Årsredovisning

2021 års ekonomiska resultat för staden uppgick till 58,2 miljoner kronor.

För hela kommunkoncernen, där staden, koncernen Sundbybergs Stadshus AB och Norrenergi AB ingår, var resultatet 49,4 miljoner kronor.

Här kan du läsa årsredovisningen för 2021. Pdf, 1.9 MB.

Vad är en årsredovisning?

En årsredovisning är en offentlig ekonomisk rapport som kommunen är skyldig att ta fram. Andra ord för årsredovisning är bokslut, resultaträkning, ekonomiskt resultat och årsberättelse.

Balanskrav på kommunens ekonomi

Kommunallagen säger att de löpande kostnaderna i en kommun ska täckas av de löpande intäkterna. Om det blir ett underskott ett år, ska det täckas under de följande tre åren.

Socialt bokslut

Från och med 2020 ingår det sociala bokslutet i årsredovisningens förvaltningsberättelse där mål och uppdrag redovisas. Mål och uppdrag för 2020 utgår från de tre hållbarhetsperspektiven; miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Det sociala bokslutet är en del i Sundbybergs stads arbete med en hållbar utveckling. Utgångspunkten är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter. I det sociala bokslutet ligger fokus på den sociala dimensionen. Syftet är att ge en tillbakablick på året som gått, en samlad bild av invånarnas livsvillkor och förutsättningar samt ett urval av goda exempel utifrån perspektiven jämställdhet, integration, delaktighet och inflytande, tillgänglighet och jämlik hälsa.

Senast uppdaterad 3 maj 2022