Certifiering

Kvalitetsledningssystemet hjälper alla medarbetare på alla nivåer i äldreomsorgen att arbeta säkert och systematiskt i enlighet med lagstiftning och mål. Genom rutiner och processer utvecklar vi ständigt verksamheten.

Syftet med en väl fungerande ledningssystem är att skapa trygghet och nöjdhet för den som tar del av verksamheten. Äldreförvaltningen har satsat på att kvalitetssäkra sitt ledningssystem genom att bygga det för att leva upp till kraven i ISO-standarden 9001:2008 och får det certifierat av ett ackrediteringsföretag.

Äldreförvaltningens kvalitetsledningssystem omfattar stöd, vård och service i egen regi på äldreboende, i hemtjänst, på dagverksamheter och på träffpunkter med tillhörande lednings och stödprocesser. Styrning sker också genom äldrenämndens mål och uppdrag samt Sundbybergs stads övergripande styrningsprocesser samt den medicinskt ansvariga sjuksköterskans riktlinjer för en god och säker vård.

Arbetet med att bygga och förankra ett kvalitetsledningssystem som lever upp kraven i ISO 9001 startade i januari 2010. Det har samordnats med olika kvalitetshöjande insatser under åren och en struktur för att arbeta systematiskt med kvalitet i vardagen på alla enheter har tagits fram.

I juni 2017 besökte en kvalitetsrevisor från det ackrediterade företaget Intertek äldreförvaltningen för att granska om ledningssystemet lever upp till de krav som ställs i standarden ISO 9001:2008. Revisorn granskade dokument, intervjuade ledningsgruppen och gjorde besök på olika enheter i förvaltningen och intervjuar medarbetare. Deras slutsats av besöket i äldreomsorgen i Sundbyberg var att verksamheten mer än väl uppfyllde kraven i standarden och vi blev certifierade enligt ISO 9001:2008.

Ackrediteringsföretaget kommer på återbesök en gång om året och efter tre år är det dags för att utvärdera och se ifall verksamheten kan bli omcertifierad. 2018 kommer äldreförvaltningen att omcertifieras enligt de nya kraven i ISO 9001:2015.

Standardiseringsarbete

Standarden för hemtjänst och äldreboende ska bland annat kunna användas för att:

  • ställa krav på tjänsteutförare
  • förtydliga ansvarsförhållanden
  • användas som beställningsunderlag
  • styra och leda organisationer som är delaktiga i processerna
  • följa upp och analysera verksamheterna samt
  • ge underlag för internt förbättringsarbete och utvecklingsarbete.

Standarder kan skapa tydlighet om vad som karaktäriserar god kvalitet för vård- och omsorgstagare i äldreboende respektive för personer med behov av hemtjänst.Senast uppdaterad 19 april 2018