under järnvägen vid arbete med tunneln. Dessa arbeten startar preliminärt under vinter 2021/2022.

Sturegatan

Förändrad framkomlighet korsning Sturegatan–Stationsgatan

Under de kommande veckorna kommer framkomligheten från Sturegatan till södra delen av Stationsgatan att påverkas lite då och då. Trafikverket kommer att arbeta med ledningar i gatan.

Övergångsställe vid Sturegatan kommer flyttas i sidled under pågående arbete med ledningar i gatan.

Anpassning inför dubbelriktad busstrafik

Natten mellan 24–25 november flyttar Trafikverket avstängningar för arbetsområden för fortsatt anpassning av Sturegatan för dubbelriktad busstrafik. Etapp två innebär avstängning av södra sidan på sträckan Rosengatan–Brunnsgatan. Ny busshållplats tillkommer utanför Sturegatan 31.

Mer om arbetena på Sturegatan

Inför utbyggnaden av järnvägen i tunnel genom Sundbyberg planerar Trafikverket dubbelrikta busstrafiken på Sturegatan de tre sista kvarteren mot Esplanaden. Busstrafiken kommer på sikt att ledas om från Järnvägsgatan.

Trafikverket informerar löpande de boende och verksamma i området.

Träd ska beskäras

Träden på Sturegatan har beskurits något för att ge plats åt dubbelriktad busstrafik framöver.

Fjärrvärmeledning behöver lagas och flyttas

Vid en besiktning inför arbetet och upptäcktes att fjärrvärmeledningar och kammare var slitna och i sådant skick att ett större reparationsarbete var nödvändigt. Det innebar att Sturegatan var tvungen att stängas för genomfartstrafik mellan Esplanaden och Brunnsgatan. Busshållplatsen vid Stationsgatan är stängd under pågående arbete med ledningar. Arbetet beräknas vara klart i slutet av oktober.

Vasagatan

Störande arbeten längs järnvägen - provborrning

Arbetet uförs dagtid mellan klockan 07:00-19:00. Provborrningen planeras ske vid spåren i höjd med Vasagatans norra ände.

Ekbacksgränd

Enligt planering kommer växthusen vid Ekbacksgränd att rivas för att ge plats åt utbyggnad av tunneln. Preliminär tidplan är rivning före årsskiftet 2020/2021.

Tidigare nyheter om Aktuella arbeten

Hit vänder du dig med dina frågor

Trafikverkets kontaktcenter har öppet dygnet runt, dit vänder du dig om du vill veta mer eller upplever att du blir störd av pågående arbeten. Du kan också prenumerera på sms om planerade störningarlänk till annan webbplats.

Trafikverkets kontaktcenter telefon: 0771-921 921

Stadens servicecenter vänder du dig till om du vill veta mer om stadsmiljön exempelvis avstängningar av gator eller omledning av trafik.

servicecenter@sundbyberg.se

08-706 65 00

Telefontid kl 9–11 och 13–15

Senast uppdaterad 25 november 2020