Barn- och elevhälsa

Inom Sundbybergs barn- och elevhälsa arbetar skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, specialpedagoger, skolpsykologer samt studie- och yrkesvägledare. De ingår i skolornas barn-/elevhälsoteam på förskola, grundskola och gymnasium.

Tillsammans med övrig personal i skolan arbetar barn- och elevhälsoteamet för att skapa förutsättningar vad gäller barnen/elevernas lärande, utveckling och hälsa. Vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande. All personal har tystnadsplikt.

Du som elev eller vårdnadshavare är alltid välkommen att höra av dig till oss.

Vänd dig till ditt barns mentor för kontaktuppgifter till elevhälsan.

Kurator

Skolans kurator är socionom och bidrar med psykosocial kompetens i elevvårdsarbetet på individ-, grupp- och organisationsnivå. Kurator arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation och relation till sin omgivning, skola och familj.

Kuratorns arbetsuppgifter är bland annat individuella stöd-, kris- och motivationssamtal med elever, stöd och konsultation till personal i skolan, gruppsamtal till exempel vid relationssvårigheter och konflikter.

Skolpsykolog

Skolpsykologen ingår i skolans elevhälsoteam, arbetar främst med handledning och stöd till personal samt med bedömning och utredningar av enskilda elever.

Skolpsykologen arbetar med frågor kring elevens utveckling, lärande, behov och mående i skolan. Skolpsykologen ser barnets situation utifrån ett helhetsperspektiv där kunskap om individ, grupp och organisation används för att öka förståelsen kring eleven.

Skolsköterska

Skolsköterska och skolläkare har den medicinska kompetensen i elevhälsan.

Skolsköterskan erbjuder alla elever hälsosamtal och hälsobesök samt vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Samtalen inriktar sig på att vara stödjande och hälsofrämjande. Målet är att eleven ska kunna se sambandet mellan hälsa och lärande och den egna livssituationen. Hälsobesöken omfattar också att kontroller av tillväxt, syn, hörsel och rygg.

Läs mer om allmänt vaccinationsprogram för barn här Länk till annan webbplats..

Skolsköterskan kan också hjälpa till med enklare sjukvård.

Tid till skolläkaren bokas via skolsköterskan. Alla elever i förskoleklass erbjuds tid till skolläkaren för hälsobesök tillsammans med vårdnadshavare.

Specialpedagogisk kompetens

För att utveckla lärandemiljöer som bäst möter alla barn och elever arbetar specialpedagoger och speciallärare på stadens skolor. Dessutom finns tre specialpedagoger som arbetar i den centrala elevhälsan som bistår med stöd vad gäller områdena läs- och skrivutveckling/dyslexi, tal- och språkutveckling samt utveckling av arbetet runt neuropsykiatriska diagnoser, NPF. Dessa pedagoger är även knutna till stadens Skoldatatek.

Läs mer på Skoldatatekets Facebooksida Länk till annan webbplats.

Läs mer på Skoldatatekets blogg Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 21 april 2023