Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) är en i Hälso- och sjukvårdslagen fastställd funktion som ska finnas i varje kommun.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskans uppgifter:

  • Har tillsynsansvar över hälso- och sjukvården i kommunen.
  • Upprätta, aktualisera och förnya riktlinjer för hur vården/omsorgen ska bedrivas så att den enskilde garanteras en god och säker vård.
  • Se till att omvårdnadsjournaler förs enligt lagen.
  • Se till att rutiner för läkemedelshantering är ändamålsenlig och väl fungerande.
  • Ta fram rutiner för avvikelsehantering samt utreda de händelser som anmäls till socialstyrelsen.
  • Göra uppföljningar av vårdinsatserna i verksamheten utifrån MAS-funktionens uppdrag och redovisa för nämnden

Hjälpmedel och sjukgymnastik

Du som bor hemma eller på äldreboende kan få hjälp av en sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast för att bevara din rörlighet eller få hjälpmedel som underlättar för dig att klara din vardag.  De hjälper dig med att avgöra din funktionsförmåga, bedöma dina behov av stöd samt prova ut hjälpmedel. Bor du hemma och behöver träffa en sjukgymnast vänder du dig till din vårdcentral.


Senast uppdaterad 20 februari 2017