Befolkning och demografi

Befolkningen i Sundbybergs stad har ökat snabbast i Sverige under åren 2010-2019. Under 2018 passerade invånarantalet 50 000 personer. En stor del av förklaringen till den höga befolkningsökningen är att det byggs många nya bostäder i Sundbyberg.


Befolkningsstatistik 2018

Antal invånare 2018

Befolkningsökning från 2017 till 2018

50 564

1 140

Källa: SCB

Sundbyberg har fortfarande en av Sveriges snabbast växande befolkningar med en genomsnittlig tillväxt på 3,5 procent under de senaste 5 åren. Stadens befolkningsstruktur visar att vi är få äldre och många i den så kallade "familjebildande åldern".

Åldersstruktur i Sundbyberg och riket 2018

Diagrammet nedan visar att de som flyttar till staden ofta är 20 till 30 år, samt att vi flyttar från staden innan barnen når skolåldern.

Flyttnetto efter ålder, genomsnitt 2016-2018

Källa: Sundbybergs stad/Statisticon

Befolkningsprognos

Befolkningsprognosen är viktig för planeringen och utbyggnaden av den kommunala servicen. Antalet invånare i en kommun och åldersstrukturen påverkar hur mycket och vilken typ av kommunal service som behövs. Sundbybergs stad följer befolkningsutvecklingen och gör en prognos två gånger per år, i mars och i september (per stadsdel maj och september).

Den senaste prognosen, som uppdaterades i mars 2019, pekar på att drygt 71 000 personer kommer att bo i Sundbyberg år 2033. Den största befolkningstillväxten sker i nybyggda bostäder.

Värt att nämna är att prognosen bygger på fakta som är kända vid prognostillfället och på antaganden som görs utifrån hur utvecklingen sett ut bakåt i tiden. Det verkliga utfallet påverkas sedan av många olika faktorer såsom inflyttningstakt och antal nybyggda bostäder. Dessa påverkas i sin tur av till exempel bolåneregler, ekonomiska konjunkturer samt bostadsbyggandes utveckling, men även av hur vi människor väljer att leva och bo.

Källa: Sundbybergs stad/Statisticon

‌Befolkning per stadsdel, antal invånare


Utfall

PrognosStadsdel

2018

2019

2020

2021

Brotorp/Järvastaden

1 973

2 125

2 125

2 125

Centrala Sundbyberg

14 079

14 497

14 829

15 057

Duvbo

2 171

2 170

2 169

2 169

Hallonbergen

5 607

5 711

5 837

6 573

Lilla Alby

6 032

6 031

6 031

6 030

Rissne

8 232

8 599

8 717

9 095

Storskogen

3 066

3 065

3 206

3 309

Lilla Ursvik

1 067

1 067

1 067

1 078

Stora Ursvik

5 895

6 421

6 487

7 029

Ör

2 330

2 329

2 329

2 460

Restförda

113

113

113

113

Total befolkning

50 564

52 128

52 910

55 038

Källa: SCB och Sundbybergs stads befolkningsprognos

Drygt 11 000 nya bostäder till 2033

Totalt planeras det för cirka 11 000 nya bostäder fram till år 2033.  Flest nya bostäder byggs i de stora stadsutvecklingsprojekten i Stora Ursvik, Hallonbergen, centrala Sundbyberg, Rissne och Ör.

Störst tillväxt står stadsdelen Stora Ursvik för med drygt 4 000 nya bostäder fram till år 2033. Drygt 13 000 invånare beräknas då bo i stadsdelen. Stadsdelen Hallonbergen står också för en stor tillväxt med planer på cirka 3 000 nya bostäder och en befolkning på drygt 11 500 personer år 2033.

‌Prognos för antalet färdigställda bostäder åren 2019-2033

Stadsdel

Antal bostäder

Brotorp/Järvastaden

86

Centrala Sundbyberg

1 815

Duvbo

0

Hallonbergen

3 139

Lilla Alby

272

Rissne

1 394

Storskogen

125

Stora Ursvik

3 934

Lilla Ursvik

4

Ör

817

Totalt bostadsbyggande

11 586

Källa: Sundbybergs stad/Statisticon

Prognosen bygger på de uppskattade antal bostäder som byggbolag har inrapporterat till staden, samt antagna detaljplaner och pågående detaljplanearbete. Prognosen ses över årligen och kan komma att förändras beroende på exempelvis konjunktursvängningar.

Senast uppdaterad 2 januari 2020