Studiehjälp och inackorderingstillägg

Du som studerar på gymnasiet kan ha rätt till studiehjälp. Studiehjälpen består av studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg. Det gäller även rätt till ersättning för resor och logi vid studier på distans.

Studiehjälp

Studiebidraget utbetalas automatiskt till de elever (eller föräldern om eleven är under 18 år), som studerar på gymnasiet och uppfyller kraven. För extra tillägg och inackorderingstillägg krävs en särskild ansökan. Studiebidrag kan du i allmänhet få från och med kvartalet efter det att du fyllt 16 år och till och med vårterminen det år du fyller 20.

Studiebidrag och extra tillägg hanteras av Centrala studiestödsnämnden CSN. Detsamma gäller inackorderingstillägget, om den studerande är elev i fristående gymnasieskola, riksinternatskola, folkhögskola eller skola utanför Sverige. Har du frågor om bidragen ska du därför kontakta CSN. Du kan också läsa mer på deras webbplats.

Inackorderingstillägg samt ersättning för resor och logi vid studier på distans

Inackorderingstillägg

Ska du gå en utbildning på annan ort och behöver bo inackorderad kan du ansöka om inackorderingsbidrag. Du som går på gymnasiet kan få inackorderingsbidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Stödet avser boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet (folkbokföringsadressen). Se villkor/riktlinjer för inackorderingstillägg samt ersättning för resor och logi vid studier på distans.

Om du går i en kommunal eller regionsdriven gymnasieskola söker du inackorderingsbidraget i din hemkommun. Om du går i en fristående gymnasieskola eller folkhögskola ska du ansöka hos Centrala studiestödsnämnden CSN. Inackorderingstillägg söker du efter att du fått besked om slutlig antagning.

Ersättning för resor och logi i samband med distansstudier

Elever som bedriver gymnasiestudier på distans på heltid har rätt till ersättning för de resor inom Sverige som krävs för de obligatoriska inslagen i utbildningen. Om eleven i anslutning till en resa enligt första stycket måste övernatta utanför det egna hemmet, ska hemkommunen svara för kostnader för logi under resan.

Ansökan om ersättning sker genom att den sökande kontaktar gymnasiesamordnare i Sundbybergs stad i förväg och stämmer av den planerade resan och eventuellt logi. Se villkor/riktlinjer för inackorderingstillägg samt ersättning för resor och logi vid studier på distans.

För mer information kan du läsa:

Senast uppdaterad 23 april 2024