Värdegrund

Arbetet med äldreomsorgens värdegrund är ständigt pågående, förs i samtal och dialoger och berör alla som arbetar med äldreomsorg i staden.

Syftet med värdegrund inom äldreomsorgen är att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Äldreomsorgen ska i större utsträckning värna och respektera var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande och delaktighet. Den 1:a januari 2011 införlivades den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen genom att en ny paragraf kom in i lagen. Paragrafen tydliggör den äldres ökade möjligheter till inflytande vid genomförandet av de insatser denne får i äldreomsorgen. Paragrafen som heter §4 i kapitel 5 i socialtjänstlagen lyder så här:

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund).

Äldreomsorgen i Sundbyberg stad har utbildat värdegrundsledare och arbetar kontinuerligt med att föra samtal i personalgrupper om den nationella värdegrunden. Värdegrundsledarna arbetar tillsammans med utvecklare och chefer och alla kvalitetsombud.

Som metod för att förankra den nationella värdegrunden ska alla Sveriges kommuner stimuleras till att ta fram lokala värdighetsgarantier. De lokala värdighetsgarantierna ska vara konkreta beskrivningar av vad de äldre i kommunen kan förvänta sig av äldreomsorgen. I

Senast uppdaterad 22 maj 2018