Bänkar i Marabouparken

Parker

Sundbyberg har många fina parker, av olika karaktärer. Här finns något för alla, såväl gammal som ung.

Allemansrätten gäller

Allemansrätten gäller för alla som vistas i parkerna. Den innebär att allmänheten får tillgång till naturen, men under ansvar. Inte störa och inte förstöra är huvudregeln.
Läs mer om allemansrätten

Gröna pärlor

Vi har många gröna pärlor i Sundbyberg, Upptäck och upplev dem genom att gå, springa eller cykla dit. Du hittar alla grönområden utmärkta på den här kartan Pdf, 1.7 MB..

Nedan finns alla parker och grönområden listade i alfabetisk ordning.

Parkskyltar

I de flesta av Sundbybergs parker finns skyltar med information kring våra parker. Där kan du bland annat läsa om parkens historia eller fakta om växter i parken.

Aktivitetsparken i Stora Ursvik

Aktivitetsparken ligger i gränslandet mellan skogen med Ursviks motionsspår och bebyggelsen i Stora Ursvik. Här finns bland annat ytor för bollspel, en skateboardramp, en liten scen och lekredskap. Parken inbjuder till aktiviteter för alla, från de allra yngsta till de äldre barnen.

Duvboparken

Duvboparken är en mångskiftande park bestående av arrangerade lekytor med parkmöbler, lekredskap, bollplan, berghällar och blandskog. Parken är nyrestaurerad och delvis handikappanpassad.

Furuparken i Hästhagen

Furuparken består av kuperad naturmark med berghällar. Mittpunkten, parkens högsta del, är en berghäll omgiven av varierad blandskog. Längs områdets kanter finns enstaka parkmöbler. Skogsmarken och berget i dagen lockar barn till fri lek och kreativitet.

Kanalparken

Kanalparken är ett långsträckt parkstråk mellan Duvbo och Hästhagen. Parken är 450 meter lång och cirka 20 meter bred och har en sluttande och mjukt kuperad terräng.

I ett häckomgärdat rum som vi kallar Mormorsplatsen finns exotiska och blommande växter som magnolior av olika arter, tulpanträd, kinesträd och rödblommig kastanj. I centrum finns skulpturen Sittande kvinna, som är gjord Torsten Fridh och är en gåva från Balder till Sundbybergs stad.

Statyn Sittande kvinna i Kanalparken

Lötsjön och Golfängarna

Golfängarnas öppna gräsytor är en del av det viktiga centrala rekreationsområde som löper från Rissne äng till Lötsjön och vidare till Råstasjön i Solna. Längs parkens kanter växer skog upp mot intilliggande stadsdelar. Ett vattendrag rinner från Lötsjön i väster till Råstasjön i öster. Planteringar av prydnadsväxter längs vattendraget ger parken en större kulturprägel i detta parti. Här har också olika aktiviteter samlats, såsom en lekplats, boulebanor och fotbollsplaner.

Läs mer om Lötsjön-Golfängarnas naturreservat

Illustrationsplan

Illustrationsplan över Lötsjön-Golfängarnas naturreservat

Klicka på bilden för att göra den större.

Bibodar

Staden har placerat ut en så kallad bibod vid en av ängarna i Lötsjön/Golfängarna, som ska göra det enklare och mer attraktivt för våra viktiga pollinatörer att uppehålla sig på platsen.

Bibod vid Lötsjön.

Foto: Erik Sjödin

Marabouparken

Marabouparken är en anläggning där konst och natur, öppet och slutet, allmänt och privat möts och förenas.

Där finns bland annat Marabouparkens konsthall och här kan du läsa mer om deras verksamhet Länk till annan webbplats..

Medlem i Swedish Gardens

Marabouparken är fullvärdig medlem i nätverket Swedish Gardens. Nätverket samlar 35 av Sveriges främsta offentliga parker och trädgårdar samt städer med tydlig trädgårdsprofil. Syftet med nätverket är att visa den kulturskatt som vi har idag och som drar till sig alltmer besökare och uppmärksamhet både inom och utanför Sverige. Sveriges rika trädgårdsarv är av stor betydelse för turismen och för bilden av Sverige som ett grönt och naturskönt land.
Läs mer på www.swedishgardens.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Marabouparkens historia

Marabou etablerades i Sundbyberg 1916, som ett dotterbolag till det norska chokladföretaget Freia. Under 30-talet erbjöds Marabou att köpa den intilliggande tomten av Sundbybergs stad, på villkor att även allmänheten skulle få tillgång till den park som planerades för personalen. Mellan 1937 och 1955 arbetade den välkända landskapsarkitekten Sven Hermelin med parken.

Parken anlades i två etapper; den höga övre delen består av sammanlänkade gröna rum med utplacerade skulpturer och utblickar över den nedre delen med sin öppna, stora gräsyta och en plaskdamm med paviljong. Denna delen av parken är ett tydligt uttryck för funktionalistiskt tänkande med en stor gräsmatta avsedd som en social yta för promenader, lek och picknickar.

Människor som har picknick på gräsmattan i Marabouparken.

Marabouparken som anläggning och dess historia präglas av en ovanlig blandning av privat lustgård och funktionalistiskt nytänkande. År 2002 köpte Sundbybergs stad Marabouparken, det gamla kakaolaboratoriet och de 16 konstverken i skulptursamlingen. Den privata företagsparken övergick till det offentligas ägo och tillfördes Marabouparkens konsthall Länk till annan webbplats.. Parken träder sedan dess fram som ett av stadens starkaste offentliga rum med naturen och konsten som särskilt kännetecken.

Gräsklippare bredvid en staty i Marabouparken

Parken är cirka 1,3 hektar stor och där parken är uppdelad i en övre och en nedre del. Den övre delen består av bland annat ett väl avgränsat parkrum ”Laboratorieplanen” med pergolor och spegeldamm samt flera skulpturer som omges av rumsbildande träd-, busk- och perennvegetation. Den nedre delens öppna gräsyta med plaskdamm och paviljong kantas av säsongs- samt perennplanteringar och en rhododendronlund. I parken finns även en mindre lekplats och ett sommarbibliotek.

Rhododendronbuske i närbild

Parken är öppen för allmänheten alla dagar från maj till oktober (klockan 9–21) och övrig tid i samband med konsthallen/restaurangens öppettider.

Marabouparken är en mycket populär park, en grön oas som nyttjas av såväl besökare till konsthallen, restaurangen och skulpturparken som för enbart rekreation och utflykter i det gröna.

Illustrationsplan

Illustrationsplan över Marabouparken

Klicka på bilden för att göra den större.

Bibodar

Liksom vid Lötsjön/Golfängarna har staden placerat ut en bibod i Marabouparken. På bilden visas en närbild på de olika möjligheter bina har för att trivas.

Närbild på biboden.

Foto: Erik Sjödin.

Rissne äng

Rissne äng inrymmer öppna gräsytor med plats för solbad och picknick, en stor upprustad lekplats, barnbad, grillplats och en hundrastgård.. Gräsytorna breder ut sig som ett brett öst-västligt stråk. I anslutning till Rissne äng ligger ett par större områden med skogspartier. Längs den norra kanten av gräsytorna leds gång- och cykelstråket. Parken övergår successivt i det gång- och cykelstråk som sträcker sig vidare in genom hela Rissne.

Solparken

Solparken ligger som ett nav i Duvbo. Här strålar flera gator samman och i anslutning ligger intressanta byggnader som är viktiga för stadsdelens identitet. Parkrummet består av öppna klippta gräsytor, delvis inramade av björkar. Från en mittpunkt med flaggstång strålar fyra grusgångar. Utmed centrumpunktens kanter finns en del låga sommarbloms- och rosrabatter samt några bänkar. Parken är en knutpunkt för många Duvbobor, men används även av många som kommer från det närliggande äldreboendet Ekbacken.

Solparken hette tidigare Granparken, efter parkens dåvarande träd, men bytte namn då granarna byttes ut mot björkar och gångar anlades i ett solstrålemönster. I parken står det gamla ”Spruthuset” fortfarande kvar som ett kulturminne från förr. Vid brandlarm samlades borgarbrandkåren här. Idag nyttjas huset av Duvbos villaägareförening, som även använder parken till den årliga vårmarknaden.

Stamgårdsparken

Parken återställdes under 2016/2017 efter att tillfälligt ha fungerat som yta för förskola samt förskolegård. Stamgårdsparken är idag en park med viss lekfunktion. Det finns gungor, sandlåda och karusell.

Gräsmatta och buskar i Stamgårdsparken

Parken har perennplanteringar, picknickytor, en stor äppellund, sittplatser och ängsytor. Alla häckar består av bärbuskar som vinbär, hallon, aronia, blåbärstry och krusbär.

Stenbrottsparken

Stenbrottsparken anlades i samband med att Förvaltaren byggde några av Sundbybergs första hyreshus i slutet av 1940-talet. Parken har genomgått en mindre upprustning på senare tid med nya sittplatser och lekplats. Parken består av kuperad hällmark, spännande bergsskärningar, klippta gräsytor och väl uppväxta träd. På våren blommar krokusar och vårlökar i slänten mot Tulegatan.

Illustrationsplan

Illustrationsplan över Stenbrottsparken

Klicka på bilden för att göra den större.

Tornparken

Mitt i centrala Sundbyberg, lättillgänglig för många människor, finns Tornparken. Den är belägen på en höjd med Sundbybergs viktigaste landmärke på toppen: vattentornet. Tornet ritades av arkitekten Ivar Tengbom och stod färdigt 1912. Den 27 meter höga byggnaden är uppförd i mörkrött, handslaget Höganästegel i dekorativa mönster. Vattnet togs från Brunkebergsåsen vid Ulriksdal och pumpades upp i tornets cistern. Redan 1926 togs tornet ur bruk när man bytte dricksvattentäkt till Görväln i Mälaren, varifrån Sundbyberg än idag får sitt dricksvatten.

Tornparken har en spännande topografi och plats för olika typer av aktiviteter. Vattentornet omgärdas av gräsmattor och berghällar, dit många går för att njuta av utsikten över Sundbyberg. I västra delen av parken finns ett äventyrslandskap för barn i alla åldrar och sittplatser för de vuxna – allt inramat av grönska.

Illustrationsplan

Illustrationsplan över Tornparken

Klicka på bilden för att göra den större.

​Tuleparken

​Tuleparken i Tulemarken är en spännande naturpark med skogsdungar och klätterberg. Den övre delen i norr består av kuperad naturmark med omväxlande berghällar, ängsmark och träd. Den lägre delen i söder har svagt kuperade gräsytor, mindre berghällar och dungar av buskar och träd. Den övre platån, i kombination med de inhägnade tennisbanorna, kan upplevas som en halvprivat yta, men här finns mycket att utforska.

Tuvanparken

Tuvanparken är en mötesplats för alla åldrar. Den inrymmer lekplatser, öppna gräsytor med plats för solbad och picknick, en hundrastgård samt upplevelserika blomsterplanteringar.

Gula bänkar i Tuvanparken

Den nedre delen av Tuvanparken är nyrenoverad och stommen utgörs av de gamla parkträden. Nya träd har även planterats för att säkra att träd även finns för framtiden. Den naturliga sluttande terrängen har tagits upp med terrasseringar och murar för att skapa platser för vistelse. Mjukt formade skiffermurar möter mer moderna material som betong och cortenstål. Blomsterplanteringarna är vackra att betrakta, men de uppskattas också av fjärilar. Parken har fått ny belysning som gör området tryggare kvällstid.

Tuvanparken är den första färdigställda delen i utvecklingen av Sundbybergs front mot vattnet – Tuvanparken, Strandtorget och Bällstaviken.

Det stadsmässiga Strandtorget fungerar som ett sammanlänkande nav vid Hamngatan och förbinder rekreationsstråket från Tuvanparken och vidare ner mot strandpromenaden längs Bällstaviken.

Strandtorget

Illustrationsplan

Illustrationsplan över Tuvanparken och Strandtorget

Klicka på bilden för att göra den större.

Ursviks holme

Ursviks holme är ett av de grönområden som bevaras i Stora Ursvik. Tillgängligheten har förbättrats och skogen har bevarats och kompletterats med grillplats, sittplatser samt träkojor. En sydsluttning har gallrats för att inbjuda till exempelvis pulkaåkning.

Senast uppdaterad 20 juni 2023