Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om trafiksäkerhet.

Allmänt

Hur arbetar staden med trafiksäkerhet?

Sundbybergs stad arbetar sedan många år tillbaka systematiskt och förebyggande med trafiksäkerhetsfrågorna i staden. Trafiksäkerhetsarbetet och åtgärdsplaneringen baseras bland annat på forskning, olycksstatistik, inventeringar i trafiken samt trafikmätningar vilka ger information om hastigheter och trafikflöden.

Trafiksäkerhetsarbetet ska leda till att olycks- och skaderiskerna i trafiksystemet minskar. Ett viktigt led i att minimera olyckor och konflikter är att olika typer av trafikanter såsom fotgängare, cyklister och motordriven trafik separeras från varandra. Avvägningar behöver göras gentemot framkomligheten och därför är det viktigt med ett strukturerat arbete så att avvägningarna sker på ett genomtänkt sätt.

Sundbybergs stads mobilitetsprogram Pdf, 10.9 MB. huvudsakliga syfte är att skapa god mobilitet samt att hållbart resande ska öka och vara prioriterat i gaturummet. En grundläggande förutsättning för att öka andelen som reser hållbart i staden är en god trafiksäkerhet.

Vår gata är smal och saknar trottoar, kan ni anlägga trottoarer eller enkelrikta gatan?

För att gångbanor ska fungera året om behöver de vara minst 2 meter breda för att driftfordon ska kunna röja snö och sopa sand. På smala villagator är det därför ofta svårt att inrymma gångbanor på båda sidor om gatan, eller på ena sidan för den delen såvida gatan inte enkelriktas. Vidare har staden en årlig budget för fysiska åtgärder och åtgärderna prioriteras gentemot varandra.

Att enkelrikta en gata innebär ofta att flera gator behöver enkelriktas eftersom alla gator bildar ett system. Därför behöver varje beslut om enkelriktning föregås av en utredning.

Kan ni montera en spegel för att öka trafiksäkerheten i en korsning?

Att använda speglar är ingen metod som staden använder i syfte att öka trafiksäkerheten. Det finns ingen forskning som visar på att trafikspeglar har god trafiksäkerhetseffekt. En spegel kan i vissa fall innebära att trafikanter tittar åt motsatt håll mot var de bör rikta uppmärksamheten, det vill säga spegeln blir en distraktion snarare än en hjälp.

Hur hanterar jag ett skadat husdjur i trafiken?

Vid en olycka med ett påkört husdjur:

  1. Stanna bilen direkt, ställ ut varningstriangel och värna om din egen säkerhet.
  2. Se efter hur det gick för det påkörda husdjuret.
  3. Ring polisen – du har anmälningsplikt för påkörda hundar och bör anmäla katter.
  4. Var försiktig vid hantering av ett skadat husdjur.
  5. Ring djurägaren om kontaktuppgifter finns på halsbandet.
  6. Försök aldrig att avliva ett påkört husdjur.
  7. Se till att djuret snarast kommer till en veterinär.

Gällande skyldigheter vid viltolycka, läs mer på polisens Länk till annan webbplats. och Nationella Viltolycksrådets webbplatser. Länk till annan webbplats.

Vem ansvarar för att klippa växtlighet som skymmer sikt och skyltar i korsningar?

Det är Sundbybergs stad som har ansvaret att åtgärda skymmande växtlighet om den befinner sig på stadens mark. På den mark där staden inte äger marken är det fastighetsägaren som är skyldig att åtgärda skymmande växtlighet i korsningar som medför försämrad sikt, skymmer vägmärken och/eller gatuskyltar.

Läs mer om ansvaret för att klippa växtlighet här

Hastighetsdämpande åtgärder

Det är höga hastigheter på vår gata, kan ni anlägga farthinder?

Generellt är staden restriktiv med att anlägga farthinder. Detta gäller särskilt på gator där hastighetsbegränsningen redan är 30 km/tim. Till orsakerna hör att farthinder försvårar drift och underhåll samt framkomligheten för utryckningsfordon och bussar. De medför även ökade problem med avgaser vid inbromsning och accelerering och kan medföra oönskade vibrationer och buller för närliggande fastigheter. I nya stadsutvecklingsprojekt strävar staden efter att den fysiska gatumiljön ska vara utformad så att hastighetsbegränsningen bibehålls och att därmed inte farthinder ska behöva implementeras.

Det är omöjligt att bygga bort alla hastighetsöverträdelser i staden. Det är till sist förarens ansvar att framföra sitt fordon på ett trafiksäkert sätt, och det är polisens ansvar att övervaka att trafikanterna följer de lagar och regler som finns. På många mindre gator är det till stor del de boende själva som utgör trafikanterna. Därför kan samtal om trafikmiljön mellan grannar, i bostadsrättsföreningar eller i skolor vara en bra åtgärd.

Vi utför kontinuerligt hastighetsmätningar runt om i staden. Om mätningarna visar på att hastighetsöverträdelser är vanligt förekommande kommer lämplig åtgärd att vidtas.

Vem beslutar om farthinder på stadens gator?

Det gör Sundbybergs stad som är väghållare. Enligt lag är väghållaren skyldig att se till att vägen är säker och farbar. Det ansvaret kan inte överlåtas, vilket gör att tillstånd för att sätta upp egna farthinder inte kan ges på vägar där staden är väghållare.

Kan ni sätta upp blomlådor som farthinder på vår gata?

Staden använder inte blomlådor eller liknande lösa föremål som farthinder. Anledningen till det är att de lätt kan flyttas omkring, skymma lekande barn och därmed utgöra en trafikfara. Det är således inte heller tillåtet att själv sätta ut blomlådor på kommunala gator. Staden är väghållare och ansvarar för dessa.

Kan ni anlägga dynamiska (bussvänliga) farthinder på vår gata?

Dynamiska farthinder har installerats i flera kommuner på enstaka platser. Det är en relativt oprövad metod men med hittills goda resultat enligt utvärderingar som gjorts. Några faktorer är fortfarande osäkra och det är främst kopplat till driftsäkerhet samt driftkostnader. Dynamiska farthinder är dyra jämfört med andra hastighetsdämpande åtgärder. Därför behöver platser identifieras där denna typ av farthinder är motiverad med avseende på fordonsflöden och strömmar av gående och cyklister.

Kan ni anlägga busskuddar på vår gata?

Farthinder som busskuddar, eller dynamiska farthinder (bussvänliga hinder) kräver generellt två körfält som separeras med mittrefug för att förhindra att bilister kör vid sidan av hindret. Därmed behöver gatusektionen vara ganska bred för att en sådan lösning ska fungera.

Hastigheter i staden

Hur stor betydelse har hastigheten för trafiksäkerheten?

Hastigheten är direkt avgörande för risken att skadas eller att dödas vid en olycka. Som oskyddad trafikant är risken att dödas vid påkörning av en personbil i 30 km/tim låg, 10 %. Motsvarande risk vid 50 km/tim är 70 % (se figur nedan). Den ökade risken att dödas beror främst på att en ökad hastighet ger en betydande ökning i både reaktions- och stoppsträcka (se figur för stoppsträcka nedan).

Om samtliga medborgare håller sig till hastighetsbegränsningarna skulle det enligt NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) gå att rädda många liv varje år. Enligt NTF kan femton liv räddas per nationellt sänkt km/tim i genomsnittlig reshastighet.

Läs mer om hastighetens betydelse på NTF Länk till annan webbplats..

Läs mer om stoppsträcka på Trafikverketsa webb Länk till annan webbplats..

När utför staden hastighetsmätningar?

Staden utför hastighetsmätningar med radar dygnet runt, året runt på olika platser runt om i kommunen. Platserna för hastighetsmätningarna väljs med beaktning av flera faktorer, dessa är:

  • täcka in kommunens hela vägnät
  • täcka in de platser på vilka medborgare haft synpunkter på höga upplevda hastigheter
  • få en kontinuitet i mätningarna så att hastighetsefterlevnad kan följas upp från år till år

Utöver radarmätningar utför staden vartannat år en fordonstrafikmätning på ett femtiotal mätpunkter utspridda över hela kommunen, den senaste utfördes 2018. Syftet med fordonstrafikmätningen är att kartlägga trafikflöden och hastigheter i staden.

Vad är det som avgör vilken hastighet det blir på stadens gator?

Enligt Sundbybergs stads hastighetsplan från 2017 ska huvudgator samt lokalgator med uppsamlande funktion ha en hastighetsbegränsning på 40 km/tim. Det enda undantaget är huvudgatan Enköpingsvägen vilken har en hastighetsbegränsning på 60 km/tim då den är en huvudgata med motorvägsutformning. Övriga gator har en hastighetsbegränsning på 30 km/tim (se karta för vägnät och hastighetsplan nedan.

Hastighetsplanen återfinns i stadens mobilitetsprogram Pdf, 10.9 MB..

Varför stämmer inte hastigheten på min gata med hastighetsplanen?

Hastighetsplanen, vilken är en del av mobilitetsprogrammet Pdf, 10.9 MB., antogs i december 2017. Stadens trafikingenjörer har sedan dess arbetat med att uppdatera stadens lokala trafikföreskrifter så att dessa stämmer överens med hastighetsplanen. Majoriteten av hastighetsplanen är i dagsläget uppdaterad och resterande lokala trafikföreskrifter under 2019 och 2020. På ett fåtal platser i kommunen kommer staden att avvakta med att uppdatera enligt hastighetsplan då utformningen av gatorna inte stämmer överens med tänkt hastighet vilket påverkar hastighetsefterlevnaden.

Vi vill sänka hastighetsbegränsningen på vår gata. Är det möjligt?

Staden har en gällande hastighetsplan som utgör grunden för hastigheter i staden. Lägre hastigheter än 30 km/tim har inte stöd i lagen. På de kommunala gatorna där Sundbybergs stad är väghållare används bara hastighetsgränser som har lagligt stöd och polisen kan övervaka. Den lägsta hastighet som polisen övervakar är 30 km/tim.

Det är höga hastigheter utanför skolan, kan ni åtgärda detta?

Stadsmiljö- och tekniska nämnden utför kontinuerligt hastighetsmätningar runt om i staden, och mätningar utanför stadens skolor hör till de högst prioriterade. Om en hastighetsmätning visar på höga hastigheter kring en skola utreds gatan ur trafiksäkerhetssynpunkt och åtgärdas för att öka tydligheten för bilister och oskyddade trafikanter. Ofta är åtgärder kostsamma och behöver planeras, projekteras och sedan prioriteras gentemot andra likvärdiga åtgärder i staden inom ramen för beslutad budget.

Övergångsställe och gångpassage

När anlägger staden ett övergångsställe?

En framkomlighetsåtgärd

Ett övergångsställe används som en framkomlighetsåtgärd då gående på grund av fordonsflödet har svårt att korsa gatan. Det är inte en trafiksäkerhetshöjande åtgärd, då fordonstrafikens hastighet ej påverkas. Forskning har visat att övergångsställen leder till ett ökat antal olyckor om de inte kombineras med hastighetsdämpande åtgärder.

Vad motiverar ett övergångsställe?

Ett övergångsställe kan motiveras av ett betydande flöde mellan målpunkter på båda sidor av vägen, ett stråk med en tydlig efterfrågan för gångtrafik samt om väntetiden är lång för gående att korsa gatan. Det är viktigt att övergångsställen inte hamnar för nära varandra då respekten för dem riskerar att minska. På lokala gator i ett vägnät, där hastigheten vanligen är 30 km/tim, är kraven för ett övergångsställe ofta inte uppfyllda.

Övergångsställen ger en falsk känsla av trygghet

Forskning visar att den relativa risken att bli påkörd är större på ett övergångsställe (markerat med zebraränder) än om man korsar gatan på en annan plats. Anledningen till det är att gående inte är lika uppmärksamma och går rakt ut i gatan utan att utan att se sig om.

Vad är skillnaden mellan ett övergångsställe och en gångpassage?

En gångpassage har ingen universell utformning och är i dess enklaste slag en nedsänkt kantsten för att underlätta för funktionshindrade och barnvagnar att ta sig upp på trottoaren.

En gångpassage har inga skyltar till skillnad från ett övergångsställe som måste vara skyltat och markerat med vägmarkering i gatan. Bilister är således inte skyldiga att lämna företräde för gående vid gångpassager, till skillnad från vid övergångsställen där bilister har väjningsplikt mot gående.

Syftet med en gångpassage är att underlätta för gående att korsa en gata där det inte är lämpligt att anlägga ett övergångsställe, till exempel i ett villaområde.

Vad är skillnaden på ett bevakat och ett obevakat övergångsställe?

Ett bevakat övergångsställe innebär att det är signalreglerat med trafikljus. Vid ett obevakat övergångsställe har en förare väjningsplikt mot gående som gått ut på eller precis ska gå ut på övergångsstället, men gående får inte gå ut på övergångsstället utan att ta hänsyn till närmande fordon. Även den som leder en cykel räknas som gående, men fordonsförare har inte väjningsplikt mot den som cyklar på ett obevakat övergångsställe.

Skyltar

Bilar kör för fort på vår gata. Kan ni sätta upp hastighetsskyltar?

Vi skyltar bara högsta tillåtna hastighet vid zongränser (där hastighetsgränser förändras), till exempel vid in- och utfarten till en 30-zon. Forskning har visat att fler hastighetsskyltar inte påverkar förarens beteende utan istället gör föraren mer distraherad. Därför strävar vi efter att ha så få skyltar som möjligt och bara där det behövs.

Bilar kör för fort utanför förskolan/skolan. Kan ni sätta upp ”Varning för lekande barn”-skyltar?

Staden utför inte åtgärder särskilt riktade till förskolor då barn i den åldern förväntas ha sällskap av vuxna när de rör sig i trafiken. Generellt används varningsmärken främst där en fara är svår att upptäcka eller om faran är oväntad på platsen. Exempelvis är det troligt att barn förekommer vid förskolor/skolor eller i ett bostadsområde och därför anses de inte vara oväntade på platsen.

Trafiksignaler

Kan ni anlägga en trafiksignal?

Generellt gäller att en trafiksignal anläggs där fordonstrafiken ska ha prioritet framför oskyddade trafikanter, eller där flera större trafikantströmmar korsar varandra. En trafiksignal är ingen trafiksäkerhetsåtgärd för oskyddade trafikanter eftersom den inte har en hastighetssäkrande effekt.

Stadsmiljö- och tekniska nämnden arbetar för att prioritera oskyddade trafikanter i staden.

Väntetiden för gående/cyklister är lång vid denna trafiksignal, kan ni göra något åt saken?

Sundbybergs stad prioriterar oskyddade trafikanter högst av alla trafikslag i staden och ser därför ständigt över om det kan göras några förändringar i programmeringen av trafiksignalerna för att minska väntetiden för gång och cykel.

Avsteg från denna prioritering måste göras på de huvudleder som trafikeras av SL:s bussar och Tvärbanan då dessa kräver en god framkomlighet för att hålla tidtabellen. På stadens huvudleder kan inte heller oskyddade trafikanter prioriteras villkorslöst då detta samtidigt skulle försämra framkomligheten för biltrafiken avsevärt.

Väntetiden för gående/cyklister är lång vid denna trafiksignal längs tvärbanan, kan ni göra något åt saken?

Signalregleringen regleras utifrån att spårtrafikens signalsystem har prioritet över trafiksignalerna för övriga trafikantgrupper. Det är Trafikförvaltningen på Region Stockholm som ansvarar för dessa trafiksignaler.

Trafikljuset fungerar inte, vad gör jag?

Kontakta Servicecenter eller skicka in en felanmälan via webbformuläret Länk till annan webbplats., då skickas felanmälan direkt till entreprenören och åtgärd utförs så snart som möjligt.

Vad är skillnaden mellan ett bevakat och ett obevakat övergångsställe?

Ett bevakat övergångsställe innebär att det är signalreglerat med trafikljus.

Vid ett obevakat övergångsställe finns ingen trafiksignal och förare har därmed väjningsplikt mot gående som gått ut på eller precis ska gå ut på övergångsstället. Gående får dock inte gå ut på övergångsstället utan att ta hänsyn till närmande fordon. Även den som leder en cykel räknas som gående. Enligt trafikförordningen ska en förare som närmar sig en obevakad cykelpassage anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande och mopedförare som är ute på cykelpassagen.

Det är också bra att komma ihåg att varken ett bevakat eller obevakat övergångställe är en trafiksäkerhetsåtgärd för oskyddade trafikanter då inget av dem har en hastighetssäkrande effekt.

Bommar och genomfartsförbud

Kan ni sätta upp en bom som hindrar bilar från att köra på gång- och cykelbanan?

Problem med motorfordonstrafik på gång- och cykelbanor bedöms i första hand vara en polisiär fråga eftersom det handlar om brott mot gällande trafikregler.

Staden är restriktiv med att sätta upp nya hinder, särskilt på huvudcykelstråken. Hinder på lokala cykelstråk kan accepteras men byggnation måste föregås av granskning. Bommar och andra fasta hinder ökar nämligen olycksrisken framförallt för cyklister. Det är inte ovanligt att cyklister cyklar in i hindret och skadas. Bommar riskerar även att minska tillgängligheten för de som till exempel färdas i rullstol, använder rullator, går med barnvagn, cyklar med handikappcykel, cykelvagn eller barnsadel. I mörker kan hindren även vara svåra att se trots reflexer. De gör det svårt för cyklister och gående att ta sig fram. Bommar försvårar dessutom renhållning och vinterväghållning på gång- och cykelbanor.

Vår gata används för genomfartstrafik, kan ni stänga av den eller sätta upp genomfartsförbud?

Stadens gator ska vara tillgängliga för alla. Trafiksystemets utformning ska, enligt stadens mobilitetsprogram, tillgodose framkomlighet, orienterbarhet, tillgänglighet, säkerhet, trygghet och god gestaltning.

Därför är staden restriktiv med att införa genomfartsförbud och avstängningar. Genomfartsförbud är dessutom svåra för polisen att övervaka.

Senast uppdaterad 10 oktober 2022