Välja skola - frågor och svar

I januari eller februari varje år lämnas önskemål om förskoleklass eller årskurs 7 till våra skolor i Sundbyberg. Här finns några frågor och svar från Grönkullaskolan.

Hur många klasser kommer ni att ta emot i höst och hur många elever är det i varje klass?

Grönkullaskolan tar vanligtvis emot 4 förskoleklasser med 25-27 elever per klass.

Hur många pedagoger arbetar i varje klass i förskoleklassen?

I varje förskoleklass arbetar en förskolelärare och en eller två fritidspersonal. Personaltätheten i klassen kan variera något beroende på klassens storlek och behov.

Hur många pedagoger arbetar i varje klass i årskurs 7?

På högstadiet har vi ämneslärare så det är flera lärare kopplade till varje klass. Lärarna som undervisar i årskurs 7 är också mentorer. Varje mentor ansvarar för cirka 10 elever.

Hur ser lärarbehörigheten ut på skolan?

Lärarbehörigheten är mycket hög på Grönkullaskolan. Alla lärare som jobbar i förskoleklass är behöriga.

Hur stöttar skolan elever med behov av särskilt stöd?

För oss är det mycket viktigt att alla elever får rätt förutsättningar för att kunna lyckas i skolan. Om en undervisande lärare ser att en elev har svårigheter görs extra anpassningar i klassrummet för att eleven ska nå sina mål. Om dessa anpassningar inte räcker kan läraren ta hjälp av skolans elevhälsoteam. Elevhälsoteamet består av speciallärare, specialpedagoger, kurator, skolpsykolog, studie- och yrkesvägledare, skolsjuksköterska och skolledningen. Tillsammans med elevhälsoteamet kommer läraren överens om vilket extra stöd eleven ska få. Stödet ges alltid utifrån elevens individuella behov och vårt mål är att ge stöd som gör det möjligt för alla elever att kunna utvecklas så långt som möjligt.

På Grönkullaskolan har vi också en ”liten grupp” som heter Tallen. Här har elever i årskurs F-2 möjlighet att tillsammans med en speciallärare och annan personal få extra stöd. Vi har även två förberedelseklasser för nyanlända elever. En förberedelseklass för årskurs 4-6 och en för årskurs 7-9.

Hur långa är skoldagarna?

Schemat kan variera något från dag till dag men förskoleklasserna går i skolan cirka 08.10-13.00. Skoldagarna blir längre ju högre upp i åldrarna man kommer.

Blir man automatiskt inskriven på fritids?

Om du har fått plats på skolan har du en garanterad plats även på fritidshemmet men barnet blir inte inskrivna på fritids per automatik. Du som vårdnadshavare behöver ansöka om plats på fritidshemmet vilket du gör via en blankett som lämnas till skolan.

Hur går klassindelningen till och när är den klar?

Det görs en preliminär klassindelning i slutet av vårterminen men den kan komma att ändras i augusti om skolan bedömer att justeringar behöver göras. Det är skolledningen i samråd med personalen som gör klassindelningen och information om klassplacering skickas ut i augusti i god tid innan skolstart.

Hur ser inskolningen ut? När startar den?

Inskolningen för förskoleklass startar samma dag som övriga klasser har sin skolstart i augusti. Alla förskoleklasselever är välkomna till sommarfritids från och med den första måndagen i augusti. Inskolningen planeras tillsammans med personalen som arbetar i förskoleklassen. Vårdnadshavare kommer få ett program för inskolningen i god tid innan skolstart.

Senast uppdaterad 12 juni 2024