Grönskande träd sett underifrån

Fällning och beskärning av stadens träd

Sundbybergs stad är mycket restriktiv då det gäller fällning av stadens träd. Här kan du läsa mer om vilka kriterier som krävs.

Träd fyller mycket viktiga funktioner i vår närmiljö. De renar vår luft genom att binda damm och partiklar och de producerar vårt syre. Eftersom vi bor i ett tättbebyggt område är de träd vi har även mycket viktiga för den biologiska mångfalden. Såväl växter som djur är beroende av de stora träden som livsmiljö och för näring.

Kriterier för trädfällning

Endast träd som är en uppenbar fara för liv och egendom fälls omgående efter konstaterad risk. Vi gör alltid en bedömning på plats. Vi tar hänsyn till hur eventuella åtgärder påverkar ljusförhållandet för exempelvis örtskiktet. Särskild hänsyn tas också till befintliga eller framtida boplatser för djur och fåglar. Träden är livsmiljö för växter, svampar, insekter, fåglar och andra djur och bidrar till stor biologisk mångfald. Äldre träd, särskilt ekar, är värdefulla då de kan vara livsmiljö för upp emot 1 500 olika arter.

Naturmark i samhällen är värdefulla. Det har stor betydelse som "grön lunga", som vacker miljö och rekreation för växt- och djurlivet. Naturens karaktär på en plats ska vårdas och utvecklas.

Enskilda intressen

En fastighetsägare som vill ha träd fällda eller naturmark gallrad på kommunens mark ska skicka in en skriftlig ansökan.

Du måste skicka in din ansökan innan den 1 september varje år för att den ska kunna behandlas och åtgärdas påföljande vinter. Undantag gäller om ett träd bedöms vara en säkerhetsrisk och behöver fällas omgående. Din ansökan behandlas utifrån följande kriterier:

  • trädets karaktäristiska betydelse för området som helhet
  • trädets värde med avseende på ålder, art och biologiskt värde.
  • trädets kondition och utvecklingsmöjligheter.

Här kan du ladda ner ansökan om fällning och beskärning av träd på kommunal mark. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 7 januari 2021