Kymlingeskolan fasad

Kymlingeskolan

Kymlingeskolan är Sundbybergs stads nyaste F-6 skola som ligger mitt i stora Ursvik. Skolan är byggd för att bli guldklassad och den är genomtänkt vad gäller miljö och hållbarhet.   

Om Kymlingeskolan

Kymlingeskolan har stora, ljusa klassrum med tillhörande grupprum och fritidsavdelningar. Skolan har en fantastiskt spännande och lustfylld skolgård, en aktivitetshall för rörelse, lek, idrott och musik samt en slöjdateljé. Det finns även ett bibliotek och en matsal med två sektioner där det även finns möjlighet till undervisning i hem- och konsumentkunskap.

Kymlingeskolan har tre förskoleklasser, tre årskurs 1, tre årskurs 2, tre årskurs 3, två årskurs 4, tre årskurs 5 och två årskurs 6. Sammanlagt går det cirka 480 elever på skolan.

Skolan värnar om en bra arbetsmiljö för både elever och pedagoger och vi arbetar för att alla elever ska nå kunskapsmålen och utvecklas så långt som möjligt. Arbetet med skolans värdegrund och att vara en bra kompis får utrymme under hela skoldagen. Skolan har en likabehandlingsplan som uppdateras varje år samt ordningsregler för allas trivsel.

Skolans personal arbetar i olika arbetslag och arbetsgrupper. Elevernas kunskaps- och sociala utveckling följs regelbundet upp av lärarna samt i elevhälsoteamet. Varje termin genomförs utvecklingssamtal, och en individuell utvecklingsplan upprättas en gång per läsår för den enskilda eleven.

Kymlingeskolans vision, värdegrund och pedagogik.

Skolans viktiga ledord som beskriver vår värdegrund sammankopplat med våra pedagogiska tankar är alltså KRAM – Kunskap, Respekt, Ansvar och Motivation.

Kunskap: Alla elever ska få möjlighet att lära sig och utveckla sina olika förmågor. De fem stora förmågorna i läroplanen är en utgångspunkt i vår pedagogiska planering. Eleverna får själva lära sig att planera, instruera, utföra, reflektera och utvärdera sitt skolarbete. Eleverna använder alla sinnen och jobbar till exempel ämnesövergripande/tematiskt, digitalt eller språkutvecklande. Vi pedagoger arbetar med förförståelse och bildstöd samt är tydliga i våra instruktioner och genomgångar. Elevdelaktighet och formativt tänkande genomsyrar lektionerna. Vi arbetar med elev-lär-elev koncept. Lärande sker i samspel där eleverna lär varandra och av varandra. Vi pedagoger anpassar undervisningen efter varje enskild elevs nivå och ger dem utmaningar för att komma vidare i sitt lärande. Vi tycker att det är viktigt att vi alla vågar prova och ibland misslyckas, för i misslyckanden finns det lärdomar. Eleverna är här för att lära, inte för att kunna allt.

Respekt: Alla elever ska känna sig ”hörda” det vill säga att de blir lyssnade på och att de lyssnar på varandra. Vi använder olika metoder i klassrummet och fördelar talutrymmet för att se till att allas röster blir hörda. Om något händer så blir de inblandade barnens röster hörda enligt 4-stegsprincipen. Eleverna tränas i att hantera konflikter på egen hand men med stöttning av vuxen. Vi ger eleverna strategier för hur de kan agera. Vi alla använder ett professionellt vårdat språk. Vi pedagogerna fokuserar på positiv förstärkning och bemöter våra elever såsom vi själva vill bli bemötta. Vi pratar inte över huvudet på eleverna utan involverar dem i samtalen. Alla elever ska känna att de duger och att de vågar vara sig själva. Alla är olika och får vara olika. Vi ger eleverna återkoppling kontinuerligt för att de ska tro på sig själva. Vi arbetar med social och emotionell träning på olika sätt.

Ansvar: Alla elever känner ansvar för sin egen utveckling och vår gemensamma lärmiljö. Elever och pedagoger värnar om arbetsro och skapar det gemensamt. Vi har gemensamma regler och pedagogerna är förebilder. Alla elever lär sig ta ansvar och blir medvetna om målen och vad de behöver lära sig och utveckla. Vi gör målen och lärandeprocessen synligt för våra elever. Alla elever får komma med egna lösningar på saker och ting, men med coachning av pedagogerna. Alla elever är delaktiga i sina elevledda utvecklingssamtal och föräldrakvällar.

Motivation: Alla elever ska känna lust att lära. Vi pedagoger är själva väl förberedda och försöker göra undervisningen och fritidsaktiviteterna intressanta så att eleverna blir nyfikna. Vi gör pedagogiskt material lättillgängligt och försöker variera med olika arbetssätt. Vi utgår ifrån elevernas intressen, förutsättningar och behov när vi planerar verksamheten. Vi jobbar med att utveckla elevernas ”mindset” och inställning till saker och ting.

Senast uppdaterad 6 mars 2024