Två barn ligger på mage på bryggan och tittar ner i vattnet

Bällstaån och Bällstaviken

Bällstaån börjar i Jakobsberg och rinner genom Järfälla, Stockholm och Sundbyberg. Efter att ha passerat Solvalla mynnar ån ut i Bällstaviken. Bällstaån är en av de få stora åar som fortfarande finns kvar i Stockholmsområdet.

Strömmande vatten är på många sätt en speciell miljö med arter av växter och djur som inte kan leva på andra platser. Det är därför viktigt att bevara och helst förbättra de vattendrag som återstår.

En stor del av vattnet i Bällstaån är dagvatten eller regn- och smältvatten från gator, bebyggelse och industriområden. För att förbättra vattnet i Bällstaån behövs engagemang från både myndigheter och allmänheten. En särskild arbetsgrupp – Bällstaågruppen – med medlemmar från berörda kommuner och länsstyrelsen jobbar med precis detta.

Bällstaviken och Lötsjön är de enda större öppna vattnen i Sundbyberg och viktiga för hur vi upplever staden. Bällstaviken speglar himlens ljus och ger ett starkt intryck av vädret och årstiden, samtidigt som husen runt omkring avspeglas på ytan och påverkar upplevelsen av platsen.

Strandpromenaden längs Bällstaviken ska värnas och utvecklas så att den upplevs som offentlig och tillgänglig för alla.

Bällstaån, liksom Bällstaviken (en del av Mälaren), är en vattenförekomst enligt EU:s vattendirektiv och målet (miljökvalitetsnormen) är att den på sikt ska ha god vattenkvalitet.

Senast uppdaterad 20 juni 2023