Otillåten användning av stadens mark

Stadens mark ska vara tillgänglig och kunna användas av alla. Man får därför inte placera ut privata ägodelar eller sätta upp anordningar som kan ge intryck av att marken är privatägd. Mot kommunens mark gäller samma regler som mot vilken granne som helst.

På kommunens mark får du exempelvis inte:

  • Anlägga rabatter och plantera buskar och träd.
  • Anlägga parkering, uteplats, murar, staket.
  • Slänga skräp och trädgårdsavfall.
  • Placera ut studsmattor, komposter eller andra föremål.

Ta reda på var tomtgränsen går

Som fastighetsägare ansvarar du själv för att ta reda på var din tomtgräns går och att du håller dig innanför den. I Sundbybergs stads webbkarta kan du leta upp din fastighet. Du hittar kartan på sundbyberg.se/karta Länk till annan webbplats.

Om det visar sig att du använder kommunens mark ber vi dig att respektera tomtgränsen och plocka bort olovliga anordningar snarast.

Vad händer om du olovligt använder stadens mark?

Om stadens mark nyttjas på ett otillåtet sätt informerar vi fastighetsägaren om detta. Fastighetsägaren blir ombedd att plocka bort olovliga anordningar samt att återställa marken till ursprungligt skick. Det är viktigt att återställningen utförs på ett professionellt sätt.

Privatisering av annans mark är ett brott som kan polisanmälas. Det är brottsbalken, 8:e kapitlet, som reglerar privatisering av annans mark vilket är att betrakta som egenmäktigt förfarande. Förbudet omfattar även kommunens mark. Om den som olovligen använder kommunens mark vägrar att rätta sig kan kommunen anlita kronofogdemyndigheten.

Det är detaljplanen som styr hur mark ska användas. Detaljplaner regleras i Plan och bygglagen (PBL) och i enlighet med PBL kan allmän platsmark ges skydd i detaljplanen. Allmän platsmark i en detaljplan är gator, vägar, torg, parker och naturområden som ska vara tillgängliga för allmänhetens gemensamma behov. Allmän platsmark får inte stängas av samt får bara tillfälligt upplåtas.

Om du tillfälligt skulle behöva använda marken utanför din tomtgräns, till exempel i samband med byggnation, krävs ett polistillstånd och en markupplåtelse Här hittar du blankett för tillstånd samt mer information om markupplåtelser Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad 11 juni 2024