Välfärd och omsorg

Sektorn för välfärd och omsorg ansvarar för att utreda och ge stöd till personer i alla åldrar. Det politiska ansvaret ligger på social- och arbetsmarknadsnämnden och äldrenämnden.

Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhet

Social- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för att utreda behov och ge stöd till barn, ungdomar och deras familjer. I nämndens uppdrag ingår även att ge stöd till enskilda vuxna som har behov av det, till exempel på grund av ekonomiska svårigheter, beroendeproblematik, våld i nära relation eller någon form av funktionsnedsättning. Nämnden erbjuder information, råd, stöd och insatser till familjer och enskilda utifrån behov.

Social- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för följande verksamhetsområden:

 • Myndighet
 • Stöd och utveckling
 • Arbetsmarknad och integration
 • Vuxenutbildning
 • Utförarverksamhet Funktionsnedsättning

Äldrenämndens verksamhet

Äldrenämnden ansvarar för insatser enligt socialtjänstlagen så som äldreomsorg, hemtjänst, trygghetslarm, dagvård, korttidsboende med mera för personer över 65 år. Hit hör också färdtjänst och Riksfärdtjänst för personer över 65 år. Andra delområden är särskilda boendeformer och att leda hälso- och sjukvården och rehabilitering för personer över 65 år som bor i särskilda boenden. För både äldreboende och hemtjänst finns privata utförare och verksamhet i stadens egen regi. 

Äldrenämnden ansvarar för följande verksamhetsområden:

 • Myndighet
 • Utveckling och uppföljning av äldreomsorg inklusive privata utförare, samt äldreteam, musikterapi, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
 • Utförarenhet för äldreomsorg i egen regi

Välfärd och omsorgsdirektör är Helene Bengtson

Mer om verksamheterna – social- och arbetsmarknadsnämnden

Myndighet

Följande enheter ingår i myndighetsavdelningen:

 • Mottagning
 • Barn
 • Ungdom
 • Familjehem och ensamkommande
 • Ekonomiskt bistånd
 • Beroende och socialpsykiatri
 • Funktionsnedsättning
 • Stödboende ungdom och vuxen
 • Öppenvård och förebyggande arbete

Mottagningen

Mottagningen är ”vägen in” till socialtjänsten. De kommuninvånare som inte har kontakt med socialtjänsten sedan tidigare ska vid behov av råd och stöd kontakta mottagningen.

Vissa av enheterna inom myndigheten arbetar med att utreda behov och besluta om insatser till enskilda och familjer. Andra enheter inom avdelningen ansvarar för att utföra insatser och ge behandling.

Avdelningschef: Anna Åström Brewitz

Utveckling och uppföljning

Avdelningen består av följande delar:

 • Administrativt stöd och förebyggande arbete
 • Utveckling och utredning samt Kvalitetskansliet

Avdelningen är till största delen en stöd- och servicefunktion till chefer och medarbetare inom förvaltningen. Här finns även de förebyggande verksamheterna anhörigstöd och budget- och skuldrådgivning.

Avdelningschef: Johanna Ajneståhl

Vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration

Följande enheter ingår i avdelningen:

 • Enheten för arbetsmarknad 16–24 år och integration
 • Enheten för arbetsmarknad 25–65 år
 • Vuxenutbildning/sfi

De två arbetsmarknadsenheterna ansvarar för arbetsmarknadsinsatser för personer mellan 16 och 65 år. Enheten (16–24 år) ansvarar även för integrationsarbetet för nyanlända.

Inom vuxenutbildningen kan den som är över 20 år läsa på grundskolenivå, gymnasienivå, gå en yrkesutbildning eller läsa svenska för invandrare (sfi). Enheten erbjuder även studie- och yrkesvägledning.

Avdelningschef/Rektor: Fredrik Ekdahl

Funktionsnedsättning

Avdelningen består av verksamheter som finns inom följande områden:

 • Daglig verksamhet och sysselsättning
 • Bostad med särskild service för vuxna
 • Stödboende
 • Personligt stöd (t. ex boendestöd och personlig assistent)
 • Resursteam HSL

Verksamheterna erbjuder insatser som riktar sig till personer med funktionsnedsättning som är i behov av stöd.

Avdelningschef: Ann-Christin Ek

Mer om verksamheterna – äldrenämnden

Myndighet

I myndighetsenheten för äldreomsorgen ingår:

 • biståndsbedömare
 • färdtjänstutredare
 • avgiftshandläggare

Myndighetsenhetens biståndshandläggare utreder och fattar beslut om hjälp och stöd enligt Socialtjänstlagen. På enheten arbetar även avgifts- och färdtjänsthandläggare.

Chef för myndighetsenheten är Sara Hollertz.

Stöd och utveckling

I utveckling och uppföljning ingår:

 • utredare
 • äldreteamet
 • musikterapeuter
 • systemadministratör
 • medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
 • medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

Chef för utvecklings- och uppföljningsenheten är Ida Lorenzson.

Enhetens utredare arbetar med bland annat upphandling och avtal, godkännande av utförare enligt LOV (lagen om valfrihet), lokalfrågor, behovsprognoser, digitaliserings- och välfärdsteknik (e-hälsa), jämställdhets- och mångfaldsfrågor samt deltagande i olika interna och stadsövergripande projekt.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska är Per Koij (tf).

Medicinskt ansvarig för rehabilitering är Ylva Kjell.

Utförarenhet för äldreomsorg i egen regi

I utförarenheten ingår:

 • äldreboenden i egen regi
 • hemtjänst och nattpatrull i egen regi
 • öppna verksamheter (träffpunkter), avlösarservice och ledsagare.

Chef för utförarenheten är Anders Olsson.

Följande verksamheter drivs av staden i egen regi:

 • äldreboendena Bällstahof, Duvbopark, Hallonhöjden och Solskiftet.
 • hemtjänst, larm- och nattpatrull
 • ledsagar- och avlösarservice, frivilligverksamhet och Fixar-Malte
 • Solbackens dagverksamhet
 • Träffpunkten Allén och Träffpunkten Hallonbergen.
Senast uppdaterad 11 september 2023