Massor av kakor och bakelser i en glasdisk

Tillstånd för café och restaurang

Det är mycket att tänka på vid uppstarten av en verksamhet. Här har vi gjort en sammanställning av vilka tillstånd du kan behöva. Tänk på att varje verksamhet är unik. Det innebär att du kan behöva fler eller färre tillstånd än vad som anges. Information om tillstånd för uteservering och foodtruck samt serveringstillstånd kommer inom kort.

Får du använda lokalen till det du vill?

Innan du påbörjar arbetet måste du kontakta kommunens bygglovsenhet och fråga om lokalen får användas till det du vill. Du behöver bygglov om du ska bygga nytt, bygga till eller ändra användningen i en lokal. Om du ska ändra fasaden behövs också bygglov.

En del ändringar kräver inte bygglov, men måste anmälas till kommunens bygglovsenhet. Det kan till exempel vara en ändring av konstruktionen, brandskyddet, ventilationen eller planlösningen eller om du ska installera eller ändra vatten eller avlopp.

Mer information om bygglov

Tänk på brandskyddet

Om du gör en ändring som avsevärt påverkar brandskyddet i en byggnad behöver du göra en anmälan. Här listas exempel på ändringar som avsevärt kan påverka brandskyddet i en byggnad:

 • förändrad brandcellsindelning
 • nya dörrar i brandcellsgräns
 • förändring av utrymningsvägars utformning, längd och framkomlighet
 • vid nedmontering eller urdrifttagande av brandgasventilation
 • brandtekniska installationer som exempelvis automatiskt brandlarm, utrymningslarm och automatiskt släcksystem
 • ändringar som kan ha betydelse för räddningstjänstens säkerhet

Ska du sätta upp en skylt eller ljusanordning?

När du vill sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar krävs skyltlov. En skylt får inte påverka trafiksäkerheten eller hindra framkomligheten. Kommunen har riktlinjer för skyltar som ger vägledning till skyltens utseende och placering.

Mer information om skyltning Pdf, 6.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Ska du spela musik i lokalen?

När du spelar musik så att dina kunder hör, måste du betala upphovsrättslig ersättning för din musikanvändning. Det gäller även om du lyssnar på radio eller har en tv i lokalerna. Sami företräder artisterna och musikerna som framför musiken. Stim företräder musikskaparna. Det innebär att du som musikanvändare måste teckna avtal med båda organisationerna.

Mer information och ansökan till STIM Länk till annan webbplats. och Sami Länk till annan webbplats..

Ska du ha en reklamskylt på marken, en så kallad gatupratare?

Du behöver ansöka om tillstånd för att ha en reklamskylt på marken, en så kallad gatupratare, utanför din butik.

Du behöver också ha tillstånd för att använda offentlig plats utanför din lokal, för att till exempel visa dina varor.

Du ansöker om tillstånd hos polisen. I de flesta fall beviljas inte en sådan ansökan. Gatupratare och reklamskyltar på offentlig plats hindrar framkomligheten och strider därmed mot lagen om tillgänglighet.

Mer information om polistillstånd Länk till annan webbplats.

Behöver du ett sophämtningsavtal?

Om din verksamhet ger upphov till avfall, behöver du teckna abonnemang för sophämtning hos Sundbyberg Avfall och Vatten AB. Restauranger och andra livsmedelsverksamheter i Sundbyberg ska dessutom sortera sitt matavfall.

Exempel på avfall:

 • Hushållssopor (brännbart restavfall)
 • Matavfall (samlas i kärl eller matavfallstank)
 • Grovsopor
 • Förpackningar

För hämtning av utsorterade förpackningar av till exempel glas, kartong eller metall tecknas avtal med valfri entreprenör.

I vissa fall ingår sophämtningen i ditt hyresavtal. Då betalar din fastighetsägare för sophämtningen och tar betalt för den på din hyra. I annat fall beställer du själv sophämtning och betalar för den.

Mer information om sophämtning Länk till annan webbplats.

Ska du sälja livsmedel?

Du behöver göra en anmälan om livsmedelsverksamhet. Det kallas även att registrera livsmedelsanläggning. Det gäller både om du vill starta en ny, ta över en befintlig verksamhet eller göra ändringar som att byta bolag eller flytta till en annan lokal.

Mer information om livsmedelsverksamhet

Ska du använda köldmedier, som finns ibland annat frysrum?

Köldmedier finns bland annat i kylskåp, kylboxar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpsanläggningar. Vissa köldmedier bryter ner ozonskiktet och påverkar växthuseffekten negativt. Därför finns det regler om hantering av köldmedier. Om du är verksamhetsutövare och har en anläggning med köldmedier ansvarar du för att bestämmelserna följs.

Exempel på bestämmelser är att innan du installerar ett kylaggregat som innehåller motsvarande 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer ska en anmälan göras till Sundbybergs stad. Vidare ska aggregat som innehåller 5 ton CO2e eller mer kontrolleras regelbundet. Aggregatets storlek avgör hur ofta det ska ske. Om den totala köldmediemängden motsvarar minst 14 ton CO2e ska du varje år skicka in en köldmedierapport till Sundbybergs stad.

Läs mer information om bestämmelserna kring köldmedier här

Behöver du en fettavskiljare?

Alla fastigheter som har en livsmedelsverksamhet som bedriver någon form av kommersiell verksamhet som avger mer fett till avloppet än ett normalt hushåll ska ha en fettavskiljare installerad. Alla fettavskiljare som installeras i Sundbybergs stad ska vara typgodkända enligt SSEN-1825-1 (Utformning) och SSEN-1825-2 (Dimensionering).

Du måste anmäla installationen till Sundbybergs stad. Följande dokument ska bifogas vid ansökan om bygglov eller anmälan:

 • Fackmannamässigt utförd installationsritning
 • Ritning över avskiljarens placering i skala 1:100
 • Förslag till kontrollplan enligt PBL
 • Namn på kontrollansvarig
 • Ritning/skiss där angöringsplats för tömningsfordon finns inritad

Mer information om fettavskiljare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs SAVAB:s Handbok för fettavskiljare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 2 maj 2022