Stamgårdsparken

Parker och grönområden

Staden städar gator och torg, gång- och cykelbanor samt andra allmänna platser som parker, bollplaner, lekplatser, grönytor och naturmark.

Städningen sköts dels av egen personal, dels av entreprenörer. Stora delar av kommunens yta utgörs av kvartersmark där ansvaret för renhållningen ligger hos fastighetsägarna.

Den manuella städningen (tömning av papperskorgar, sopning och skräpplockning) sker i centrumområden två till fem gånger i veckan. I ytterområden städas det en till tre gånger i veckan. Tunnlar spolas en gång i veckan. I naturparkerna plockas skräp en gång per år.

Sopning

Den maskinella sopningen sker i centrumområden minst en gång per vecka. Städningen startar klockan 04:00. Orsaken till att sopningen sker så tidigt är dels för att det ska vara rent och fint på morgonen, dels för att det är begränsad framkomlighet under de andra tiderna på dygnet. I ytterområdena sopas gatorna minst en gång på våren och en gång på hösten. Vid behov görs även extra städinsatser.

På vintern går det ofta inte att städa på grund av is och snö. Även den manuella städningen kan drabbas då skräp fryser fast i is.

Gräsklippning

Stadens parker och grönområden städas kontinuerligt. Gräs- och ängsytorna klipps med olika intervall beroende på vilken typ av plats och yta det är och hur snabbt gräset växer. Det beror på ståndort, slitage och väderförutsättningar. Normalt klipper vi gräsmattorna från maj till september var 10–14 dag samt våra ängar slår vi en gång per säsong.

Läs mer om våra naturområden, parker och lekplatser.

Gallringar och slyröjningar

Stadsmiljöavdelningen genomför årligen gallringar och slyröjningar i parker, grönområden och längs gångstråk. Ofta är syftet att skapa bättre sikt och ökad trygghet där många människor rör sig.

Det är också vanligt att vi röjer sly och gallrar i skogsmiljöer för att värna värdefull natur och gynna de växter och djur som behöver en ljusare och luftigare miljö för att trivas. Ibland gallrar vi för att skapa lekmiljöer, skönhetsupplevelser eller för kulturhistoriska värden.

Gallring och röjning är nödvändigt i skötseln av stadens grönska. Utan det blir det snabbt otryggt, och uppskattade skogspartier växer igen. Vid arbetena försöker vi friställa äldre och grova träd. Vissa buskar kan sparas för att gynna det vilda djurlivet.

Genom nyplantering av träd och naturlig återväxt jobbar vi för att det ska finnas minst lika mycket grönska i våra parker och grönområden i framtiden som idag.

Senast uppdaterad 6 mars 2023