Lilla Alby skola

Mitt i centrala Sundbyberg ligger Lilla Alby skola, en skola som växer tillsammans med övriga Sundbyberg. Skolan har närhet både till kommunikationer och grönområden såsom Tuvanparken, Bällstaån och Marabouparken.

Lilla Alby skola har cirka 500 elever, från förskoleklass till skolår 6. Vi erbjuder fritidsverksamhet till alla barn från förskoleklass till årskurs 6. Skola och fritids har ett nära samarbete och samverkar under hela skoldagen.

Skolan består av två byggnader, vita och röda huset. I det vita huset går elever i förskoleklass till och med årskurs 3 och i det röda huset finns elever i årskurs 4-6. Administration och matsal hittar du också i röda huset.

Elever på Lilla Alby skola står på skolgården i en formation som bildar ett hjärta - för gemenskap och trygghet.

Pedagogik

På Lilla Alby skola strävar vi efter att varje elev ska utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar. Vår målsättning är att alla ska mötas med respekt, känna trygghet och arbetsglädje.

Respekt mot varandra bygger vi med hjälp av personalen, som engagerar sig i varje enskild elev. Detta underlättas genom att pedagogerna jobbar i arbetslag kring ett bestämt antal elever, för att bättre se helheten både i lärandet och i leken. För att främja respekten för varandra, oavsett ålder, har vi ett faddersystem där äldre och yngre elever får möjlighet att mötas och samspela i vardagen, på friluftsdagar och temaveckor. Fadderverksamheten bidrar också till ökad trygghet på skolan.

Trygghet är en förutsättning för maximal kunskapsinlärning. Trygghet skapas genom att alla vuxna i skolan jobbar mot samma mål, har ett gemensamt  förhållningssätt och en samsyn kring rutiner i det dagliga arbetet. Skolan har ett aktivt likabehandlingsarbete där värdegrundslektioner finns på schemat. På skolan finns ett Trygghetsteam som driver det förebyggande värdegrundsarbetet. T.ex. planerar Trygghetsteamet tillsammans med elever och pedagoger olika temaveckor under läsåret. Ett nära samarbete med hemmen ser vi som ytterligare en trygghetsfaktor.

Arbetsglädje vill vi att alla ska känna på Lilla Alby skola. Vi har därför skapat en inspirerande miljö som uppmuntrar till egna initiativ. Ett varierat arbetssätt med både teori och praktik, som bygger på elevinflytande, innebär också ökad arbetsglädje.

Senast uppdaterad 24 mars 2024