Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar som gäller drift och underhåll av gator samt gång- och cykelbanor.

Halkbekämpning

Hur halkbekämpar staden?

Vid vinterväglag gör vi en kontroll av alla gator, trottoarer och gång- och cykelvägar varje dag. På helger gör vi en kontroll eller en insats om vi kan förutse halka utifrån väderförhållandena eller får felanmälningar från medborgare.

Tillvägagångssätt

Vid halkbekämpning på huvudgator används den metod (salt, saltlake, befuktat torrsalt, sand eller befuktat sand) som förväntas ge bäst resultat, i första hand saltlake som är en miljövänligare halkbekämpningsmetod.

På lokalgator, trottoarer och gång- och cykelbanor används sand med viss inblandning av salt för att sanden inte ska frysa ihop. Sandning kan ske i förebyggande syfte på gator, trottoarer och gång- och cykelvägar.

Varför används inte salt för halkbekämpning på alla vägar?

Det är inte lämpligt att använda salt på samtliga av stadens gator då vägsalt kräver ett visst trafikflöde för att vara effektivt. Därför saltar staden på högtrafikerade vägar samt där det ofta är snabba temperaturväxlingar.

När sandar ni gator och gång- och cykelvägar?

När driftansvarig bedömer att det finns behov av det.

Snöröjning

Vem beslutar när snöröjning ska utföras?

Stadens prioriteringsordning i samband med snöröjning fastställs av tekniska avdelningen.

Hur prioriteras snöröjningen?

Enligt stadens riktlinjer plogas prioriterade gator samt gång- och cykelvägar i ett första skede. Därefter, därefter plogas övriga gång- och cykelvägar.

Det är viktigt att utryckningsfordon och kollektivtrafik kan ta sig fram, därför plogar staden huvudgator, bussleder och större gång- och cykelvägar först.

Hur prioriteras snöröjningen i Sundbyberg utifrån ett jämställdhetsperspektiv?

Tekniska enheten har länge arbetat med vad som kan kallas jämställd snöröjning. Det innebär att snöröjning av gång- och cykelbanor samt ytor för kollektivtrafik prioriteras.

Att prioritera de ytor som används för gång, cykel och kollektivtrafik går även i linje med stadens policy för hållbart resande.

När kommer snöröjarna till min gata?

Viktigast är att utryckningsfordon och kollektivtrafik ska kunna ta sig fram. Därför plogar vi huvudgator, bussleder och större gång- och cykelvägar först. De stora gatorna tar sju timmar att snöröja vid ett snödjup på 7 cm, kommer det mer snö tar det längre tid. Därefter plogar vi resten av staden.

Att snöröja hela Sundbyberg med full bemanning tar 10–14 timmar.

Varför är det inte plogat?

Grunden för stadens vinterväghållning är att man ska kunna ta sig fram på gator samt gång- och cykelvägar. Undantag kan förekomma vid extrema väderförhållanden. Staden strävar efter att snöröja så fort som möjligt, men det är omöjligt att snöröja hela kommunen samtidigt. Därför finns det en prioriteringsordning där de gator gång- och cykelvägar med höga flöden och stort behov av snöröjning prioriteras högst.

En del trottoarer används som snöupplag under vintern då uppläggningsytan i staden är knapp.

Varför åker ni förbi oplogade och osandade gator? Länk till annan webbplats.

Det kan bero på att de gatorna inte har prioritet just då, att de inte ingår i fordonets distrikt, att fordonet är trasigt eller att fordonet är på väg att hämta mer sand. Det kan även bero på att det är en plats staden inte ansvarar för.

Vad är mitt ansvar som fastighetsägare?

Vid snöfall ansvarar Sundbybergs stad för att snöröja gator och trottoarer. Du som fastighetsägare har ansvar för snö och is som kommer från din fastighet, till exempel om det rasar snö och is från taket ner på trottoaren eller gatan. Om förbipasserande skadas av fallande snö eller istappar från taken kan fastighetsägaren bli skadeståndsskyldig.

Du får inte skyffla ut snö på stadens mark. Snö som faller på tomten ska förvaras på tomten. Du ska även snöröja och sanda din egen uppfart om det är så att andra personer än du själv går på den.

Kan ni hjälpa mig att ta bort snövallen utanför min bostad?

Snövallar som bildas när staden plogar vägarna ska du som fastighetsägare själv skotta luckor i, för att man ska kunna ta sig till och från ditt hus. Det gäller till exempel sophämtningen som behöver komma fram till ditt hus och tömma dina sopor.

Snöhögar och snövallar vid busshållplatser och övergångsställen tar vi bort så snart vi kan efter snöröjningen. Det gäller även platser där snön ligger illa så att den är en fara för trafiken, eller när snön gör det svårt att ta sig fram.

Varför är vägar i mitt område så smalt plogade?

På grund av utrymmesbrist. Vi plogar så brett det går.

Vad gäller för bortforsling av snö?

Vi forslar bort snöhögar om de utgör trafikfara eller om de hindrar framkomligheten avsevärt.

Varför tar ni inte bort snövallar vid infarter och brevlådor?

Det är fastighetsägarens ansvar att säkerställa att räddningsväg och passage/infart till fastigheten är tillgänglig.

Målet är att bortforsling av snövallar vid infarter till fastighetsmark ska ske senast 7 dagar efter den senaste snöröjningsinsatsen.

Varför blir det snöhögar i vägkorsningar, övergångsställen och cykel- och gångpassager?

När det snöar kraftigt måste snöröjarna, för framkomlighetens skull, i första hand ploga vägarna. De snömassor som tas bort placeras då på närmast lämpliga ställe.

Sopning och renhållning

Vem ansvarar för att hålla rent på stadens gator?

Sundbybergs stad ansvarar för renhållningen på alla allmänna platser och gator. Driften sköts av Sundbybergs stad och upphandlad driftentreprenör.

Varje fastighetsägare är ansvarig för att hålla rent på sin egen mark. Vidare har varje medborgare ansvar för att slänga sitt skräp i papperskorgen.

När sopas min gata ren från vinterns sand?

Sopningen brukar pågå under april och maj.

När tas sanden upp från gatan där jag bor?

Stadens sandupptagning påverkas av vädret, därför är det svårt att bestämma exakt datum. Sandsopningen sker under mars, april och maj.

Varför grovsopas inte gatan där jag bor?

De flesta platser grovsopas och sopas flera gånger för att uppnå god kvalitet.

Vilket ansvar har jag som fastighetsägare för sandupptagning?

Det är fastighetsägarens ansvar att ta bort sand på ytor inom fastighetsgränsen. Det gäller både för husägare och bostadsrättsföreningar.

Gång- och cykelbanor

När påbörjas snöröjningen av gång- och cykelbanor?

Vanligtvis börjar vi snöröja när det slutat snöa så att vi får med oss all snö på en plogning. Vid långvarigt snöfall eller vid kraftiga mängder snö kan vi börja ploga innan det slutat snöa.

Hur går snöröjningen av gång- och cykelbanor till?

Vi har tio mindre traktorer, speciellt anpassade för gång- och cykelbanor, fördelade på nio områden i kommunen. Snöröjning av gång- och cykelbanor tar ungefär 10 timmar per område. Vi får problem när temperaturen växlar mellan varmt och kallt, för då hinner isen både smälta och frysa. När isen tinar rasar sand igenom det tunna islagret på gångbanorna, och då bildas en isskorpa som gör att det blir väldigt halt.

Vädret påverkar alltså när vi kan åka ut och hur lång tid det tar.

Varför passar ni inte på att ploga cykelbanan när ni ändå har plogat vägen bredvid? Länk till annan webbplats.

Det kan bero på att klockslaget för plogningen inte är ultimat men mest troligen på att snöröjningsfordonet är av fel typ, vi har tio mindre traktorer vilka är speciellt anpassade för gång- och cykelbanor.

När och hur halkbekämpar ni gång- och cykelbanor?

Staden halkbekämpar gång- och cykelbanor mellan 15 oktober och 15 april. Perioden kan variera något beroende på väderlek.

På gång- och cykelbanor används sand med viss inblandning av salt för att sanden inte ska frysa ihop. Sandning kan ske i förebyggande syfte på trottoarer och gång- och cykelbanor.

I tre år har staden använt sig av sopsaltning på delsträckor längs de regionala cykelstråken samt på stadens huvudcykelstråk. Sopsaltning är ett viktigt verktyg för att öka vintercyklismen och har sedan det infördes utökats varje år. De gulmarkerade cykelbanorna på kartan Länk till annan webbplats. sopsaltas.

Hur fungerar sopsaltning?

Sopsaltning lämpar sig endast på cykelbanor av en viss standard. Sopsaltningsfordonet kräver en viss bredd, hållfasthet och standard på asfalten för att metoden ska vara effektiv och att inte cykelbanan ska ta skada av fordonets tyngd.

För dig som cyklist innebär sopsaltningen att framkomligheten och trafiksäkerheten ökar – både på vintern när cykelbanan hålls ren från snö och is och på våren när cykelbanan är fri från grus. Det innebär också att tillgängligheten för gående förbättras.

Vi använder en särskild snöröjningsmaskin till en utvald del av cykelbanorna, en så kallad sopsaltare. Den består av en sopvals och en påhängd vagn. Borsten på sopsaltaren sitter fram och saltlösningen kommer ut längst bak från fordonet. Sopvalsen borstar alltså bort snö och skräp och vagnen sprider ut saltet, som antingen är saltlake, saltlake och torrsalt eller bara torrsalt.

Sopsaltning fungerar inte tillfredställande under -7 grader Celsius, snön och isen smälter då inte längre som metoden kräver och en risk för halka uppstår därmed. Vid så låga temperaturer återgår vi till normal vinterväghållning med plogning och sandning. När temperaturen stiger igen så sopas sanden bort direkt vid första sopsaltningstillfälle.

Samarbetar ni över kommungränserna med snöröjning och halkbekämpning?

I dagsläget samarbetar staden inte med närliggande kommuner på grund av att Stockholmregionens kommuner har separata budgetar och avtal med olika entreprenörer.

Sandar ni inte gångbanorna när det töar? Länk till annan webbplats.

Gångbanorna i staden sandas kontinuerligt, men tövädret gör att effekten blir liten eftersom sanden sjunker ner och rinner bort fort.

När sandsopas gång- och cykelvägarna i staden?

Målet är att alla gator, gång- och cykelvägar ska vara rensopade så fort som möjligt efter avslutad vinter, senast den 15 maj. För att hinna sopa klart påbörjas arbetet så snart vädret och temperaturen tillåter, senast i början av april.

Vi börjar alltid sandsopa prioriterade platser. Så här ser prioriteringen ut:

  1. Huvudvägnät av cykelbanor
  2. Centrumbildningar
  3. Trottoarer, gång- och cykelbanor
  4. Parkeringsplatser utmed kantsten, servicegator
  5. Huvudvägnät av gator
  6. Lokalgator i villaområdena
  7. Refuger
  8. Gräsytor

Läs mer om sandupptagning här.

Målning

Hur ofta målar ni om vägmarkeringar och övergångsställen?

Vid behov, max en gång per år.

Vilka platser prioriteras i och med målning?

Övergång för gående och cyklister, väjningstrianglar och stopplinjer prioriteras.

Lagning av "potthål"

Hur felanmäler jag "potthål" i stadens gator?

Då potthål är svåra att förutspå och snabbt uppstår får du gärna göra en felanmälan här.

Hur lång tid tar det innan ett "potthål" är åtgärdat?

Från och med att felanmälan är gjord ska staden åtgärda skadan inom 2 timmar till 14 dagar. Potthål på vägar där det är risk för skada för allmänheten prioriteras.

Servicedag/servicenatt

Vi har servicedag på gatan idag. Varför har det inte varit någon här och städat?

Staden städar på de angivna dagarna, men vissa typer av arbeten måste genomföras under andra tider. Förutom städning utförs arbeten som byte av belysning, rensning av brunnar och snöröjning under servicedagen. Ibland måste arbetet omprioriteras, och då är det möjligt att städdagen skjuts upp.

Servicedagar och servicenätter är i huvudsak till för vinterunderhåll och sandupptagning, men även för diverse planerade arbeten. Planerade arbeten kan vara slamsugning av brunnar, schaktarbete, inspektion av ledningsbrunnar, sopning av skräp eller löv eller trädbeskärningar.

Vinterunderhållet innefattar plogning av snövallen som bildas framför de parkerade bilarna mot kantstenen samt lasta och transportera bort snö.

Sandupptagning utförs när vintern bedöms vara över. Det brukar normalt vara under april och maj, senast 15 maj.

Vad är servicedagen/servicenatten till för? Länk till annan webbplats.

Servicetiden finns för att tillgängliggöra gatan för olika sorters service, till exempel snöröjning, sandsopning, gatuunderhåll och städning. Under den tiden är det parkeringsförbud på gatan. Förbudet gäller oavsett om det är helgdag eller om service utförs eller inte.

Vad kan hända om jag inte flyttar min bil på servicedagen/servicenatten? Länk till annan webbplats.

Du kan få en felparkeringsavgift. Parkeringsförbudet gäller oavsett om det utförs service på gatan eller inte.

Vi snöfall kan du riskera att få din bil inplogad. Några enstaka felparkerade bilar kan förhindra snöröjningen av en hel gata. Bilar som hindrar snöplogarna kan flyttas. Du som äger bilen får då stå för kostnaden. Bilen flyttas en kort bit eller ställs tillbaka efter att plogning skett, den kan även flyttas till en särskild uppställningsplats.

Senast uppdaterad 17 april 2023