Bild på Ahlby Säteri.

Ahlby Säteri.

Ahlby Säteri

I Lilla Alby ligger Ahlby Säteri, stadens äldsta byggnad från 1624.

Fakta om Ahlby Säteri

Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes år 1833 av byggherre Johan Wibom. Arkitekt är okänd. År 1943 kompletterades huvudbyggnaden med terrass och ett garage mot fasaden som vetter mot Trädgårdsgatan. Byggnaden har ett högt samhällshistoriskt värde och är en viktig representant för platsens långa agrara epok. Byggnaden har även ett arkitektoniskt och arkitekturhistoriskt värde, i egenskap av en välbevarad högreståndsmiljö uppförd under 1800-talets första decennier.

Byggnaden är skyddad enligt skyddsbestämmelsen Q, vilket i detaljplanen innebär: ”Byggnaden får inte rivas. Förändring av befintlig byggnad får ej vidtas som förvanskar dess yttre och inre form och särskilda karaktär. Skyddsbestämmelsen omfattar även trädgården”. Med hänsyn till de skyddsbestämmelser som byggnaden omfattas av så har arbetet med att ta fram lämpliga användningsområden varit tidskrävande och omfattande för staden.

En utförlig genomlysning har genomförts av Lokalfastigheter på uppdrag av staden under 2021-2022 för att ta fram lämpliga användningsområden utifrån fastighetens förutsättningar och med hänsyn till de särskilda skyddsbestämmelser som finns för byggnaden och tomten. Efter genomlysningen är förslaget nu att skapa förutsättningar för en konferens- och caféanläggning där de byggnadstekniska åtgärderna endast innebär mindre förändringar i den skyddade miljön. Planen är att byggnaden ska hyras ut till en lämplig verksamhet för konferens- och caféändamål med möjlig start under 2023.

Adress

Albygatan 124, där en gångväg leder fram till grinden och entrén.

Kollektivtrafik:
Tunnelbana, pendeltåg, tvärbana: Sundbybergs centrum
Tunnelbana alternativ: Solna strand

Senast uppdaterad 20 september 2022