Elevhälsa

På elevhälsan arbetar vi med barnperspektivet i centrum. Tillsammans med övrig personal i skolan ser vi till att skapa en god miljö för både elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling.

Sundbybergs elevhälsa

I Sundbybergs elevhälsa arbetar skolsköterskor, skolläkare och skolpsykologer på våra grund- och gymnasieskolor. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska och psykosociala insatser. Vi arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande. All personal i elevhälsan har tystnadsplikt.

Skolhälsovård

Längd och vikt

Eleverna erbjuds hälsobesök hos skolsköterskan i årskurs 1 på gymnasiet, då tillväxtkontroll görs.

Hälsosamtal

I årskurs 1 på gymnasiet erbjuds alla elever ett hälsosamtal hos skolsköterskan. Samtalet har en stödjande och hälsofrämjande inriktning med utgångspunkt i individens starka och svaga sidor. En avsikt med hälsosamtalen är också att få eleven att tänka på ett nytt sätt, för att kunna se samband mellan eventuella hälsoproblem och den egna livssituationen.

Vid hälsobesöken får eleven, med eller utan vårdnadshavare, möjlighet att diskutera sin hälsa och sin skolsituation med en professionell neutral vuxen.

Mobbing och kränkande behandling

På varje skola finns riktlinjer för hur man arbetar för att förhindra mobbing och kränkande behandling. Vänd dig till ditt barns skola om du vill ta del av riktlinjerna.

Senast uppdaterad 10 maj 2023