Äldre

Äldreförvaltningen i Sundbyberg har uppdraget av äldrenämnden att ge stöd, vård och service till dig som bor i Sundbybergs stad. Vi har bland annat hemtjänst och äldreboende samt flera olika stödverksamheter för dig som är 65 år eller äldre.

Förvaltningschef Birgitta Fahlgren Sylvén

Förvaltningschef
Birgitta Fahlgren Sylvén

På äldreboende och i hemtjänsten finns både privata utförare och verksamhet i kommunens regi. I hemtjänsten har vi ett valfrihetssystem där du själv får välja vem som ska utföra hemtjänsten till dig.

Ledning och stab

I äldreförvaltningens ledningsgrupp ingår förvaltningschef, chef myndighetsenhet med uppföljningsansvar, chef resursenhet/medicinskt ansvarig sjuksköterska, chef utförarenhet egen regi och controller. Förvaltningen har en stab med controller, lokalsamordnare, utvecklingsstrateg och medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Myndighetsenhet med uppföljningsansvar

Myndighetsenhetens biståndshandläggare utreder och fattar beslut om olika insatser för stöd, vård och omsorg, färdtjänst samt om avgifter för dessa insatser. På biståndsenheten finns också utredare som bland annat följer upp de avtal äldrenämnden har med företagen som bedriver äldreboende på entreprenad och de privata hemtjänstutförarna inom valfrihetssystemet.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, medicinskt ansvarig för rehabilitering och demenssjuksköterska

Förvaltningen har en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) med lednings- och tillsynsansvar på delegation från äldrenämnden. Vi har en avtalad jourverksamhet för hälso- och sjukvård på äldreboende med säkrad tillgänglighet kväll, natt och helger.

På förvaltningen finns även en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) som är anställd på deltid och som ska komplettera kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterskan i arbetet som är specifikt riktat mot rehabiliteringsinsatser.

Äldreförvaltningen har en demenssjuksköterska som har en övergripande funktion som sakkunnig i demensfrågor. Demenssjuksköterskan ger information, råd och stöd till personer med demenssjukdom och deras anhöriga och närstående. Demenssjuksköterskan arbetar även med utbildning och handledning av personal och fungerar som stadens kontaktperson till olika samarbetspartners exempelvis primärvården och minnesmottagningar.

Äldreboenden

Plats på äldreboende ges, efter ansökan, till personer som har omfattande omvårdnadsbehov dygnet runt och som inte kan bo kvar hemma trots omfattande hjälpinsatser i hemmet. I Sundbyberg drivs Solskiftet, Bällstahof och Lötsjögården* i kommunal regi och på Ekbacken** drivs de tre husen av tre olika entreprenörer efter avtal med äldrenämnden.

* Lötsjögården består av två hus (Lötsjögården 4 och 6) – Lötsjögården 6 renoveras.

** Ekbacken hus K övergår i kommunal regi from 1 april 2016.

Hemtjänsten; utförare inom LOV

Till personer som behöver stöd och service i den dagliga livsföringen finns hemtjänst. Hemtjänst består av insatser i den enskildes hem av personlig omsorg och service i form av praktiskt hjälp samt social samvaro. Utöver detta kan personer beviljas trygghetslarm. Det finns en nattpatrull som ansvarar för insatser i hela kommunen inklusive utryckningar på larm från trygghetstelefoner. Hemtjänsten utför ledsagning och avlösning i hemmet. Det finns också ett vårdhundsteam med en vårdhund och förare. Det finns ett valfrihetssystem som innebär att du som blir beviljad hemtjänst får välja utförare av de entreprenörer som kommunen har godkänt. Sundbybergs stad har en hemtjänstorganisation i egen regi.

Dagverksamheterna Solbacken och Ekbacken

Dagvårdens mål är att skapa trygghet och trivsel för gästerna. Att erbjuda social gemenskap, bevara funktioner, bryta ensamhet och isolering, samt att ge avlastning till anhöriga. Dagvården hjälper till att möjliggöra att den enskilde kan bo kvar i sitt hem om denne så önskar.

Dagvården har två avdelningar med Ekbackens sociala dagverksamhet och Solbackens dagvård som har verksamhet speciellt för personer med demenssjukdom.

Anhörigstöd

Det finns en anhörigkurator med ansvar för anhörigstöd som vänder sig till alla kommunmedborgare i Sundbyberg som vårdar en närstående över 65 år. Kommunen erbjuder också avlösning via hemtjänsten och avlastning i form av korttidsboende.

Träffpunkter

Träffpunkt för seniorer finns på Bällstahof äldreboende och heter Träffpunkt Allén. För att besöka träffpunkten behövs inget biståndsbeslut utan alla intresserade är välkomna. Syftet med träffpunkternas verksamhet är att förbättra seniorers hälsa med social gemenskap och fysiska aktiviteter.

Senast uppdaterad 14 augusti 2019