Igelbäckens naturreservat

Igelbäcken rinner från Säbysjön i Järfälla kommun genom Stockholm, Sundbyberg och Solna, för att slutligen mynna ut i Edsviken. I området finns många stigar, motionsspår och en omväxlande natur.

Igelbäcken

Vattendraget passerar flera bostadsområden (Kista, Akalla, Tensta samt Stora och Lilla Ursvik) och är ett viktigt inslag i naturmiljön för dem som bor där.

I Igelbäcken lever flera skyddsvärda arter. Mest känd är den sällsynta fisken grönlingen. I bäcken finns även sällsynta ryggradslösa djur som olika arter av sländor och snäckor. Vid utloppet i Edsviken lever också den sällsynta fisken nissöga.

Tillgänglighet

I Igelbäckens naturreservat finns en tillgänglighetsslinga. Syftet är att göra reservatet tillgängligt för fler människor och är ett led i stadens skötsel och förvaltning av reservatet.

Slingan kan beträdas med rullstol, och är utmärkt med symbolen för rullstolsled. Tillgänglighetsslingan löper genom några av de vackraste miljöerna i reservatet. Slingan är ungefär en kilometer lång och går under
Krutbanan, igenom Nötbacken, ut över de öppna markerna, över Igelbäcken, förbi en hage där nötboskap betar sommartid, tillbaka över Igelbäcken och genom skogen tillbaka till starten vid parkeringen vid Ursviks motionsspår.

Två rastplatser finns utefter slingan, en i Nötbacken och en vid Igelbäcken. Vid rastplatserna finns bord och bänkar där rullstolsburna kan komma intill.

Syftet med reservatet

Igelbäckens naturreservat inrättades 2004 för att bevara området för natur- och kulturupplevelser, friluftsliv, rekreation och social samvaro. Samtidigt ska Igelbäcken skyddas och bevaras som ett levande vattendrag där skyddsvärda arter ska få förutsättningar att finnas kvar.

Skötselplan och föreskrifter

Till reservatet finns en skötselplan Pdf, 1.6 MB.. Skötseln ska bidra till att bevara skogen, den öppna marken, vattnet samt de historiska värdena som finns inom reservatet.

Till reservatet finns också föreskrifter Pdf, 97.4 kB. som talar om vad du inte får göra i reservatet. Efter prövning och tillstånd hos ansvarig nämnd, kan vissa åtgärder få vidtas i reservatet. Det handlar oftast om att nya kablar måste läggas ner i marken. Alla åtgärder ska göras med försiktighet, och marken återställas när arbetet är klart.

Allemansrätten gäller

Förutom de särskilda föreskrifterna gäller allemansrätten för alla som vistas i naturen. Allemansrätten innebär att allmänheten får tillgång till naturen, men under ansvar. Inte störa och inte förstöra är huvudregeln. Du får inte skräpa ner men du får ta dig fram till fots, cykla, rida och åka skidor. Enligt de lokala ordningsföreskrifterna får du däremot inte cykla i Ursviks motionsspår.

Hundar får inte vara lösa i motionsspåren. De får följa med ut i naturen, men under tiden 1 mars–20 augusti får de inte springa lösa i skog och mark. Resten av året måste hundar hållas under uppsikt så att de inte skadar eller stör djurlivet.

Observera att det är förbjudet för allmänheten att fiska i Igelbäcken.

Läs mer om allemansrätten

Sevärdheter i reservatet

Det finns mycket fint att se i reservatet. På informationsskyltarna Pdf, 2 MB. som finns uppsatta i reservatet kan du läsa om särskilda platser eller företeelser. En av de vackraste platserna är Nötbacken, ett mycket fint  hässle (hassellund) just söder om Igelbäcken.

Informationsskylt om Nötbacken med illustrationer på växter

Reservatet är, liksom Järvafältet i övrigt, fullt av fornlämningar. Några har röjts fram för att de ska vara lättare att se för ett vanligt, otränat, öga.

Senast uppdaterad 20 juni 2023