Samhällsbyggnad

Sektorn för samhällsbyggnad arbetar bland annat med stadsplanering, bygglov, kartproduktion, trafikfrågor, parkering, miljötillsyn samt gatu- och parkskötsel. Sektorn ansvarar även för projektledning, byggledning och anläggning av stadens markinfrastrukturprojekt.

Förvaltningschef Fredrik Härdén

Sektorsdirektör
Fredrik Härdén

Sektorn förbereder ärenden och utför de beslut som fattats av de förtroendevalda i två nämnder; stadsmiljö- och tekniska nämnden och byggnads- och tillståndsnämnden.

Sektorn består av cirka 200 medarbetare och är indelad i fyra avdelningar och en stabsfunktion.

Sektorsstaben

Avdelningen arbetar med sektorns administration, ekonomi och kommunikation samt med utredningar.

Chef: Per Bengtsson

Stadsbyggnadsavdelningen

Avdelningen arbetar med stadsplanering, exploatering och projektledning vid nybyggnation av stadens fastigheter och infrastruktur. Avdelningen handlägger även bygglov, marklov, rivningslov och bygganmälan samt arbetar med livsmedelstillsyn, miljötillsyn, miljöövervakning, bostadsanpassningsbidrag, hälsoskydd och serveringstillstånd i staden.

Avdelningschef: Emma Svensson

Tekniska avdelningen

Avdelningen arbetar med utveckling, planering, utförande, drift och underhåll av stadens gator, torg, lekplatser, parker, naturområden samt trafik- och parkeringsfrågor.

Med fokus på service och livskvalité för alla arbetar avdelningen såväl strategiskt som operativt med att utveckla och förvalta offentliga miljöer för ett fungerande, hållbart, tillgängligt och attraktivt Sundbyberg.

Avdelningschef: Tomas Lindvall

Geodata

Enheten arbetar med kart- och mättjänster.

Tillförordnad enhetschef: Per Bengtsson

Senast uppdaterad 18 juli 2022