Äldre

Äldreförvaltningen i Sundbyberg har uppdraget av äldrenämnden att ge stöd, vård och service till dig som bor i Sundbybergs stad. Vi har bland annat hemtjänst och äldreboende samt flera olika stödverksamheter för dig som är 65 år eller äldre.

Förvaltningschef Birgitta Fahlgren Sylvén

Förvaltningschef
Birgitta Fahlgren Sylvén

På äldreboende och i hemtjänsten finns både privata utförare och verksamhet i stadens egen regi. I hemtjänsten har vi ett valfrihetssystem där du själv får välja vem som ska utföra hemtjänsten till dig.

Ledning och stab

I äldreförvaltningens ledningsgrupp ingår:

 • förvaltningschefen
 • medicinskt ansvarig sjuksköterska
 • myndighetschefen
 • biträdande myndighetschefen
 • enhetschefen för utveckling- och uppföljningsenheten
 • enhetschefen för planering- och uppföljningsenheten
 • chefen för utförarenheten egen regi.

Myndighetsenheten

Myndighetsenhetens biståndshandläggare utreder och fattar beslut om hjälp och stöd enligt Socialtjänstlagen. På enheten arbetar även en färdtjänsthandläggare.

Utvecklings- och uppföljningsenheten

På enheten arbetar:

 • utredare
 • äldreteam
 • musikterapeut
 • medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

Enhetens utredare arbetar med bland annat upphandling och avtal, godkännande av utförare enligt LOV (lagen om valfrihet), lokalfrågor, behovsprognoser, digitaliserings- och välfärdsteknik (e-hälsa), jämställdhets- och mångfaldsfrågor samt deltagande i olika interna och stadsövergripande projekt

Planerings- och uppföljningsenheten

På enheten arbetar:

 • avgiftshandläggare
 • systemadministratör
 • redovisningsekonom/controller
 • nämndsekreterare.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering

Förvaltningen har en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Länk till annan webbplats. med lednings- och tillsynsansvar på delegation från äldrenämnden. Vi har en avtalad jourverksamhet för hälso- och sjukvård på äldreboende med säkrad tillgänglighet kväll, natt och helger.

På förvaltningen finns även en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) Länk till annan webbplats. som är anställd på deltid och som ska komplettera kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterskan i arbetet som är specifikt riktat mot rehabiliteringsinsatser.

Äldreteamet

Sundbybergs äldreteam erbjuder vägledning och samordnar insatser för äldre, personer med demenssjukdomar och anhöriga. Äldreteamet samarbetar med stadens egen personal och privata vårdgivare samt med regioner, organisationer och myndigheter.

Äldreteamet finns till för alla som bor i Sundbybergs stad och kan kontaktas i alla frågor som rör demenssjukdomar, sviktande minne eller åldrande. I äldreteamet ingår också en besökshund som gör besök på äldreboenden och i dagverksamhet.

Äldreboenden

För att få plats på äldreboende behöver du ha ett omfattande omvårdnadsbehov dygnet runt och inte kunna bo kvar hemma trots omfattande hjälpinsatser i hemmet.

I Sundbyberg drivs Solskiftet, Bällstahof, Hallonhöjden och Duvbopark i egen regi (kommunal). Ekhöjden drivs av entreprenör efter avtal med äldrenämnden.

Hitta och jämför äldreboenden Länk till annan webbplats.

Hemtjänsten

Till personer som behöver stöd och service i vardagen finns hemtjänst Länk till annan webbplats.. Hemtjänst består av insatser i den enskildes hem av personlig omsorg och service i form av praktisk hjälp samt social samvaro. Utöver detta kan personer beviljas trygghetslarm.

Det finns en nattpatrull som ansvarar för insatser i hela kommunen inklusive utryckningar på larm från trygghetstelefoner. Hemtjänsten utför ledsagning och avlösning i hemmet.

Det finns ett valfrihetssystem som innebär att du som blir beviljad hemtjänst får välja utförare av de utförare som är godkända. Sundbybergs stad har en hemtjänstorganisation i egen regi.

Hitta och jämför hemtjänst Länk till annan webbplats.

Dagverksamheten Solbacken

För personer som har en demenssjukdom finns särskilt anpassad verksamhet i Solbackens dagverksamhet Länk till annan webbplats.. Syftet med verksamheten är att erbjuda gästerna social gemenskap, bevara funktioner, bryta ensamhet och isolering, samt att ge avlastning till anhöriga. Dagverksamheten hjälper till att möjliggöra att den enskilde kan bo kvar i sitt hem om denne så önskar.

Anhörigstöd

Anhörigstöd erbjuder stöd till dig som vårdar eller stödjer en närstående, till exempel via föreläsningar och anhöriggrupper. Du kan vända dig till stadens anhörigstrateg om du behöver ett vägledande samtal om vilket stöd som passar dig.

Äldreförvaltningen erbjuder bland annat avlösning via hemtjänsten och avlastning i form av korttidsboende.

Träffpunkter

Träffpunkter för seniorer finns i centrala Sundbyberg och Hallonbergen - Träffpunkten Allén och Träffpunkten Hallonbergen. För att besöka träffpunkten behövs inget biståndsbeslut, alla är välkomna. Genom träffpunkterna erbjuder staden aktiviteter för ökad hälsa och livskvalitet bland seniorer, med social gemenskap och fysiska aktiviteter.

Senast uppdaterad 11 mars 2021