Årsredovisning

2018 års ekonomiska resultat för staden uppgick till 127,4 miljoner kronor. Justerat för jämförelsestörande poster uppgick resultatet till -79,4 miljoner kronor. För hela kommunkoncernen, där staden, koncernen Sundbybergs Stadshus AB och Norrenergi AB ingår, var resultatet 587,7 miljoner kronor.

I årsredovisningen redovisas 2018 års arbete enligt de mål som kommunfullmäktige satt upp. Målen har i huvudsak uppnåtts och en del av arbetet kommer fortsätta under 2019.

Vad är en årsredovisning?

En årsredovisning är en offentlig ekonomisk rapport som kommunen är skyldig att ta fram. Andra ord för årsredovisning är bokslut, resultaträkning, ekonomiskt resultat och årsberättelse.

Balanskrav på kommunens ekonomi

Kommunallagen säger att de löpande kostnaderna i en kommun ska täckas av de löpande intäkterna. Om det blir ett underskott ett år, ska det täckas under de följande tre åren.

Socialt bokslut

Det sociala bokslutet är en del i Sundbybergs stads arbete med en hållbar utveckling. Utgångspunkten är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter. I det sociala bokslutet ligger fokus på den sociala dimensionen. Syftet är att ge en tillbakablick på året som gått, en samlad bild av invånarnas livsvillkor och förutsättningar samt ett urval av goda exempel utifrån perspektiven jämställdhet, integration, delaktighet och inflytande, tillgänglighet och jämlik hälsa.

Senast uppdaterad 13 maj 2019