Golfängarna

Nu förbättrar vi fjärrvärmenätet och breddar gång- och cykelvägen.

Norrenergi och staden samverkar i två projekt för att förbättra fjärrvärmenätet och samtidigt trafiksäkra och tillgängliggöra gång- och cykelbanan. Genom att samordna våra projekt undviker vi att Golfängarna påverkas vid flera tidpunkter.

Norrenergi säkrar värmen

Under marken där du går breder vårt gemensamma fjärrvärmenät ut sig. Där strömmar Norrenergi varmt vatten för att kunna förse dig med värme och varmvatten. Cirka 90 procent av alla som bor i Sundbyberg får sin värme från Norrenergi – värme som till största del är återvunnen och förnybar.

Fjärrvärmeledningen till Ör förnyas

Fjärrvärmeledningen genom Golfängarna till Ör är mer än 50 år gammal och det har blivit dags att byta ut den mot en helt ny. På så sätt kan vi undvika läckor och säkra att alla har det varmt hemma och skönt varmvatten i duschen.

Vad innebär det för dig som vistas på Golfängarna?

För att kunna lägga ner nya rör behöver vi gräva upp marken på två sträckor. Den ena sträckan är 180 meter lång och 6 meter bred, den andra 50 meter lång och 2 meter bred. Området inhägnas med byggstängsel och skyddsbarriärer. Arbetsområdet minskas ned vartefter arbetet blir klart.

Gång och cykeltrafik längs med arbetsområdet leds om till södra sidan av sjön men ambitionen är att öppna upp den södra vägen längs med sjön så snart som möjligt.

Från Ursviksvägen anläggs en byggväg för bland annat lastbilstransporter till arbetsområdet. Vid behov använder entreprenören flaggvakt för att stoppa gång- och cykeltrafik.

Arbetet beräknas vara klart i slutet av maj 2024

Gång- och cykelvägen på Golfängarna trafiksäkras

Golfängarna är Sundbergs hjärta, här kan stadens invånare komma närmare naturen. Gång- och cykelstråket är en viktig förbindelsepunkt mellan Hallonbergen/Ör och den centrala delen av Sundbyberg. Det används av både pendlare och flanörer.

Topografin på Golfängarna skapar möjligheter för cyklister och motordrivna fordon att komma farande i höga farter. Det vill vi förhindra genom att skapa både utrymme och ett tryggt vistelserum för alla.

Lekplatsen vid Golfängarna är ett populärt besöksmål för skolor och förskolor, det är därför ytterst viktigt att förbättra tillgängligheten och trafiksituationen.

Den södra entrén till Golfängarna från Vackra vägen har en gång-och cykelbana på sex meter varav endast en meter är avsedd för gående. Vi kommer att tydligt separera gångbanan från cykelbanan med linjemålning samtidigt som vi ökar bredden på gångbanan och smalnar av cykelbanan.

Befintlig gång-och cykelbro är rötskadad och i stort behov av byte. Vi passar på och breddar även den för att maximera trafiksäkerheten och tillgängligheten för stadens gående och cyklister. Femvägskorsningen intill lekplatsen smalnas av för att dämpa hastigheten samtidigt som linjemålningar tydligt visar att både gående och cyklister färdas där.

Vi inleder arbetet med att fokusera på den södra delen av gång- och cykelbanan, femvägskorsningen samt brobytet. Den norra delen av gång- och cykelbanan får vi återkomma till i senare etapper

Arbetena beräknas vara klara i slutet av maj 2024.

Vad är bakgrunden till att detta görs?

Stora trafiksäkerhets- och framkomlighetsproblem på grund av smal gång-och cykelväg som ej uppfyller dagens behov och krav – vi vill öka tillgängligheten och trafiksäkerheten för gångtrafikanter och cyklister.

Samtidigt görs en översyn av fjärrvärmenätet på Golfängarna för att garantera värmetillförseln till Ör. Fjärrvärmeledningen mot Ör är över 50 år gammal och behöver bytas för att säkra värmen till de boende över tid.

Vi passar på att göra dessa båda arbeten parallellt för att minimera påverkan för allmänheten.

Vad exakt är det som gör området osäkert trafiksäkerhetsmässigt?

Oseparerad gång-och cykelväg uppfyller inte stadens krav på huvudcykelstråk gällande bredder. Detta medför fara för gående och cyklister som ofta inte får utrymme att mötas. Detta resulterar i att gående behöver gå på gräsmattan.

Det är många barn som vistas i området.

Bron är rötskadad och i stort behov att utbyte då driftfordon färdas på den.

 

Hur kommer renoveringen att öka trafiksäkerheten?

Brobytet – Ny gång-och cykelbro. Bron blir bredare och möjliggör möten för både gående och cyklister.

Korsningar – smalnas av och förtydligas för att öka trafiksäkerheten.

Hela gång och cykelbron blir mer tillgänglig för personer med funktionsvariationer.

Varför måste ni byta de gamla träbroarna – går det inte att renovera dem istället?

Båda träbroarna är gamla, rötskadade och uppfyller ej dagens behov. Det östra brobytet är prioriterat utifrån dess status samt att bron utgör en viktig länk i såväl stadens gång- som huvudcykelnät.

Vad blir kostnaden för breddningen av gång- och cykelbanan?

Det kostar ca 5 000 000 kr att genomföra brobytet och ca 3 500 000 kr att bredda gång-och cykelbanan.

Vi har sökt medfinansiering hos Trafikverket och hoppas på att få 50% av kostnaderna avskrivna.

Varför görs denna förändring?

När vi breddar gångbanan finns det möjlighet att mötas i gångbanan, exempelvis två barnvagnar utan att behöva kliva ut i cykelbanan eller gräsytan. Möten mellan cykel och gående blir tydligare när banan tydligt delas upp.

Hur länge kommer arbetet pågå?

Vi kommer vara klara med allt arbete senast 31 maj 2024.

Vilken påverkan för gång- och cykeltrafikanter förväntas detta innebära?

Gående och cyklister kommer att ledas om till den västra gångbanan som vi under våren rustade upp med nya belysningsstolpar. Detta för att öka tryggheten.

Området kommer att öppnas upp successivt för allmänheten i takt med att vi blir klara med åtgärderna. Provisorisk byggväg med byggtrafik kommer att finnas under större delen av byggnationen. Byggtrafiken kommer att variera över tid.

Varför görs det här just nu?

Fjärrvärmeledningen är över 50 år gammal och behöver bytas ut för att säkra värmeleveransen till Ör för framtiden. Vi passar samtidigt på att renovera och bredda gång- och cykelbanan för att minimera påverkan för cyklister och gående samt påverkan på naturreservatet i stort.

Blir det några avbrott i värmen för boende i Ör när arbetet görs?

När de olika inkopplingarna görs måste värmen alltid stängas av under ett visst antal timmar. Norrenergi informerar alltid sina kunder i god tid vid dessa tillfällen.

Finns det några risker med arbetet som genomförs?

Inget utöver vad som är inom ramarna för en normal byggarbetsplats. Byggtrafik förekommer men vi vidtar säkerhetsåtgärder med avspärrningar och flaggvakter. Inom avspärrningarna råder totalförbud för allmänheten att vistas av säkerhetsskäl.

Vilka åtgärder har ni vidtagit för att riskminimera?

Avspärrningar, skyltning, lots vid tunga transporter - enligt TA-plan ("trafikanordningsplan", ett dokument som beskriver hur trafiken ska ledas om vid ett byggarbete). Arbetsmiljöplan, arbetsmiljökonsekvensanalys och miljöriskanalys med åtgärder, finns upprättade för projektet.

Senast uppdaterad 6 maj 2024