Samhällsbyggnad och service

Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen arbetar bland annat med bygglov, kartproduktion, trafikfrågor, parkering, miljötillsyn, måltidsservice samt gatu- och parkskötsel. Förvaltningen ansvarar även för projektledning, byggledning och anläggning av stadens markinfrastrukturprojekt. Digitalisering, IT, telefoni och service hör också till förvaltningens verksamhetsområde.

Förvaltningschef Fredrik Härdén

Förvaltningschef
Fredrik Härdén

Förvaltningen förbereder ärenden och utför de beslut som fattats av de förtroendevalda i två nämnder; stadsmiljö- och tekniska nämnden och byggnads- och tillståndsnämnden.

Förvaltningen består av cirka 200 medarbetare och är indelad i fyra avdelningar och en stabsfunktion.

Förvaltningsstaben

Avdelningen arbetar med förvaltningens administration, ekonomi och kommunikation samt med utredningar.

Chef: Per Bengtsson

Miljö- och bygglovsavdelningen

Avdelningen handlägger bygglov, marklov, rivningslov och bygganmälan samt arbetar med livsmedelstillsyn, miljötillsyn, miljöövervakning, bostadsanpassningsbidrag, hälsoskydd och serveringstillstånd i staden.

T.f. avdelningschef: Per Dunberg

Stadsbyggnadsavdelningen

Avdelningen arbetar med stadsplanering, exploatering och projektledning vid nybyggnation av stadens fastigheter och infrastruktur.

Avdelningschef: Emma Svensson

Tekniska avdelningen

Avdelningen arbetar med utveckling, planering, utförande, drift och underhåll av stadens gator, torg, lekplatser, parker, naturområden samt trafik- och parkeringsfrågor.

Med fokus på service och livskvalité för alla arbetar avdelningen såväl strategiskt som operativt med att utveckla och förvalta offentliga miljöer för ett fungerande, hållbart, tillgängligt och attraktivt Sundbyberg.

Avdelningschef: Tomas Lindvall

Digitaliserings- och serviceavdelningen

Avdelningen ansvarar för stadens interna IT-drift och -support, underhåll och utveckling av system, nätverkskommunikation, telefoni samt övergripande IT-strategi. Kartproduktion och mätningar ingår också i enhetens ansvar. Här finns också servicefunktionerna i staden, till exempel servicecenter, receptionen och växeln. 

I avdelningen ingår också måltidsservice, som planerar för och upphandlar måltider inom stadens egna skolor, förskolor, äldreboenden och andra verksamheter. Enheten har också kökspersonal ute i verksamheterna.

Avdelningschef: Ulrika Nordqvist

Senast uppdaterad 15 februari 2021