Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) är en i Hälso- och sjukvårdslagen fastställd funktion som ska finnas i varje kommun.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskans uppgifter:

  • Har tillsynsansvar över hälso- och sjukvården i kommunen.
  • Upprätta, aktualisera och förnya riktlinjer för hur vården/omsorgen ska bedrivas så att den enskilde garanteras en god och säker vård.
  • Se till att omvårdnadsjournaler förs enligt lagen.
  • Se till att rutiner för läkemedelshantering är ändamålsenlig och väl fungerande.
  • Ta fram rutiner för avvikelsehantering samt utreda de händelser som anmäls till socialstyrelsen.
  • Göra uppföljningar av vårdinsatserna i verksamheten utifrån MAS-funktionens uppdrag och redovisa för nämnden
Senast uppdaterad 12 december 2022