Lötsjön i grönska

Lötsjön-Golfängarnas naturreservat

Lötsjön och Golfängarna är hjärtat i det centrala parkstråk som sträcker sig från Rissne äng till Råstasjön i Solna. Lötsjön är en fågelsjö och ett rekreativt inslag i landskapet.

Lötsjön-Golfängarnas naturreservat inrättades 2017. Det omfattar cirka 26 hektar. Området är mycket välbesökt och korsas av flera gång- och cykelvägar. Områdets naturvärden är främst knutna till sjön och fågellivet, bäcken, skogsbackarna och de gamla träden. I området finns flera växt- och djurarter som är listade som hotade arter i Sverige och ytterligare arter som signalerar att området har höga naturvärden.

Här finns plats för såväl rekreation, lek och motion som avkoppling, vila och mental återhämtning under alla årstider.

Syftet med reservatet

Syftet är att långsiktigt tillgodose behovet av områden för friluftslivet liksom behovet av att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer och främja biologisk mångfald. Ett centralt, tätortsnära, park-, natur- och friluftslivsområde ska bevaras för alla de människor som bor eller vistas i närområdet och erbjuda möjligheter till friluftsliv, natur- och kulturupplevelser och social samvaro.

Syftet är också att långsiktigt länka samman Lötsjön-Golfängarna i Sundbyberg med Råstasjön i Solna.

Två personer promenerar längs Lötsjön
Informationsskylt om naturreservatet

Skötselplan och föreskrifter

Naturreservatet ska skötas så att områdets rekreations-, friluftslivs- och upplevelsevärden bevaras och förstärks. Det ska också leda till att områdets naturvärden bevaras och förstärks genom att Lötsjöns vattenkvalitet förbättras, inslaget av vattenväxter ökar och förutsättningarna för fågellivet förbättras. Södra Råstabäckens flora och fauna ska bevaras och utvecklas. Skogsarealen ska bestå och dess naturvärden ska förstärkas genom att död ved skapas och att trädföryngring sker. Naturreservatet är indelat i sex skötselområden med mål och åtgärder för respektive område.

Övergripande skötselprioriteringar

  • Friluftslivet ska värnas och utvecklas.
  • Den anlagda parken ska värnas och utvecklas.
  • Lötsjöns vattenkvalitet ska förbättras.
  • Fågellivet i och kring Lötsjön ska bevaras och förstärkas.
  • De mest naturliga delarna av Lötsjöns stränder ska behålla sin ”vildmarkskaraktär”.
  • Södra Råstabäckens naturvärden ska förstärkas.
  • Skogsområdena ska bevaras och dess naturvärden ska förstärkas.
  • Ängarna ska utvecklas så att artrikedomen i dem ökar.
  • Gång- och cykelvägar ska skötas och utvecklas.
  • Riskträd, det vill säga träd som av ålderdom, sjukdom eller annan anledning riskerar att falla, får tas ner.

Allemansrätten gäller

Allemansrätten gäller för alla som vistas i naturen. Den innebär att allmänheten får tillgång till naturen, men under ansvar. Inte störa och inte förstöra är huvudregeln.

Läs mer om allemansrätten

Historia och kuriosa

Golfängarna har fått sitt namn efter Råsunda golfbana, som öppnade för spel 1912. Den låg tvärs över den nuvarande gränsen mellan Solna och Sundbyberg. Stockholms golfklubb spelade här till 1926.

Informationsskylt om hur Golfängarna fick sitt namn

Sundbyberg köpte på 1940-talet in Lötsjöområdet av staten. I uppgörelsen krävde staten att det skulle skrivas in att området inte fick bebyggas. Staten planerade att i nuvarande Ör uppföra ett garnisonssjukhus, och Lötsjöområdet skulle då kunna bli en förträfflig sjukhuspark. Chefen för det fjärde militärområdet motsatte sig försäljningen av Lötsjöområdet, eftersom militären behövde Lötsjön för att vattna sina hästar.

I skiftande omfattning pågick arbeten i och kring Lötsjön under åren 1947–1962 för att skapa ett natur- och friluftsområde likt det som fortfarande finns kvar idag. Det var landskapsarkitekten Sven A. Hermelin som, genom ett förslag som antogs av drätselkammaren 1952, stod bakom planerna för området.

Senast uppdaterad 20 juni 2023