Befolkning och demografi

År 2020 visar på ett trendskifte i stadens befolkningstillväxt. Staden har fortsatt befolkningstillväxt, men på betydligt lägre nivå än under tidigare år. Under året växte staden med 387 nya invånare och vid årets slut hade staden 52 801 invånare. Det motsvarar en ökning med 0,7 procent, vilket är lägre än föregående år (3,7 procent). Stadens befolkning har vuxit de senaste 15 åren, den genomsnittliga tillväxten de senaste 5 åren är 2,8 procent. (2019: 3,52).

Befolkningen i Sundbybergs stad har ökat snabbast i Sverige under flera år, 2010-2019. Den sista december 2020 bodde 52 801 personer i Sundbybergs stad. En förklaringen till den tidigare höga befolkningsökningen är att det byggs många nya bostäder i Sundbyberg.

Befolkningsstatistik 2020

Antal invånare 2020: 52 801 (Källa: SCB)

Sundbyberg har fortfarande en av Sveriges snabbast växande befolkningar med en genomsnittlig tillväxt på 3,5 procent under de senaste 5 åren. Stadens befolkningsstruktur visar att vi är få äldre och många i den så kallade "familjebildande åldern".

I diagrammet här nedanför (Åldersstruktur i Sundbyberg och i riket 2019) kan man se att Sundbyberg har en yngre befolkning än riket som helhet, framför allt i åldrarna 0–5 år samt 25–45 år.

Diagrammet visar befolkningsstrukturen i kommunen och i riket. Befolkningsstrukturen beskriver antalet personer per 1 000 invånare i respektive åldersklass. Som exempel kan nämnas att åldern 29 år är den enskilt största åldersgruppen i kommunen, motsvarande 2,6 procent av hela folkmängden – eller var fyrtionde invånare – år 2019.

Åldersstruktur i Sundbyberg och riket 2019

Källa: Sundbybergs stad/Statisticon

Staden har ett positivt flyttnetto. Det betyder att fler flyttar in till staden än antalet som flyttar ut.

Sundbyberg har en ung befolkningsstruktur med positiva flyttnetton i åldrarna 15–35 år. Nettot är också svagt positivt för åldrarna 45–60 år. Dock är flyttnettot negativt i åldrarna 0–5 år, vilket antyder att fler barnfamiljer flyttar från Sundbyberg än antalet som flyttar in.

Flyttnetto efter ålder, genomsnitt 2017-2019

Källa: Sundbybergs stad/Statisticon

Befolkningsprognos

Befolkningsprognosen är viktig för planeringen och utbyggnaden av den kommunala servicen. Antalet invånare i en kommun och åldersstrukturen påverkar hur mycket och vilken typ av kommunal service som behövs. Sundbybergs stad följer befolkningsutvecklingen och gör en prognos två gånger per år, i mars och i september (per stadsdel maj och september).

Diagram över befolkningsprognos med en kurva som pekar uppåt

Källa: Sundbybergs stad/Statisticon

Den senaste prognosen, som uppdaterades i februari/mars 2020, pekar på att över 70 000 personer kommer att bo i Sundbyberg år 2034. Den största befolkningstillväxten sker i nybyggda bostäder.

Värt att nämna är att prognosen bygger på fakta som är kända vid prognostillfället och på antaganden som görs utifrån hur utvecklingen sett ut bakåt i tiden. Det verkliga utfallet påverkas sedan av många olika faktorer såsom inflyttningstakt och antal nybyggda bostäder. Dessa påverkas i sin tur av till exempel bolåneregler, ekonomiska konjunkturer samt bostadsbyggandes utveckling, men även av hur vi människor väljer att leva och bo.

Befolkning per stadsdel, antal invånare


Utfall

Prognos

Stadsdel

2019

2020

2021

2022

2023

Brotorp/Järvastaden

2 172

2 175

2 175

2 176

2 173

Centrala Sundbyberg

14 505

14 585

14 584

14 668

14 730

Duvbo

2 217

2 212

2 211

2 211

2 206

Hallonbergen

5 826

5 984

6 463

6 463

6 927

Lilla Alby

5 966

5 946

5 945

5 945

6 087

Rissne

8 579

8 601

8 601

8 945

9 286

Storskogen

3 062

3 087

3 177

3 176

3 169

Lilla Ursvik

1 088

1 069

1 069

1 069

1 068

Ör

2 306

2 298

2 297

2 297

2 291

Stora Ursvik

6 550

6 706

7 220

7 447

8 187

Restförda

143

138

138

138

138

Total befolkning

52 414

52 801

53 882

54535

56 262


Drygt 12 000 nya bostäder till 2035

Totalt planeras det för cirka 12 000 nya bostäder fram till år 2035. Flest nya bostäder byggs i de stora stadsutvecklingsprojekten i Stora Ursvik, Hallonbergen, centrala Sundbyberg, Rissne och Ör.

Störst tillväxt står stadsdelen Stora Ursvik för med över4 000 nya bostäder fram till år 2035. Drygt 13 000 invånare beräknas då bo i stadsdelen. Stadsdelen Hallonbergen står också för en stor tillväxt med planer på cirka 3 000 nya bostäder och en befolkning på drygt 11 500 personer år 2033.

‌Prognos för antalet färdigställda bostäder åren 2021–2035

Stadsdel

Antal bostäder (cirka)

Brotorp/Järvastaden

475

Centrala Sundbyberg

1 170

Duvbo

0

Hallonbergen

3 133

Lilla Alby

230

Rissne

1 425

Storskogen

47

Stora Ursvik

4 963

Lilla Ursvik

0

Ör

846

Totalt bostadsbyggande

12 289

Källa: Sundbybergs stad/Statisticon

Prognosen bygger på de uppskattade antal bostäder som byggbolag har inrapporterat till staden, samt antagna detaljplaner och pågående detaljplanearbete. Prognosen ses över årligen och kan komma att förändras beroende på exempelvis konjunktursvängningar.

Senast uppdaterad 4 maj 2022