Samhällsbyggnad

Sektorn för samhällsbyggnad arbetar bland annat med stadsplanering, bygglov, kartproduktion, trafikfrågor, parkering, miljötillsyn samt gatu- och parkskötsel. Sektorn ansvarar även för projektledning, byggledning och anläggning av stadens markinfrastrukturprojekt.

Sektorsdirektör
Fredrik Härdén

Sektorn förbereder ärenden och utför de beslut som fattats av de förtroendevalda i tre nämnder; kommunstyrelsen, stadsmiljö- och trafiknämnden och byggnads- och tillståndsnämnden.

Sektorn består av cirka 200 medarbetare och är indelad i fyra avdelningar och en stabsfunktion.

Enheten för ledningsstöd

Avdelningen arbetar med sektorns administration, ekonomi och kommunikation samt med utredningar.

Chef: Jessica Creutzer Sternö

Stadsbyggnadsavdelningen

Avdelningen arbetar med stadsplanering, exploatering och projektledning vid nybyggnation av stadens fastigheter och infrastruktur.

Avdelningschef: John Reinbrand

Stadsmiljöavdelningen

Avdelningen arbetar med utveckling, planering, utförande, drift och underhåll av stadens gator, torg, lekplatser, parker, naturområden samt trafik- och parkeringsfrågor.

Med fokus på service och livskvalité för alla arbetar avdelningen såväl strategiskt som operativt med att utveckla och förvalta offentliga miljöer för ett fungerande, hållbart, tillgängligt och attraktivt Sundbyberg.

Avdelningschef: Tomas Lindvall

Stadsutvecklingsavdelningen

Enheten arbetar med projektplanering och produktion samt karttjänster.

Avdelningschef: Peter Lindström

Bygglov och Miljötillsyn

Avdelningen handlägger bygglov, marklov, rivningslov och bygganmälan samt arbetar med livsmedelstillsyn, miljötillsyn, miljöövervakning, bostadsanpassningsbidrag, hälsoskydd och serveringstillstånd i staden.

Avdelningschef: Kaarin Lindberg

Senast uppdaterad 3 juli 2023