Gräsytor i Sundbyberg

Gräsmattor, ängar och andra gräsytor är en viktig del av vår utemiljö. I kommunen sköter vi våra gräsytor på olika sätt beroende på hur de används och var de är belägna. Idag finns många kortklippta gräsytor som är lämpliga för umgänge, lek och andra aktiviteter. Men vi jobbar aktivt med att se över vilken typ av skötsel som är mest lämplig på olika gräsytor.

Av hänsyn till miljön och för att öka den biologiska mångfalden har vi sedan några år tillbaka ökat andelen gräsmattor som sköts på andra sätt än som kortklippta gräsmattor. Att minska frekvensen av gräsklippning är ett av de enklaste sätten att öka den biologiska mångfalden. Insekter såsom humlor, bin, fjärilar och skalbaggar gynnas av att vegetationen är högre och mer varierad och att blommor kan blomma och sätta/sprida? frön. Insekterna blir i sin tur mat till många olika sorters fåglar och andra djur.

Genom att inte klippa gräset lika ofta överallt och att kontinuerligt jobba för att öka andelen gräsytor som sköts som högvuxet gräs eller ängsyta bidrar kommunen till den biologiska mångfalden. Klippta gräsmattor är ofta artfattiga.

Att inte klippa gräset lika ofta överallt minskar även transporter och klipptid för gräsklippare. Detta bidrar till minskade utsläpp.

Inom Sundbyberg har vi flera typer av gräsytor, lite grovt kan de delas upp i bruksgräsmattor, högväxande gräs samt ängsytor.

Bruksgräsmattor

Så kallade bruksgräsmattor är kortklippta gräsytor och tillhör de intensivt skötta gräsytorna. Riktmärket för när dessa klipps är när gräshöjden är mellan 8 – 10 cm. En normal säsong betyder det att de klipps med åkgräsklippare ungefär en gång i veckan. Det kortklippta gräset inbjuder besökarna till många olika aktiviteter. Genom att det klipps ofta behöver heller inte det korta och nyslagna gräset räfsas efteråt.

Högväxande gräsytor

Högvuxna gräsytor klipps en eller några gånger per år. Dessa typer av ytor finns ofta längs vägområden men kan också finnas i anslutning till kontor och bostäder. Det gräs som klipps på de högväxande gräsytorna får ligga kvar.

Ängsytor

Kommunens ängsytor sköts med slåtter och uppsamling av gräset. Gräset får ligga i upp till två veckor för att fröa av sig, sedan räfsas det ihop och tas bort. Ängsytorna kan vara anlagda ängar där ytan har förberetts med jord som passar ängsväxter och såtts med frön som är anpassade för den specifika platsen och de kan också vara ytor som sköts som ängar och där vi genom skötseln gynnar blommor och insekter.

Senast uppdaterad 13 juni 2023