Löfströmsbron, Järnvägsgatan och Ursviksvägen - trafiksäkerhetsåtgärder

Nu skapar vi bättre framkomlighet och trafiksäkerhet för gående och cyklister!

På både Löfströmsbron och Ursviksvägen finns smala dubbelriktade gång- och cykelbanor som inte uppfyller stadens kravställda mått. Dessutom saknas cykelbana helt på den sträcka av Järnvägsgatan som binder ihop cykelstråken på Löfströmsbron och Ursviksvägen. Detta leder till att cyklister cyklar oskyddat i körbanan eller på gångytor, där konflikter med fotgängare uppstår.

Hela stråket Löfströmsbron (Löfströms Allé) – Järnvägsgatan – Ursviksvägen är klassificerat som ett huvudcykelstråk enligt Mobilitetsprogrammet Pdf, 10.9 MB. för Sundbybergs stad. Målsättningen är att skapa ett funktionellt och tydligt nät som inte skapar konflikter mellan trafikanter, där detta projekt är en del i helheten.

Syftet med projektet är att skapa trafiksäkra och gena cykelkopplingar för ett sammanhängande huvudcykelstråk på Löfströmsbron (Löfströms allé), Järnvägsgatan och Ursviksvägen. En utbyggnad av cykelinfrastrukturen ska medföra bättre framkomlighet och trafiksäkerhet för både gående och cyklister.

Arbetena inleds hösten 2022 och beräknas pågå under större delen av 2023.

Senast uppdaterad 9 mars 2023