Balkonger i ett flerfamiljshus

Balkonger och inglasningar

Om du vill bygga nya balkonger på ett befintligt hus kräver det bygglov. Även inglasning av balkonger kräver bygglov. En inlämnad ansökan prövas av en bygglovshandläggare utifrån plan- och bygglagen (PBL). En bedömning görs om förslaget följer detaljplanen, har en god form, färg och helhetsverkan, om det är lämpligt för sitt ändamål och om det är tillgängligt.

Nya balkonger

Tillägg på hus såsom nya balkonger ska ske med stor varsamhet och anpassning till den befintliga byggnadens arkitektoniska värde. Det är viktigt att ta hänsyn till byggnadens proportioner, symmetri och fasadindelning samt färg, form och materialval. Detaljer såsom infästningar och räcken är viktiga för helheten. Det kan vara lämpligt att i ett tidigt skede ta kontakt med en byggnadsantikvarie eller arkitekt som hjälper till att ta fram ett förslag med hög arkitektonisk kvalitet.

För balkonger som är ut mot gata, park eller vatten ställs höga krav på utformningen eftersom de blir ett viktigt inslag i stadsmiljön och kan ses av många människor. 

Inglasning av balkonger

Inglasning av balkonger kräver bygglov eftersom det ses som en tillbyggnad och byggnadens volym ökar. Inglasningen ska ske med hög kvalitet och på ett enhetligt sätt. På flerbostadshus bör samma system användas även om inglasningar sker successivt.

Brandskydd av balkonger

När en balkong ska glasas in ställs krav på särskilt brandskydd. Risken för brand ökar i inglasade balkonger och brandgas kan enkelt spridas mellan bostadslägenheter. I Boverkets byggregler finns bestämmelser för hur brandskyddet ska utföras. Detta ska redovisas i den kontrollplan som ska lämnas in i samband med startbesked. Tänk också på att balkongen ofta är den alternativa utrymningsvägen om trapphuset är rökfyllt vid brand. En öppning på cirka 1,2 m rekommenderas för att klara nödutrymning via balkongen.

Följande handlingar ska du skicka in vid balkonginglasning

  • Ansökningsblankett
  • Förslag till kontrollplan
  • Fasadritning i skala 1:100 med aktuell balkong markerad
  • Typritning eller produktblad som visar tänkt balkonginglasning
Senast uppdaterad 9 december 2020