God man för ensamkommande barn

Barn som är under 18 år får inte företräda sig själv i juridiska frågor. Vanligen företräds barnet av föräldrarna, men om de inte finns i landet utser överförmyndarnämnden en god man. Den gode mannen fattar beslut och ”skriver på” för barnet i kontakten med Migrationsverket, skola, socialtjänst och sjukvård.

God man för ensamkommande barn

Som god man för ett ensamkommande barn företräder du barnet som både vårdnadshavare och förmyndare.

Du som är god man ska bestämma över barnets boende och omvårdnad, ekonomi och skolgång. Som god man har du i dessa frågor samma juridiska ställning som en förälder. Däremot ansvarar du inte för den dagliga omvårdnaden av barnet och har inte någon försörjningsplikt mot barnet.

Det är god man som ansvarar för förvaltningen av barnets pengar. Du ska alltså ta beslut om hur dagersättning, bidrag och studiebidrag används. När det gäller dagersättningen från Migrationsverket finns det regler om vad pengarna ska räcka till för barnet.

Om barnet är över sexton år och har uppehållstillstånd kan han eller hon vilja arbeta, till exempel på lov eller helger, för att tjäna lite extra pengar. Barn som är över sexton år har enligt föräldrabalken normalt rätt att själva förfoga över de pengar de jobbat ihop. Dessa pengar får inte god man bestämma hur de ska användas. Om du anser att barnet använder pengarna på ett mycket oklokt sätt bör du kontakta överförmyndarnämnden.

Vid förändringar

Som god man har du vissa skyldigheter mot överförmyndarnämnden. Du ska bland annat:

  • Hålla överförmyndarnämnden informerad om vart barnet bor och om han eller hon fått beslut om uppehållstillstånd eller avvisning.
  • Redovisa uppdraget en gång per kvartal eller vid den tid och på det sätt som överförmyndarnämnden bestämmer.
  • Berätta om det uppstår omständigheter som gör att du inte längre är lämplig som god man för barnet.
  • Informera om när barnets föräldrar kommer till Sverige och kan ta över vårdnaden och förmynderskapet om barnet.

Vem kan bli god man för ett ensamkommande barn?

En god man får inte ha några betalningsanmärkningar hos kronofogdemyndigheten eller förekomma i belastningsregistret. Det är en stor fördel om du har egna erfarenheter av migration och av tonåringar. Om du är intresserad av att bli god man för ensamkommande barn behöver du anmäla intresse.

Arvode

Månadsarvodet för uppdrag som god man för ensamkommande barn, oavsett om barnet är asylsökande eller har fått uppehållstillstånd, uppgår som utgångspunkt till 1 000 kr.

Tolk

Om du behöver hjälp att kommunicera med barnet kan du boka tolk via Språkpoolen. Ange alltid aktnummer vid bokning och överförmyndarnämndens kundnummer som är 0967. Du kan boka via telefon: 010-177 07 00 (dygnet runt) eller e-post: info@sprakpoolen.se.

Socialtjänstens och överförmyndarens roll

Alla ensamkommande barn behöver en god man. Under asyltiden fullgörs uppgiften av en god man.

När ett ensamkommande barn ansöker om asyl ger Migrationsverket en viss kommun i uppdrag att vara ansvariga för barnet. Det är socialtjänsten som ska se till att barnet erbjuds bland annat boende, skolgång och stödinsatser barnet kan behöva.

Under tiden som barnet är asylsökande är det Migrationsverket som ser till att barnet har försörjning (dagersättning), men när barnet har fått uppehållstillstånd så övertas även detta ansvar av den kommun som barnet anvisats till.

Om barnet får uppehållstillstånd ska socialtjänsten i den kommun barnet vistas ansöka om särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet. Det är tingsrätten som utser särskilt förordnad vårdnadshavare. Du som är god man ska anmäla till överförmyndarnämnden att barnet har fått uppehållstillstånd. Du ska sedan bevaka socialtjänstens utredning av särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet.

Överförmyndarnämnden granskar

Överförmyndarnämnden rekryterar gode män och förvaltare, ger råd och information i överförmyndarfrågor samt kontrollerar att förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap sköts korrekt. Ordförande i överförmyndarnämnden är Antina-Maria Hessel (C).

Länsstyrelsen i Stockholms län granskar

Länsstyrelsen i Stockholms län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har tillsyn över överförmyndarna i Stockholms län, Södermanlands län, Västmanlands län, Uppsala län och Gotlands län. Det innebär att den med jämna mellanrum gör inspektioner hos överförmyndarna, och kan även granska en överförmyndare efter till exempel en anmälan från allmänheten. Om du vill komma i kontakt med länsstyrelsen angående tillsyn kan du ringa eller e-posta.

Senast uppdaterad 13 april 2022