Stadens krisorganisation

Sundbyberg stads krisledning är uppdelad i fyra olika nivåer med syfte att uppnå en flexibel organisation som kan anpassas efter händelsens omfattning och krav på
ledning.

Ansvar och roller

Krisledning på enhetsnivå

Krisledningen hanteras på enhetsnivå när händelsens omfattning inte ställer krav på krisledning från stadens centrala ledning. Berörda enhetschefer har ansvar att upprätta nödvändiga krisplaner på enhetsnivå.

Krisledning på sektors- och bolagsnivå

Krisledningen hanteras på sektors- och bolagsnivå när händelsens omfattning inte ställer krav på krisledning från stadens centrala ledning, men resurserna på enhetsnivå inte är tillräckliga.

Hanteringen sker även på denna nivå när det uppkommer ett påtalat behov av sakkunskap.

Berörda sektorschefer/verkställande direktörer har ansvar att upprätta nödvändiga krisplaner för respektive förvaltning och bolag.

Central krisledning (CLK)

Den centrala krisledningen (CKL) är stadens operativa krisledning som i första hand består av kommunala tjänstepersoner.

Övergripande ansvarig för krisledningsgruppen är stadsdirektören som tillsammans med TiB, säkerhetsskyddschef och kommunikationschef vid behov upprättar krisledningsorganisationen, där TiB ansvarar för den praktiska inkallningen.

Om en händelse startat på lägre organisationsnivåer så sker samverkan från enhetsnivå upp till central krisledning.

Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden i Sundbybergs stad består av kommunstyrelsens ledamöter. Krisledningsnämndens uppgift är att vid behov svara för stadens övergripande ledning och samordning vid extraordinära händelser.

Tjänsteperson i beredskap (TiB) och Kommunikatör i beredskap (KiB)

Tjänsteperson i beredskap (TiB) ska säkerställa att staden har beredskap dygnet runt att motta information om allvarliga och extraordinära händelser av sådan karaktär att stadens verksamhet, anställda, dess invånare samt geografiska område kraftigt kan påverkas. Vidare ska TiB säkerställa en snabb och effektiv mobilisering av den centrala krisledningsorganisationen (CKL).

Kommunikatör i beredskap (KiB) samverkar och stödjer stadens (TiB) med kommunikationskomptens vid olika händelser som uppstår och inträffar i staden. KiB förstärker stadens kommunikationsförmåga utan att aktivera krisledningsorganisationen.

Gruppen för psykisk och socialt omhändertagande (POSOM)

I samband med allvarligare händelser kan det finnas behov för människor som blivit direkt eller indirekt drabbade av händelsen att erhålla särskilda stödinsatser för sitt psykiska och sociala välbefinnande.

Senast uppdaterad 3 maj 2024