Skolplikt och frånvaro

Skolplikten innebär en rätt till utbildning samt en skyldighet att delta i den. Barn som är bosatta i Sverige har rätt till utbildning och de flesta barn har också skolplikt.

Skolplikten inträder höstterminen det år barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl och om barnets vårdnadshavare begär det kan barnet beviljas uppskjuten skolplikt. Skolplikten upphör vid vårterminens slut det tionde året efter det att eleven har börjat skolan. För de flesta elever är det när de har gått ut årskurs 9.

Ansvar för skolplikten

Ansvaret för att skolplikten följs och att barnet får sin rätt till utbildning tillgodosedd är delat mellan flera parter.

 • Barnets vårdnadshavare. Vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet fullgör sin skolgång.
 • Huvudmannen för den skola som eleven är inskriven. Skolan ska se till att eleven fullgör sin skolgång. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola som eleven går i.
 • Elevens hemkommun. Kommunen där eleven är folkbokförd har ett övergripande ansvar för att se till att eleven fullgör sin skolplikt och får sin rätt till utbildning tillgodosedd, oavsett vem som anordnar utbildningen.

Närvaro och frånvaro

Eleven ska närvara i skolan om det inte finns ett giltigt skäl att utebli. Ett giltigt skäl att utebli kan vara en beviljad ledighet eller sjukdom. Det är skolan som bedömer om en frånvaro är giltig eller inte.

Sjukfrånvaro

Är ditt barn frånvarande på grund av sjukdom ska du anmäla det i Infomentor Infomentor. Länk till annan webbplats.

Utredning om frånvaro

Om en elev har en upprepad eller längre frånvaro från skolan ska skolan skyndsamt utreda orsaken till frånvaron. Det gäller i alla obligatoriska skolformer. Utredningen ska syfta till att få reda på varför eleven är borta från skolan så att åtgärder kan vidtas för att vända frånvaron på olika sätt. För en elev med frånvaro är det viktigt att tidigt sätta in stöd och åtgärder för att förebygga ytterligare frånvaro. En utredning av frånvaro ska genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan.

Om en elev med frånvaro går i en kommunal skola i Sundbyberg så meddelar skolan sektorn för lärande och bildning om att en utredning av frånvaro inleds. Om eleven går i en fristående skola ska huvudmannen för den skolan meddela elevens hemkommun om att en utredning har inletts. Det gäller också om eleven går i en annan kommuns kommunala skola. Sektorn för lärande och bildning tar emot den informationen om en elev som är folkbokförd i Sundbyberg.

Vårdnadshavare måste ta sitt ansvar för att en elev som är skolpliktig fullgör sin skolgång. Om eleven inte fullgör sin skolgång och om det beror på att elevens vårdnadshavare inte tagit sitt ansvar, får hemkommunen förelägga vårdnadshavaren. Ett föreläggande får förenas med vite.

Skolfrånvaro Länk till annan webbplats. - logga in här för enskilda huvudmän eller annan kommunal huvudman.

Ledighet

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Det är rektor som beslutar om ledighet. Rektor får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som är längre än tio dagar. Ansökan om ledighet ska lämnas in i god tid för att skolan ska ha möjlighet att hantera ansökan. Ett beslut om ledighet grundas på en samlad bedömning av elevens situation.

Omständigheter som kan ha betydelse är:

 • frånvarons längd
 • elevens utbildningssituation
 • möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen
 • hur angelägen ledigheten är för eleven

Ansök om ledighet för elev - blankett Länk till annan webbplats.

Längre utlandsvistelse och skolplikt

Barn som är bosatta i landet har skolplikt. Skolplikt gäller inte barn som flyttar utomlands och som inte längre är folkbokförda i landet. Skolplikt gäller inte heller i de fall då barnet fortfarande är folkbokfört i landet men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands.

Vårdnadshavare som planerar att ett skolpliktigt barn ska vistas utomlands under minst sex månader eller längre ska anmäla längre utlandsvistelse till sektorn för lärande och bildning. Till anmälan behöver vårdnadshavare bifoga handlingar som styrker utlandsvistelsen, till exempel ett intyg som visar en kommande skolplacering i utlandet.

Vårdnadshavare behöver också kontakta andra myndigheter såsom Skatteverket och Försäkringskassan inför en längre utlandsvistelse. Se deras information om utlandsvistelse

Anmälan om längre utlandsvistelse - blankett Länk till annan webbplats.

Skatteverket - Flytta utomlands Länk till annan webbplats.

Försäkringskassan - Flytta utomlands Länk till annan webbplats.

Om skolplikten upphör

Om skolplikten upphör på grund av varaktig vistelse i utlandet upphör även rätten till utbildning. Då upphör också hemkommunens ansvar för att finansiera barnets utbildning. Vid beslut om att skolplikt upphör kommer barnet inte att behålla sin placering på nuvarande skola.

Barn som varaktigt vistas utomlands omfattas inte av skolplikt i Sverige. Men hemkommunen har ändå alltid ett ansvar för att bevaka barnets rätt till utbildning så länge som barnet är folkbokfört i landet. Därför behöver hemkommunen minst en gång per termin få in uppgifter som kan styrka den eventuellt fortsatta vistelsen i utlandet. Uppgifterna ska lämnas av vårdnadshavaren.

För att Sundbyberg stad ska kunna pröva om barnet varaktigt vistas utomlands behöver uppgifterna i anmälan styrkas med ett intyg eller liknande handlingar, exempelvis:

 • Intyg på skolplacering i utlandet
 • Resehandlingar
 • Anställningskontrakt för vårdnadshavare i utlandet
 • Hyresavtal/bostadskontrakt
 • Övrigt som styrker att eleven vistas en längre tid utomlands

Fullgöra skolplikt på annat sätt

I vissa fall kan ett skolpliktigt barn få fullgöra skolplikten på annat sätt än i skolväsendet. Det är barnets hemkommun som prövar den frågan.

Ett skolpliktigt barn får medges rätt att fullgöra skolplikten på annat sätt än som anges i skollagen. Medgivande ska lämnas om:

 • den alternativa utbildningen eller verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till svensk grundskola eller annan skolform som är aktuell för barnet
 • hemkommunen får insyn i verksamheten
 • synnerliga skäl finns

Synnerliga skäl innebär att det ska finnas extra starka skäl och att undantaget ska användas mycket restriktivt. En utlandsresa, av semesterkaraktär, är till exempel inte att anse som synnerliga skäl. En bedömning görs i varje enskilt fall. I Sundbyberg stads riktlinjer framgår att synnerliga skäl till exempel kan vara att vårdnadshavarna på uppdrag av arbetsgivare är tvungna att arbeta utomlands.

Vårdnadshavare behöver ansöka i god tid om att en elev ska få fullgöra skolplikten på annat sätt. Ansökan görs till elevens hemkommun. Om hemkommunen medger detta har kommunen inte längre ansvar för att finansiera elevens utbildning. Eleven blir då utskriven från sin hemskola och den alternativa utbildningen eller verksamheten utgör elevens nya skolplacering. Ett medgivande får lämnas för upp till ett år i sänder. Ett medgivande ska återkallas om det finns anledning att anta att någon av förutsättningarna ovan inte finns längre.

Om ni planerar att bo utomlands i minst sex månader ska ni anmäla en längre utlandsvistelse istället för att ansöka om ett medgivande om att fullgöra skolplikten på annat sätt. Se informationen under rubriken ”Längre utlandsvistelse och skolplikt”.

Ansök om fullgörande av skolplikt på annat sätt - blankett Länk till annan webbplats.

När barnet kommer tillbaka

När barnet som stadigvarande vistats utomlands kommer tillbaka till Sverige, har barnet skolplikt på nytt. Vårdnadshavaren är då skyldig att ansöka om ny skolplats. Ansökan görs via e-tjänsten på Sundbyberg stads hemsida. Det finns ingen garanti för att barnet får en placering på den skola som barnet tidigare var inskriven på.

Ansök om skolplats via e-tjänst Länk till annan webbplats.

För frågor kring utlandsvistelse och skolplikt, kontakta oss Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 27 februari 2024