Snöplog med skopan fylld med snö

Snöröjning

Det är vi på kommunen tillsammans med entreprenörer som sköter snöröjningen på kommunala gator och allmänna platser. Du som fastighetsägare ansvarar för att området utanför ditt hus är fritt från snö och is.

Sopsaltning av cykel- och gångbanor

Vi använder en särskild snöröjningsmaskin till vissa av våra huvudcykelstråk, en så kallad sopsaltare. Den består av en sopvals och en påhängd vagn. Borsten på sopsaltaren sitter fram och saltlösningen kommer ut längst bak från fordonet. Sopvalsen borstar alltså bort snö och skräp och vagnen sprider ut saltet, som antingen är saltlake, saltlake och torrsalt eller bara torrsalt.

Sopsaltare

För dig som cyklist innebär sopsaltningen att framkomligheten och trafiksäkerheten ökar – både på vintern när cykelbanan hålls ren från snö och is och på våren när cykelbanan är fri från grus. Det innebär också att tillgängligheten för gående förbättras. eftersom vi har som mål att köra hela bredden på gemensamma gång- och cykelbanor där möjligheten finns.

Här hittar du en kartbild som visar vilka cykelbanor som sopsaltas Pdf, 1.6 MB..

Snöröjning av utomhustrappor

Här följer en karta som visar vilka trappor som snöröjs, respektive inte. Klicka på dubbelpilarna längst upp till vänster för information om vad symbolerna i kartan betyder.


Ditt ansvar – vårt ansvar

Både kommunen och du som fastighetsägare har ansvar för att snöröjningen i Sundbyberg ska fungera bra.

Läs mer om vem som ansvarar för vad.

Skador, synpunkter eller frågor

Om du fått skador på något du äger i samband med snöröjning, eller vill föra fram synpunkter eller frågor kan du alltid kontakta oss. Du kan felanmäla och lämna synpunkter i vår e-tjänst Synpunkter och förslag. Vid akut felanmälan kan du ringa servicecenter på telefon 08-706 65 00. På helger och vardagar efter klockan 17:00 ringer du 08-733 03 83.

Korta fakta om snöröjningen

 • Snöröjningen startar när snödjupet är minst 5 cm på gång- och cykelvägar och 7 cm på körbanorna.
 • Första prioritet är huvudgator, bussleder och huvudstråk för gång- och cykelbanor.
 • Sundbyberg har tillgång till tre lastbilar, fyra traktorer, två hjullastare samt nio mindre maskiner för gång- och cykelbanor.
 • Snöplogar med ett så kallat flytläge, inte väghyvlar, används. Att skrapa ytorna helt rena från all snö och is går därför inte.
 • Att snöröja hela Sundbyberg med full bemanning och alla maskiner igång tar 10–14 timmar.

Vanliga frågor om snöröjning

Hur ser beredskapen ut?

Vi följer väderprognoser flera gånger per dag för att bedöma vilka åtgärder som kan komma att krävas under närmsta dygnet. Vi har tillgång till tre lastbilar, sju traktorer, en hjullastare samt elva maskiner för gång- och cykelbanor.

Vem beslutar när snöröjning ska utföras?

Stadens prioriteringsordning i samband med snöröjning fastställs av stadsmiljöavdelningen. Snöröjningen startar när snödjupet är 5 centimeter på gång- och cykelbanor och minst 7 centimeter på körbanorna. I Sundbyberg prioriteras framkomligheten för räddningstjänsten och busslinjetrafiken samt utvalda gång- och cykelvägar.

Hur går snöröjningen till?

Vi har elva traktorer för snöröjningen av gång- och cykelbanor i kommunen och det tar ungefär 10 timmar att utföra. Vi får problem när temperaturen växlar mellan varmt och kallt, för då hinner isen både smälta och frysa. När isen tinar rasar sand igenom det tunna is lagret på gångbanorna, och då bildas en isskorpa som gör att det blir väldigt halt.

Hur prioriteras snöröjningen?

Det är viktigt att utryckningsfordon och kollektivtrafik kan ta sig fram, därför plogar staden huvudgator, bussleder och större gång- och cykelvägar först. Därefter plogas övriga gång- och cykelvägar.

Att prioritera de ytor som används för gång, cykel och kollektivtrafik går i linje med stadens policy för hållbart resande.

Vanligtvis börjar vi snöröja när det slutat snöa så att vi får med oss all snö på en plogning. Vid långvarigt snöfall eller vid kraftiga mängder snö kan vi börja ploga innan det slutat snöa. De stora gatorna tar sju timmar att snöröja vid ett snödjup på 7 centimeter. Kommer det mer snö tar det längre tid. Därefter plogar vi resten av staden.

Att snöröja hela Sundbyberg med full bemanning tar 10–14 timmar.

Varför är det inte plogat?

Grunden för stadens vinterväghållning är att man ska kunna ta sig fram på gator samt gång- och cykelvägar. Undantag kan förekomma vid extrema väderförhållanden. Staden strävar efter att snöröja så fort som möjligt, men det är omöjligt att snöröja hela kommunen samtidigt. Därför finns det en prioriteringsordning där gator med busslinjetrafik och gång- och cykelvägar med höga flöden och stort behov av snöröjning prioriteras högst.

En del trottoarer används som snöupplag under vintern då uppläggningsytan i staden är knapp.

Varför åker ni förbi oplogade och osandade gator?

Det kan bero på att de gatorna inte har prioritet just då, att de inte ingår i fordonets distrikt, att fordonet är trasigt eller att fordonet är på väg att hämta mer sand. Det kan även bero på att det är en plats staden inte ansvarar för.

Vad är mitt ansvar som fastighetsägare?

Vid snöfall ansvarar Sundbybergs stad för att snöröja gator och trottoarer. Du som fastighetsägare har ansvar för snö och is som kommer från din fastighet, till exempel om det rasar snö och is från taket ner på trottoaren eller gatan. Om förbipasserande skadas av fallande snö eller istappar från taken kan fastighetsägaren bli skadeståndsskyldig.

Sundbybergs stad öppnar upp en fordonsinfart till respektive fastighet och det arbetet påbörjas efter att snöröjningen är utförd, att öppna upp alla infarter tar minst 5 arbetsdagar.

Du får inte skyffla ut snö på stadens mark. Snö som faller på tomten ska förvaras på tomten. Du ska även snöröja och sanda din egen uppfart om det är så att andra personer än du själv går på den.

Vad gäller vid bortforsling av snö?

Vi forslar bort snöhögar om de utgör trafikfara eller om de hindrar framkomligheten avsevärt.

Ibland blir det snöhögar i vägkorsningar, övergångsställen och cykel- och gångpassager. Det beror på att snöröjarna måste prioritera att ploga vägarna först. De kommer tillbaka så fort de kan och tar bort snömassorna och placeras dem på närmast lämpliga ställe.

Kan ni hjälpa mig att ta bort snövallen utanför min bostad?

Snövallar som bildas när staden plogar vägarna ska du som fastighetsägare själv skotta luckor i, för att man ska kunna ta sig till och från ditt hus. Det gäller till exempel sophämtningen som behöver komma fram till ditt hus och tömma dina sopor.

Alla trappor och gångbanor är inte snöröjda. Varför?

Trappor snöröjs inte under helger och vissa är avstängda hela vintern. Det finns också ett antal gångbanor och parkvägar som inte sköts alls under vintern.

Trottoarerna snöröjs på våra så kallade servicedagar. Det innebär att det är parkeringsförbud vid vissa tider så att vi kan komma fram med våra snöröjningsfordon utan att skada andra fordon på gatan.

Se karta över trappor och hur de underhålls Pdf, 241.5 kB, öppnas i nytt fönster.

När börjar ni sopa gatorna efter vintern?

Målet är att alla gator, gång- och cykelvägar ska vara rensopade så fort som möjligt efter avslutad vinter, senast den 15 maj. För att hinna sopa klart påbörjas arbetet så snart vädret och temperaturen tillåter, senast i början av april.

När sandsopningen kommer igång på allvar sker arbetet dygnet runt. Sandsopningen börjar normalt med gator som har städdag/nattparkering. Städdagsparkeringen upphör den 15 maj och därför strävar vi efter att få dessa gator helt klara innan lagligt parkerade fordon försvårar arbetet. I villaområden sker sopningen enligt ett rullande schema år från år mellan områdena. Många villaägare brukar passa på att sopa ut från sina egna tomter. Så länge det bara är sand och grus är det tillåtet att göra så.

Läs mer om sandupptagning

Vanliga frågor om snöröjning på gång- och cykelbanor

Hur går snöröjningen av gång- och cykelbanor till?

Vi har elva traktorer anpassade för gång- och cykelbanor, fördelade på elva områden i kommunen. Snöröjning av gång- och cykelbanor tar ungefär 10 timmar per område. Vi får problem när temperaturen växlar mellan varmt och kallt, för då hinner isen både smälta och frysa. När isen tinar rasar sand igenom det tunna is lagret på gångbanorna, och då bildas en isskorpa som gör att det blir väldigt halt.

Vädret påverkar alltså när vi kan åka ut och hur lång tid det tar

Hur felanmäler jag "potthål" i stadens gator?

Då potthål är svåra att förutspå och snabbt uppstår får du gärna göra en felanmälan Länk till annan webbplats..

Från och med att felanmälan är gjord ska staden åtgärda skadan inom 2 timmar till 14 dagar. Potthål på vägar där det är risk för skada för allmänheten prioriteras.

Sandar ni inte gångbanorna när det snöar?

Gångbanorna i staden sandas kontinuerligt, men tövädret gör att effekten blir liten eftersom sanden sjunker ner och rinner bort fort.

Samarbetar ni över kommungränserna med snöröjning och halkbekämpning?

I dagsläget samarbetar staden inte med närliggande kommuner. Det beror på att Stockholmregionens kommuner har separata budgetar och avtal med olika entreprenörer.

Hur fungerar sopsaltning?

Sopsaltning lämpar sig endast på cykelbanor av hög standard. Sopsaltningsfordonet kräver en viss bredd, hållfasthet och standard på asfalten för att vara effektiv. Det går inte att sopsalta cykelbanor där det förekommer parkerade bilar då dessa förstörs av sopsaltningen. För dig som cyklist innebär sopsaltningen att framkomligheten och trafiksäkerheten ökar – både på vintern när cykelbanan hålls ren från snö och is och på våren när cykelbanan är fri från grus. Det innebär också att tillgängligheten för gående förbättras.

Vi använder en särskild snöröjningsmaskin till en utvald del av cykelbanorna, en så kallad sopsaltare. Den består av en sopvals och en påhängd vagn. Borsten på sopsaltaren sitter fram och saltlösningen kommer ut längst bak från fordonet. Sopvalsen borstar alltså bort snö och skräp och vagnen sprider ut saltet, som antingen är saltlake, saltlake och torrsalt eller bara torrsalt.

Sopsaltning fungerar inte tillfredställande under -7 grader Celsius, isen smälter då inte längre som metoden kräver och en risk för halka uppstår därmed. Vid så låga temperaturer återgår vi till normal vinterväghållning med plogning och sandning. När temperaturen stiger igen så sopas sanden bort direkt vid första sopsaltningstillfället.

När och hur halkbekämpar ni gång- och cykelbanor?

Staden halkbekämpar gång- och cykelbanor mellan 15 oktober och 15 april, denna period kan variera något beroende på väderlek.

På gång- och cykelbanor används sand med viss inblandning av salt för att sanden inte ska frysa ihop. Sandning kan ske i förebyggande syfte på trottoarer och gång- och cykelbanor.

Sedan vintern 2016/2017 har staden använt sig av sopsaltning på delsträckor längs de regionala cykelstråken samt på stadens huvudcykelstråk. Sopsaltning är ett viktigt verktyg för att öka vintercyklismen och har sedan det infördes expanderats inför vintern 2017/2018 och 2018/2019.

Cykelbanorna markerade med lila färg på kartan sopsaltas Pdf, 1.6 MB..

Varför passar ni inte på att ploga cykelbanan när ni ändå plogar vägen bredvid?

Det kan bero på att klockslaget för plogningen inte är optimalt, att stadsmiljön påverkas negativt. Det kan även bero på att fordonet är av fel typ eller att det inte finns tillräckligt med resurser.

Det kan även bero på att det finns vägmålning eller slangmätare i banan som inte får köras sönder av ett tyngre snöröjningsfordon. Vi har elva traktorer vilka är anpassade för gång- och cykelbanor.

När sandsopas gång- och cykelvägarna i staden?

Målet är att alla gator, gång- och cykelvägar ska vara rensopade så fort som möjligt efter avslutad vinter. För att hinna sopa klart påbörjas arbetet så snart vädret och temperaturen tillåter. Stadens sandupptagning påverkas alltså av vädret, därför är det svårt att bestämma exakt datum. Sandsopningen sker under mars, april och maj. Målet är generellt att all sand ska vara upptagen 15 maj.

Vi börjar alltid sandsopa prioriterade platser. Så här ser prioriteringen ut:

 1. Huvudvägnät av cykelbanor
 2. Centrumbildningar
 3. Trottoarer, gång- och cykelbanor
 4. Parkeringsplatser utmed kantsten, servicegator
 5. Huvudvägnät av gator
 6. Lokalgator i villaområdena
 7. Refuger
 8. Gräsytor
Senast uppdaterad 4 april 2024