Upphörande av ställföreträdarskap

Om du som är ställföreträdare vill sluta ditt uppdrag ska du lämna in en begäran om entledigande till överförmyndarnämnden.

Entledigande på egen begäran

Om du som är ställföreträdare vill sluta ditt uppdrag ska du lämna in en begäran om entledigande till överförmyndarnämnden. Du har rätt att bli entledigad på egen begäran och måste inte uppge skälen till att du vill sluta. Det kan dock underlätta för överförmyndarnämnden i rekryteringen av en ersättare om nämnden vet vilka omständigheter i uppdraget som gjort att du inte längre vill vara ställföreträdare för din huvudman.

Under tiden som överförmyndarnämnden letar efter ersättare är du skyldig att vara kvar i uppdraget och att utföra de uppgifter som följer av ditt förordnande. Denna skyldighet framgår av föräldrabalken och syftet är att försäkra att huvudmannen inte lider några rättsförluster. Det är normalt överförmyndarnämnden som fattar beslut om att entlediga en ställföreträdare vid byte.

Från och med 1 januari 2015 finns det en möjlighet för tingsrätten att entlediga en ställföreträdare trots att ingen ny ställföreträdare finns att tillgå. Du måste då ha en skälig orsak, t.ex. blivit utsatt för allvarliga och upprepade hot, att vilja bli entledigad trots att ingen ersättare finns.

Entledigande mot ställföreträdarens vilja

En ställföreträdare kan bli entledigad mot sin vilja. Om du gör dig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av ditt uppdrag som ställföreträdare kan överförmyndarnämnden besluta att byta ut dig. Detta gäller också om du av någon annan anledning inte längre kan anses lämplig att ha kvar uppdrag som ställföreträdare.

När huvudmannen avlider

Om huvudmannen avlider upphör ställföreträdarskapet automatiskt samma dag. Du som ställföreträdare ska informera överförmyndarnämnden att dödsfallet inträffat så snart du får reda på det. Du har inte längre behörighet att företräda din avlidne huvudman eller att ha tillgång till hans eller hennes konton.

Att göra efter upphörande

Du som är ställföreträdare ska lämna in en sluträkning när ditt uppdrag upphör, oavsett av vilken anledning. Sluträkningen ska visa hur du förvaltat huvudmannens tillgångar från uppdragets början och fram till den dag då beslut togs om upphörande eller entledigande.

Senast uppdaterad 29 januari 2024