Duvboskolan

Granne med Duvbo kyrka ligger den charmiga Duvboskolan. Skolan har anor från 1900-talets början, och ligger fint belägen i Duvbo villaområde.

Fokus på kunskap och utveckling

I Duvboskolan står kunskap, trygghet, delaktighet och utveckling i fokus.

På skolan arbetar vi målmedvetet med att utveckla elevernas kunskaper och förmågor på bästa sätt. I vår undervisning utgår vi från elevernas lust att lära. De erbjuds en god och varierad undervisning. I våra klassrum råder stor arbetsro.

Våra elever är trygga under skoldagen. Skolpersonalen ser till att värdegrund och ordningsfrågor fungerar. På skolan har vi ett mycket väl fungerande system där äldre elever är goda förebilder för de yngre. Skolans goda stämning är ett kvitto på det fina samarbete vi har mellan hem och skola.

För att skapa motivation och möjlighet till utveckling är delaktighet viktig. Vi vill att både föräldrar och elever ska känna att de blir lyssnade på.

Som förälder har du möjlighet att vara delaktig i verksamheten både genom skolans forum och genom den dagliga kontakten med personalen.

Avdelningar

Duvboskolan har skolverksamhet från förskoleklass upp till sjätte klass. Skolan har idag cirka 340 elever. På skolan arbetar drygt 40 personer och har en god blandning av män och kvinnor.

Skolan har två parallella klasser från förskoleklass till årskurs 6. Skolan har fyra fritidsavdelningar: ett för förskoleklass, två för elever i skolår 1-3, Galaxen och Stjärnan, samt Klubben för elever i årskurs 4-6.

Årskurs 4, 5 och 6 samt fritids för årskurs 4-6 har sina lokaler på Rissne ängar.

Skolverksamheten bedrivs integrerat med fritidshemmet. Det bidrar till att göra elevernas skoldag till en sammanhängande helhet, där de möter vuxna med olika ansvarsområden och kompetenser.

Pedagogik

På Duvboskolan står lusten att lära i fokus. Vi lär oss nya saker hela livet och här på skolan arbetar vi för att eleverna ska behålla sin medfödda nyfikenhet att lära.

För alla människor är det viktigt att känna att det arbete vi utför är viktigt, utvecklande och intressant. Vi strävar efter att alla på skolan ska känna arbetsglädje. Det försöker vi uppnå genom att ha en klar struktur för elevernas hela dag på skolan. Vi arbetar med teman där olika lärstilar kan utvecklas, och vi lämnar utrymme för eleverna att påverka sin dag i det individuella arbetet. Raster, lek, rörelse och fritid är också viktiga komponenter för barnens välmående och utveckling.

Hos oss får eleverna ta ansvar för sitt skolarbete - ett ansvar som ökar i takt med deras mognad och ålder. Grundskollärare, förskollärare och fritidspedagoger samarbetar under hela dagen för att stötta eleverna i deras utveckling. Under utvecklingssamtalen planerar elev, föräldrar och lärare tillsammans vad varje enskild elev behöver utveckla och få hjälp med.

Det är väsentligt att ha respekt för andra människor. Alla är olika, men lika mycket värda. Under skoldagen förmedlar de vuxna på skolan värderingarna genom att vara goda förebilder för eleverna. Ansvar och respekt tränas också under klassråd och elevråd, som vi har regelbundet.

Senast uppdaterad 25 augusti 2022