Befolkning och demografi

Staden hade fortsatt befolkningstillväxt under 2021, men på lägre nivå än under tidigare år. Under året växte staden med 763 nya invånare och vid årets slut hade staden 53 564 invånare. Det motsvarar en ökning med 1,4 procent, vilket är högre än föregående år (0,7 procent). Befolkningsökningen 2021 består främst av nyfödda och invandring. Födelseöverskottet var 650 personer och av invandringsöverskott var 246 personer.

Befolkningen i Sundbybergs stad har ökat snabbast i Sverige under flera år, 2010-2019. En förklaringen till den tidigare höga befolkningsökningen är att det byggs många nya bostäder i Sundbyberg.

Befolkningsstatistik 2021

Antal invånare 2021: 53 564 (Källa: SCB)

Sundbyberg har fortfarande en av Sveriges snabbast växande befolkningar med en genomsnittlig tillväxt på 1,52 procent under de senaste 5 åren (2020: 2,8).. Stadens befolkning har vuxit de senaste 15 åren. Stadens befolkningsstruktur visar att vi är få äldre och många i den så kallade "familjebildande åldern", 25-35 år.

I diagrammet här nedanför (Åldersstruktur i Sundbyberg och i riket 2019) kan man se att Sundbyberg har en yngre befolkning än riket som helhet, framför allt i åldrarna 0–5 år samt 25–45 år.

Diagrammet nedan beskriver åldersstrukturen i Sundbyberg, riket och i länet per sista december 2021. Befolknings-strukturen beskriver andel av invånarna per åldersklass. Som exempel kan nämnas att åldern 32 år är den enskilt största åldersgruppen i kommunen, motsvarande 3,0 procent av hela folkmängden - eller var trettiotredje invånare. Här kan också konstateras att Sundbyberg har en yngre befolkning än riket och länet som helhet, med en större andel framför allt i åldrarna 0-4 år samt 25-43 år.

Åldersstruktur i Sundbyberg och riket 2019

Källa: Sundbybergs stad/Statisticon

Sundbyberg har en ung befolkningsstruktur med positiva flyttnetton i åldrarna 15-35 år. Utflyttningen av unga påverkar det framtida behovet av förskoleplatser och grundskoleplatser.

Flyttnetto efter ålder, genomsnitt 2017-2019

Källa: Sundbybergs stad/Statisticon

Befolkningsprognos

Befolkningsprognosen är viktig för planeringen och utbyggnaden av den kommunala servicen. Antalet invånare i en kommun och åldersstrukturen påverkar hur mycket och vilken typ av kommunal service som behövs. Sundbybergs stad följer befolkningsutvecklingen och gör en prognos årligen (per stadsdel maj).

Diagram över befolkningsprognos med en kurva som pekar uppåt

Källa: Sundbybergs stad/Statisticon

Den senaste prognosen, som uppdaterades i februari/mars 2021, pekar på att över 70 000 personer kommer att bo i Sundbyberg år 2035. Den största befolkningstillväxten sker i nybyggda bostäder.

Värt att nämna är att prognosen bygger på fakta som är kända vid prognostillfället och på antaganden som görs utifrån hur utvecklingen sett ut bakåt i tiden. Det verkliga utfallet påverkas sedan av många olika faktorer såsom inflyttningstakt och antal nybyggda bostäder. Dessa påverkas i sin tur av till exempel bolåneregler, ekonomiska konjunkturer samt bostadsbyggandes utveckling, men även av hur vi människor väljer att leva och bo.

Befolkning per stadsdel, antal invånare


Utfall

Prognos

Stadsdel

2020

2021

2022

2023

2024

Brotorp/Järvastaden

2 175

2 186

2186

2181

2176

Centrala Sundbyberg

14 585

14 606

14 706

14 740

14 812

Duvbo

2 212

2 141

2 141

2 135

2 130

Hallonbergen

5 984

6 184

6 184

6 517

6 768

Lilla Alby

5 946

6 002

6 002

6 096

6 097

Rissne

8 601

8 523

8 793

9 180

9 325

Storskogen

3 087

3 138

3 138

3 138

3 119

Lilla Ursvik

1 069

1 077

1 007

1 075

1 073

Ör

2 298

2 323

2 323

2 435

2 448

Stora Ursvik

6 706

7 251

7 598

7 883

9 004

Restförda

138

133

133

132

132

Total befolkning

52 801

53 564

54 280

55 503

57 085


Drygt 11 000 nya bostäder till 2036

Totalt planeras det för cirka 11 000 nya bostäder fram till år 2035. Flest nya bostäder byggs i de stora stadsutvecklingsprojekten i Stora Ursvik, Hallonbergen, centrala Sundbyberg, Rissne och Ör. Under planperioden planeras det för 11 000 bostäder, men i och med osäkerheten i vår omvärld blev denna prognos snabbt osäker och troligen för högt räknad.

Störst tillväxt står stadsdelen Stora Ursvik för med över4 000 nya bostäder fram till år 2036. Drygt 14 000 invånare beräknas då bo i stadsdelen. Stadsdelen Hallonbergen står också för en stor tillväxt med planer på cirka 2 400 nya bostäder och ca 10 000 invånare 2036.

‌Prognos för antalet färdigställda bostäder åren 2022–2035

Stadsdel

Antal bostäder (cirka)

Brotorp/Järvastaden

475

Centrala Sundbyberg

1 100

Duvbo

0

Hallonbergen

2 400

Lilla Alby

315

Rissne

1 330

Storskogen

0

Stora Ursvik

5 000

Lilla Ursvik

0

Ör

900

Totalt bostadsbyggande

11 520

Källa: Sundbybergs stad/Statisticon

Prognosen bygger på de uppskattade antal bostäder som byggbolag har inrapporterat till staden, samt antagna detaljplaner och pågående detaljplanearbete. Prognosen ses över årligen och kan komma att förändras beroende på exempelvis konjunktursvängningar.

Senast uppdaterad 22 juni 2022