Riktlinjer ersättning gymnasiestudier utomlands

En kommun är inte skyldig att ge bidrag för studier i utlandet, men många kommuner beviljar att programpengen flyttas med till en sådan svensk utlandsskola om villkoren är uppfyllda.

Alla elever som är folkbokförda i Sundbyberg och som studerar på ett högskoleförberedande program på gymnasiet i Sverige, har möjlighet att gå i svensk skola utomlands under ett läsår. Svenska utlandsskolor med statsbidrag från Sverige är framför allt till för elever som bor i utlandet permanent med minst en vårdnadshavare, men kan även förse andra elever med delar av en utbildning under en kortare tid.

Dessa utlandsskolor är godkända av Skolverket och ger undervisning motsvarande svenskt gymnasium. En sådan gymnasieskola måste anpassa gymnasieundervisningen efter svenska riktlinjer och styrdokument samt att betygen sätts enligt svensk lagstiftning. Skolinspektionen har tillsyn över de skolor som får statsbidrag och Skolverket svarar för uppföljning och utvärdering.

En kommun är inte skyldig att ge bidrag för studier i utlandet, men många kommuner beviljar att programpengen flyttas med till en sådan svensk utlandsskola om villkoren är uppfyllda.

Villkor

 • För att studera utomlands med ersättning från Sundbybergs stad måste nedanstående villkor uppfyllas:
 • Elev och minst en av vårdnadshavarna ska vara folkbokförda i Sundbyberg under hela studietiden utomlands.
 • Eleven ska vara antagen och studera på ett nationellt högskoleförberedande program i Sverige.
 • Studierna utomlands ska omfatta minst en termin och som mest ett läsår. Eleven har möjlighet att gå i svensk skola utomlands i årskurs 2 eller 3.
 • Eleven ansöker om studieuppehåll från sina ordinarie gymnasiestudier i Sverige.
 • Tim- och kursplaner ska stämma överens mellan skolorna så att den sammanlagda studietiden inte blir längre än 3 år.
 • Den svenska utlandsskolan ska följa svensk läroplan och vara godkänd av Skolverket.
 • Eleven är inte berättigad till andra bidrag, än fastställd programpeng, under utlandsstudierna som till exempel inackorderingsbidrag.
 • Elev och vårdnadshavare tar själv kontakt med den svenska utlandsskolan för att göra en ansökan och få information om villkor och kostnader.
 • Ersättningen till mottagande skola följer den av Storstockholm fastställda prislista för respektive program och denna prislista justeras varje år. Ersättningen betalas mot faktura till den skolan där eleven studerar.
 • Ogiltig frånvaro eller bristande studieomfattning kan innebära att programpengen inte beviljas för utlandsstudier.
 • Elev eller vårdnadshavare ska skriftligen informera ansvarig handläggare på sektorn för lärande och bildning om det uppstår förändringar som studieavbrott eller flytt till annan kommun.

Ansökan

Ansökan om ersättning för gymnasiestudier utomlands ska vara sektorn för lärande och bildning tillhanda senast tre månader före terminsstart. Ansökningsblankett finns att hämta på stadens hemsida.
För att ansökan ska anses komplett ska följande handlingar finnas bifogade:

 • Antagningsbevis från den mottagande utlandsskolan med uppgift om program och individuell studieplan.
 • Betyg, studieplan och närvarolista från den nuvarande gymnasieskolan.
 • Ansökan om studieuppehåll från den nuvarande gymnasieskolan.

Det är oftast i mån av plats som eleven kan återvända till sin gymnasieskola i Sverige efter utlandsstudierna. Det är elevens ansvar att söka ny skola om det inte finns plats på den tidigare skolan.

Senast uppdaterad 5 mars 2024