Pågående byggarbeten Nya stadskärnan

Här presenterar vi pågående och planerade arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Trafikverkets arbeten inför byggnaden av järnvägstunneln. Tunneln är en förutsättning för Nya stadskärnans omvandling. Här kan du läsa om arbetena vecka 10–11 och framåt.

Visa större karta genom att klicka på länken i nedre vänstra hörnet.

Nytillkommen information är skriven i kursiv stil.

Pågående arbeten visas med turkos markering.
Planerade arbeten visas med vinröd markering.

Trafikverkets arbetstider och kontaktcenter

Trafikverket arbetar vanligen vardagar klockan 07:00–19:00, men ibland även vardagar till klockan 22:00.

Ibland måste Trafikverket utföra arbeten utanför de ordinarie arbetstiderna. Då redovisar vi tiderna nedan.

Den senaste informationen om arbetena hittar du hos Trafikverket Länk till annan webbplats.

Om du har frågor eller upplever att du blir störd kontakta Trafikverkets kontaktcenter. De har öppet dygnet runt telefon 0771-921 921.

Nattarbeten

Inga kända nattarbeten inplanerade.

Bullrande arbeten dagtid

Vid Stationsgatan planerar Trafikverket utföra arbeten som kan uppfattas störande, preliminärt med start i mars.

Bangatan

Fler tillfälliga parkeringsplatser har skapats.
Sedan april 2021 har Trafikverket möjliggjort för fler tillfälliga parkeringsplatser.

Bällstaviken

Staden planerar att undersöka Bällstaviken genom att loda avstånd till botten. Detta är en del i en geoteknisk undersökning som staden utför. Arbetet har genomförts under februari 2021.

Bällstaviken – geoteknisk undersökning

Duvmossen

Borrprover tas i marken

Som en del i en geoteknisk undersökning kommer staden under en veckas tid i december att ta borrprover i marken i Duvmossen.

Ekbacksgränd

Trafikverket arbetar med att anlägga en tillfällig väg till den kommande etableringen vid spåren.

Växthusen vid Ekbacksgränd är rivna för att ge plats åt utbyggnad av tunneln.

Esplanaden

Esplanaden enkelriktad för trafik söderut

I början av februari stängde Trafikverket av östra sidan av Esplanaden 14-16 för sitt arbetsområde. Arbetena innebär att Esplanaden är enkelriktad för trafik söderut. Omledning av trafik norrgående via Järnvägsgatan, Rosengatan och Sturegatan. Parkeringsplatser tas bort tillfälligt.

Norrgående trafik från Esplanaden leds om via Järnvägsgatan, Rosengatan och Sturegatan. Karta med pilar.

Fredsgatan

Järnvägsgatan

Nu öppnar vi 30 parkeringsplatser på Järnvägsgatan.

Sedan 15 mars finns möjligheten för parkering igen på Järnvägsgatan mellan Ursviksvägen och Starrbäcksgatan. Trafikverket är klara med aktuella arbeten på sträckan och återlämnar ytan tillfälligt till nästa byggetapp. Vi samverkar löpande med Trafikverket för att mildra påverkan i stadsmiljön där det är möjligt.

Nyhet: Nu öppnar vi upp 30 parkeringsplatser Länk till annan webbplats..

Trafikverkets planering för arbeten, mellan Esplanaden–Fredsgatan

Med start under hösten 2021 planerar Trafikverket att utföra spontningsarbeten på sträckan Esplanaden–Fredsgatan. Det innebär att de bygger stödkonstruktioner för att kunna gräva djupare och lägga om de ledningar som ligger längre ner i marken. Troligen kommer de även att behöva spränga på sträckan, eftersom det är mycket berg i marken.

När Trafikverket gör dessa arbeten kommer sträckan mellan Fredsgatan och Esplanaden inklusive korsningen Fredsgatan/Järnvägsgatan preliminärt att vara stängd för fordonstrafik. Gående och cyklister kommer alltid fram och tillträde till fastigheter kommer alltid att finnas. Trafikverket beräknar att dessa arbeten preliminärt kommer vara klara våren 2022.

Pågående arbete på sträckan Fredsgatan–Starrbäcksgatan.

Trafikverket arbetar nu med kanalisation efter att ha utfört djupare grävarbeten för vatten- och avloppsledningar, mellan Fredsgatan–Starrbäcksgatan.

Trafikverket lägger om ledningar på Järnvägsgatan.
Trafikverket gör provgropar längs husen på Järnvägsgatan. Provgropar grävs för att säkerställa husens grundläggning, innan Trafikverket börjar gräva kring ledningar nära husväggen.

Trafikverket planerar utföra schaktning, spontning och andra arbeten som kan upplevas som störande nära fastigheternas fasader. Dessa förberedande arbeten beräknas pågå till 2022. För mer detaljer om tider och arbetsmoment, se Trafikverkets webbplats, Länk till annan webbplats. välj fliken Järnvägsgatan.

Planeringsskede för arbeten mellan Esplanaden–Ekensbergsvägen.

Under 2021–2022 fortsätter Trafikverket med arbeten öster om Esplanaden. De befinner sig i planeringsskede för de arbeten som ska genomföras mellan Esplanaden–Ekensbergsvägen och informerar mer utförligt på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats. när planeringen är klar.

Markprovtagning längs järnvägen.

Provtagning kan förekomma löpande.

Övrigt

Arbeten på Järnvägsgatan Länk till annan webbplats. och hur de kan påverka dig som bor, verkar eller rör dig i området.

Landsvägen–Sundbybergs torg

Markprovtagning längs järnvägen

Provtagning kan förekomma löpande.

Löfströms allé, Löfströmsvägen och Löfströms allébro

Framkomlighet över bron till Löfströms allé

Trafikverket har placerat ledningar på den västra gångbanan på Löfströms allébro, inför nästa etapp med förberedande arbeten. Framkomlighet för trafik är god och gående och cyklister hänvisas fortsatt till den östra sidan av bron.

Starrbäcksgatan

Stängd för genomfartstrafik mot Järnvägsgatan

Starrbäcksgatan stängd för genomfartstrafik mot Järnvägsgatan. Där är istället en vändplan med intilliggande lastplats.

Stationsgatan

Trafikverket fortsätter sina ledningsarbeten i Stationsgatan.

Trafikverket utvidgar sitt arbetsområde mot Sturegatan

Nuvarande arbetsområde behålls och utvidgas i mitten av Stationsgatan upp mot Sturegatan, preliminärt under mars. Anledningen till att arbetsområdet inte har utvidgats ännu är ett tillkommande moment. Detta moment innebar beställning av material, vilket har fördröjt arbetet som behöver den större arbetsytan.

Det kommer att vara framkomligt på bägge sidor på den övre delen av Stationsgatan. De arbeten som ska utföras kan upplevas störande.

Placering av övergångsställe i korsningen Sturegatan–Stationsgatan kommer att variera mellan flera närliggande lägen. Det ska vara framkomligt för gående och för transport till fastigheter. Hänvisning av gående sker med skyltning.

Dessa arbeten beräknas pågå till och med april 2021.

Kommande etapp i Trafikverkets arbeten på Stationsgatan
Trafikverket behöver bland annat lägga nya ledningar och montera en ledningsbrygga. På ledningsbryggan läggs de ledningar som inte kan gå under järnvägen vid arbete med tunneln. Dessa arbeten startar preliminärt under våren 2022.

Sturegatan

Plattsättning och tillgänglighetsanpassning av övergångsställen

En del arbete med plattsättning och de nya busshållplatserna kvarstår i gångbanan längs Sturegatan. Samt att flera övergångsställen kommer tillgänglighetsanpassas. Arbetena kommer att innebära att gående leds om på dessa platser och parkeringar påverkas tillfälligt. Dessa arbeten planeras starta 8 mars och vara klara till början av april.

Övergångsställe vid Stationsgatan växlar placering

Placering av övergångsställe i korsningen Sturegatan–Stationsgatan kommer att variera mellan flera närliggande lägen. Det ska vara framkomligt för gående och för transport till fastigheter. Hänvisning av gående sker med skyltning.

Körbanan förberedd för dubbelriktad busstrafik

Trafikverket är nu klara med de mer omfattande arbetena för att förbereda körbanan för dubbelriktad busstrafik på sikt. Parkeringsplatserna på södra sidan av Sturegatan kan användas tillfälligt fram tills att busstrafiken blir dubbelriktad på Sturegatan. I dagsläget planerar Trafikverket att leda om all busstrafik, från Järnvägsgatan till Sturegatan, till midsommar 2021.

Mer om arbetena på Sturegatan och hur de kan påverka dig som bor, verkar eller rör dig i området.

Busstrafiken åter på Sturegatan.

Vasagatan

Markprovtagning längs järnvägen

Provborrningen genomförd vid spåren i höjd med Vasagatans norra ände. Provtagning kan förekomma löpande.

Vegagatan

Norrenergi planerar under vår och sommar underhålla och renovera fjärrvärmeledning på Vegagatan samt en bit in på Fredsgatan och Esplanaden. Arbetet kommer innebära att parkeringsplatser och framkomlighet påverkas. Arbetet planeras genomföras från början av maj till augusti/september 2021.

Arbetet är inte en del av Trafikverkets arbeten inför tunnelbygget.

Tidigare nyheter om Aktuella arbeten

Hit vänder du dig med dina frågor

Trafikverkets kontaktcenter har öppet dygnet runt, dit vänder du dig om du vill veta mer eller upplever att du blir störd av pågående arbeten.

Trafikverkets kontaktcenter telefon: 0771-921 921

Stadens servicecenter vänder du dig till om du vill veta mer om stadsmiljön exempelvis avstängningar av gator eller omledning av trafik.

servicecenter@sundbyberg.se

08-706 65 00

Telefontid kl 9–11 och 13–15

Senast uppdaterad 2 maj 2022