Demens – kognitiv sjukdom

Här finns samlad information om demenssjukdom, sviktande minnes- och tankeförmåga och vilken hjälp du kan få i Sundbybergs stad.

Demenssjukdomar, som också kallas kognitiva sjukdomar eller demens, handlar om skador i hjärnan. Sjukdomarna kännetecknas ofta av försvagning av minnes- och tankeförmågor och ingår inte i det normala åldrandet.

En demenssjukdom innebär att du på olika sätt kan få svårt att minnas, tänka och förstå din omgivning.

Kognitiv funktionsnedsättning används som ett bredare begrepp. Här ingår sviktande minne, men också bristande omdöme, svårigheter att planera och hålla fast vid ett beslut, förväxlingar och ibland även lindrig förvirring.

Information på den här sidan:


Hur vet jag om det är demens?

Vanliga symptom i början av en demenssjukdom är till exempel att du får svårt med närminnet eller att utföra vardagssysslor. Många har en känsla av att något är fel, men kan inte säga exakt vad det är. Du kan också känna oro eller nedstämdhet.

För att få svar på om det är demens eller inte kontaktar du vårdcentralen. Om din läkare bedömer att det behövs startas en utredning.

Du får bland annat svara på frågor och läkaren gör en undersökning av olika funktioner i kroppen, som hjärta, lungor och reflexer. Oftast behövs även blodprov och röntgen av hjärnan.

Utredningen är nödvändig för att läkaren ska kunna utesluta att det inte är någon annan sjukdom som behöver behandlas, som ger liknande symtom.

Läs mer om hur en demensutredning går till på 1177.se Länk till annan webbplats.


Vilket stöd kan jag få?

Kommunen och regionen ansvarar tillsammans för att samordna insatserna för dig som har en demenssjukdom. Både du och dina anhöriga kan behöva stöd och hjälp.

I Sundbybergs stad är det demensspecialisterna som samordnar stödet till dig som har en demenssjukdom, sviktande minne eller tankeförmåga. Genom oss kan du och dina anhöriga få:

  • kunskap om sjukdomen och dess symptom
  • veta vilka stödresurser som finns tillgängliga för er
  • råd om hur ni ska få vardagen att fungera.

Eftersom behovet av stöd är väldigt individuellt behöver stödet utformas särskilt till varje person. Vi samverkar med olika aktörer inom staden som tex. biståndshandläggare samt med regionen och privata vård-och omsorgsgivare för att skapa ett helhetsperspektiv.


Demensspecialisterna i Sundbybergs stad

Ta gärna kontakt med oss så tidigt som möjligt, redan när du misstänker sviktande minne eller tankeförmåga.

Vi finns till för alla som bor i Sundbybergs stad, även för dig som är yngre än 66 år. Du kan kontakta oss i alla frågor som rör demenssjukdomar, sviktande minne eller åldrande. Vi kan guida dig till rätt insatser och stöd för att få vardagen att fungera. Ingen fråga är för liten!

Läs mer om demensspecialisterna


Insatser som du kan söka

Om du har svårt att klara vardagen kan du ansöka om olika insatser från staden.

Det är i de flesta fall biståndshandläggarna på äldreomsorgens myndighetsenhet som utreder och beslutar vilka insatser du kan få.

Du kontaktar äldreomsorgens myndighetsenhet via stadens växel:
08-706 80 00.

För dig som är yngre än 66 år är det socialtjänstens mottagning som beslutar om vissa insatser, till exempel personlig assistans. Rådgör gärna med demensspecialisterna om vart du ska vända dig.

Telefon till socialtjänstens mottagning: 08-706 88 00 (växel).

Hemtjänst

Hemtjänsten kan hjälpa dig med att gå och handla, städa och tvätta. De kan också hjälpa till med den personliga hygienen och vid uppstigning och läggning. Du kan beställa matlåda genom hemtjänsten, det är också de som ansvarar för trygghetslarm. Det finns både kommunala och privata utförare att välja mellan.

Läs mer om hemtjänst i Sundbybergs stad

Hitta och jämför hemtjänst Länk till annan webbplats.

Personlig assistans

Du som har omfattande funktionsnedsättningar, är yngre än 66 år och behöver hjälp för att klara vardagen kan har rätt till ett personligt stöd.

Assistenten är ett personligt utformat stöd som är knutet till dig personligen. Kommunen har ansvar för att ge dig personlig assistans upp till 20 timmar per vecka.

Läs mer om personlig assistans

Dagverksamhet

Du som är över 66 år och har en demenssjukdom eller kognitiv funktionsnedsättning kan få delta i stadens dagverksamhet på Solbacken.

Solbacken erbjuder specialanpassade aktiviteter, där har vi också olika typer av minnesträning. För att få komma till Solbacken behöver du ett biståndsbeslut.

Solbackens dagverksamhet

Du som är under 66 år och har en demenssjukdom kan få delta i dagverksamhet i en närliggande kommun. För att få delta behöver du ett biståndsbeslut.

Träffpunkten Allén i centrala Sundbyberg och Träffpunkten Hallonbergen har aktiviteter och lunchservering som är öppna för alla seniorer i Sundbyberg. Dit kan alla komma, inget biståndsbeslut behövs.

Här kan du läsa mer om Sundbybergs stads träffpunkter.

Anhörigstöd

Du som är anhörig till en person med en demenssjukdom, sviktande minne eller tankeförmåga kan få olika former av stöd.

Stödet består av olika insatser som underlättar din situation som anhörig. För vissa typer av stöd, som avlösning i hemmet, dagverksamhet samt korttidsboende, behövs biståndsbeslut. Då kontaktar du äldreomsorgens myndighetsenhet.

Via demensspecialisterna kan du få hjälp i alla frågor som rör demenssjukdomar, sviktande minne eller åldrande. Vi kan guida dig till rätt insatser och stöd för att få vardagen att fungera.

Vi kan ge dig tips, råd och stödsamtal, individuellt eller i grupp.

Kontakta demensspecialisterna

Flera organisationer har också samlat information som kan hjälpa dig i vardagen med en närstående som behöver stöd. Du kan till exempel gå en webbutbildning för att lära dig mer om hur du får vardagen att fungera.

Navigeringskurs för anhöriga till personer med demenssjukdom Länk till annan webbplats.

Svensk Demenscentrums sidor för anhöriga Länk till annan webbplats.

Råd till anhöriga från Demensförbundet Länk till annan webbplats.

Webbutbildningar hos Svenskt Demenscentrum Länk till annan webbplats.

Staden bjuder även in till föreläsningar och evenemang för dig som är anhörig.

Läs mer om aktuella evenemang på sidan om anhörigstöd

God man och förvaltare

Du kan få en god man eller förvaltare om du behöver hjälp med att bevaka dina rättigheter eller förvalta din egendom, till exempel din ekonomi.

Om du eller någon nära släkting har behov av en god man eller förvaltare kan ni vända er till Solna tingsrätt. Ni kan då också ge förslag på person. Om du har frågor kan du vända dig till överförmyndarnämnden i Sundbybergs stad.

Läs mer om god man och förvaltare

Korttidsboende – tillfällig avlastning eller återhämtning

Om du bor hemma, men tillfälligt behöver vård och stöd dygnet runt, kan du få en plats på stadens korttidsboende på Duvbopark.

På korttidsboendet kan du bo en kortare tid efter en sjukhusvistelse. Du kan också bo där om du får växelvård och är hemma en period och på det tillfälliga boendet nästa period.

Om anledningen till att du bor på korttidsboende är att en anhörig ska få avlastning behöver ni bo på samma adress.

Korttidsboende i Sundbybergs stad

När du får svårt att bo kvar hemma

När ditt omvårdnadsbehov blivit så stort att du inte längre kan bo hemma kan du ansöka om en plats på äldreboende. I Sundbybergs stad finns flera boenden att välja mellan som är särskilt anpassade för dig som har en demenssjukdom.

Läs mer om äldreboende i Sundbybergs stad Öppnas i nytt fönster.

Hitta och jämför äldreboende Länk till annan webbplats.

Hjälpmedel och anpassningar

Det finns flera hjälpmedel som kan hjälpa dig att få vardagen att fungera bättre. Hjälpmedel skrivs ut av till exempel sjukgymnast eller arbetsterapeut. Vissa hjälpmedel kan du också köpa själv.

Demensspecialisterna kan ge dig tips på hjälpmedel och hjälpa dig att kontakta sjukgymnast eller arbetsterapeut om det behövs.


Resurser för dig med demenssjukdom i Sundbybergs stad

Musikterapi

Sundbybergs stad egna musikterapeuter. Med hjälp av musik kan du som har demenssjukdom få hjälp att behålla din identitet. Musik kan också göra att du äter bättre, blir lugn och sover bättre. Allt detta styrks av aktuell forskning.

Läs mer om musikterapi

Besökshund

Hos demensspecialisterna ingår en besökshund som arbetar i dagverksamheten och på äldreboenden.

Läs mer om stadens besökshund


Vanliga frågor

– Hur ska jag bemöta en person med demens?1. Anpassa kommunikationen

I mötet är det är viktigt att anpassa kommunikationen till mottagarens förutsättningar. Argumentera inte.

2. Vänta på svar

Ibland tar det tid att få svar. Ofta har personer med demenssjukdom eller kognitiv funktionsnedsättning nedsatt orienterings och omdömesförmåga och försämrat minne. Det beror på nedsatt nervimpulshastighet.

Normalt färdas nervimpulserna med en hastighet av 100-150 meter per sekund. Vid skador i hjärnan, till exempel medelsvår alzheimer, är hastigheten endast 0,5-2 meter per sekund.

3. Tänk på att sinnesintrycken förändras och att en person med demenssjukdom uppfattar saker annorlunda

Det är till exempel viktigt att inte ha för rörigt hemma, märka upp viktiga funktioner och att sortera bort intryck och ljud.

Fler tips finns på Svenskt Demenscentrums webbplats Länk till annan webbplats.

4. Vad är skillnaden mellan demens och Alzheimer?

Den vanligaste demenssjukdomen i Sverige är Alzheimers sjukdom som står för 60–70 procent av samtliga fall. Sjukdomen gör att hjärnceller gradvis förtvinar och dör. Symptomen kommer ofta smygande och efterhand försämras även kroppsliga funktioner

Vaskulär demens och frontotemporal demens är andra vanliga kognitiva sjukdomar. Även alkoholmissbruk, B12-brist och en rad andra sjukdomstillstånd kan i en del fall leda till kognitiva funktionsnedsättningar eller demenssjukdom.

Läs mer om olika demenssjukdomar på Svenskt Demenscentrums webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 12 januari 2024