Fritidshem - ansökan, avgifter och uppsägning

För barn i förskoleklass till årskurs 6 erbjuder kommunen fritidshem före och efter skoldagen. Fritidshem är inskriven verksamhet. Det betyder att fritidshemsplaceringen är avgiftsbelagd och fortlöper till och med årskurs 6. Om du inte vill ha kvar fritidshemsplatsen för ditt barn måste du säga upp platsen. Det är en månads uppsägningstid och avgiften betalas under uppsägningstiden.

Fritids är öppet för skolbarn i förskoleklass till årskurs 6 under skoltid samt under lov när de inte har undervisning. På fritidshem stimulerar vi elevernas utveckling och lärande, och erbjuder dem olika aktiviteter.

Ansökan till fritidshem

För ansökan till fritidshem vänder du dig direkt till ditt barns skola. Du hittar kontaktuppgifter till grundskolorna här.

Avgift

För en plats på fritidshem betalar du en månadsavgift enligt en fastställd taxa. Avgiften betalas till Sundbybergs stad (om du är skriven i kommunen) oavsett om ditt barn har en placering inom staden eller utanför.

När barnet har fått en plats lämnar du som vårdnadshavare inkomstuppgift. Vid ändrade inkomster eller ändrade familjeförhållanden lämnar du nya uppgifter. Har du ingen inkomst registrerar du den som 0kr.

Du behöver uppdatera dina inkomstuppgifter minst en gång per år. Har du samma inkomst som året innan så registrerar du det. Vid ändrade familjeförhållanden lämnar du uppgifter om det till bou@Sundbyberg.se. Familjebilden uppdateras inte automatiskt. Om du inte registrerar din inkomst kommer du att få den högsta avgiften.

Din avgift grundar sig på:

  • Den sammanlagda inkomsten i hushållet (där barnet är folkbokfört), oavsett familjerelationer.
  • Hur många barn i hushållet som har plats i förskola, familjedaghem och fritidshem.

Från och med januari 2024 har vi nya faktureringsrutiner gällande barnomsorg dvs fritids och förskola. Vi kommer att börja fakturera i efterhand. Det betyder att fakturan för januari kommer att skickas ut till er i början på februari och februarifakturan kommer att skickas i början på mars osv. Förfallodagen kommer att vara den sista vardagen i månaden.

Du kan i e-tjänsten:

  • Lämna inkomstuppgift
  • Ändra kontaktuppgifter
  • Ansöka om skolbyte

Maxtaxa

Sundbybergs stad tillämpar maxtaxa. Det betyder att det finns en övre gräns för hur mycket du betalar i barnomsorg och fritidshemsavgift. Om ditt hushåll har en sammanlagd inkomst på 56 250 kronor eller mer per månad före skatt betalar du den högsta avgiften i maxtaxans tabeller.

Om du har fler än ett barn i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem betalar du lägre avgift för barn 2 och 3 och 4e barnet är avgiftsfritt. Avgift tas ut för högst tre barn. Det yngsta räknas alltid som barn 1 oavsett form av barnomsorg.

Fritidshem 2024
Barn nummerAvgiftstakDock högst
Barn 12%1125 kronor
Barn 21%563 kronor
Barn 31%563 kronor

Du betalar fritidshemsavgift 12 månader per år. Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunen om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem.

Inkomst­jämför­else

I december kommer Sundbybergs stad att göra inkomstjämförelse mellan familjens uppgivna inkomst i vår e-tjänst/inlämnad till sektorn för lärande och bildning och den inkomst man deklarerat till Skatte­verket 2021.

Uppsägning av fritidshemsplats

Det är en månads uppsägningstid på fritidsplats och avgiften betalas under uppsägningstiden. Du säger upp fritidsplatsen via e-tjänsten eller på blankett (se längre ner). Om en plats sägs upp och återplacering önskas på samma eller annat fritidshem inom tre månader räknas placeringen som om den fortgått hela perioden och avgift debiteras retroaktivt för dessa månader.

Om ditt barn går på en fristående skola eller på en skola utanför kommunen behöver du säga upp platsen både till skolan och till Sundbybergs stad. Uppsägning ska ske enligt de villkor som anges av Sundbybergs stads riktlinjer för barnomsorg.

För att säga upp platsen till Sundbybergs stad kan du göra det via e-tjänsten, alternativt skicka uppsägningsblanketten till bou@sundbyberg.se.


Säg upp fritidsplats via blankett Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Fritidsgårdar

Fritidsgårdar är mötesplatser för ungdomar mellan 13-19 år och är gratis att besöka. I Sundbyberg finns tre fritidsgårdar: Fritiden i Hallonbergen, Hundra74 i Rissne och Stationen i centrala Sundbyberg (Ängskolan).

Läs mer om Sundbybergs stads fritidsgårdar här.

Senast uppdaterad 11 januari 2024