Ansökan dispens och tillstånd i naturreservat

I Sundbyberg finns två naturreservat.

  • Igelbäckens naturreservat
  • Lötsjön-Golfängarnas naturreservat

Denna sida är en vägledning för dig som planerar en åtgärd som kräver dispens eller tillstånd i något av naturreservaten.

Naturområden som är skyddade enligt miljöbalken, till exempel naturreservat, omfattas av regler som bestämmer vad du får och inte får göra i området.

Dispens

Om du vill söka dispens från dessa regler ska det finnas särskilda skäl och åtgärden ska ha en positiv inverkan på området, stämma överens med reservatets syfte samt om möjligt kompenseras i eller utanför reservatet. Särskilda skäl kan till exempel vara att åtgärden anses ha en positiv inverkan på områdets bevarandevärden.

När du fått dispens är det viktigt att tänka på att åtgärden behöver påbörjas inom två år eller avslutas inom fem år från det datum då beslutet vann laga kraft. Motsvarande gäller inte generellt för tillstånd, men det är möjligt att ge liknande villkor i beslutet för tillstånd.

Tillstånd

Tillståndsansökningar prövas på samma sätt som dispensansökningar med den skillnaden att miljöbalken här inte kräver särskilda skäl eller kompensationsåtgärder. I tillstånd finns dock möjlighet att ställa villkor som ska uppfyllas.

Om de villkor som framgår i tillståndet eller dispensen inte följs kan det återkallas.

Så ansöker du

Ansökan görs genom en e-tjänst eller genom att fylla i en ansökningsblankett.

E-tjänst för att ansöka om dispens eller tillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blankett för ansökan dispens eller tillstånd Igelbäckens naturreservat Pdf, 415.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett för ansökan dispens eller tillstånd Lötsjön-Golfängarnas naturreservat Pdf, 424.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempel på åtgärder som kan kräva dispens eller tillstånd:

  • schakta, gräva, dika, utfylla, tippa eller liknande
  • avverka skog/träd
  • anordna upplag annat än för områdets skötsel
  • bedriva jakt annat än på skadade djur
  • utföra ombyggnad eller tillbyggnad eller väsentligt ändra en byggnads användningssätt, utseende och karaktär
  • uppföra helt ny byggnad eller anläggning
  • anlägga körbar väg, gång- och cykelväg eller parkeringsplats
  • dra fram markledning, luftledning eller jordkabel.

För fullständiga föreskrifter för respektive naturreservat kan du besöka sidorna:

Igelbäckens naturreservat

Lötsjön-Golfängarnas naturreservat

Handläggningstid

Beslut om tillstånd och/eller dispens från reglerna för naturreservatet tas i byggnads- och tillståndsnämnden. Byggnads- och tillståndsnämnden har generellt sammanträden varje månad, med undantag under sommarmånaderna.

Miljöenheten handlägger ärendet och bereder sedan ärendet inför nämndsammanträdet. Ärendet ska anmälas till ett nämndsammanträde cirka en månad innan sammanträdet. Då behöver miljöenhetens handläggning av ärendet i stort vara färdig och skrivelsen till nämnden vara klar. Det innebär att handläggningstiden för en ansökan om tillstånd och/eller dispens generellt är minst två månader.

För handläggning av ärendet tas en avgift ut enligt timtaxa.

Taxor Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 29 januari 2024