God man för ensamkommande barn

Ett ensamkommande barn ska ha en vuxen ställföreträdare i Sverige och därför utser överförmyndarnämnden god man för dessa barn.

Just nu finns det inget behov av fler gode män till ensamkommande barn.

Vem räknas som ensamkommande barn?

Ett ensamkommande barn är en person som:

 • Är under 18 år
 • Är utländsk medborgare eller statslös
 • Kom till Sverige utan sina föräldrar eller annan vuxen företrädare, eller om personen kom tillsammans med sina föräldrar men att de har blivit förhindrade att företräda barnet innan barnet fått uppehållstillstånd.

Ett ensamkommande barn ska ha en vuxen ställföreträdare i Sverige och därför utser överförmyndarnämnden god man för dessa barn.

God man för ensamkommande barn

Som god man för ett ensamkommande barn företräder du barnet som både vårdnadshavare och förmyndare från det att barnet kommer till Sverige till dess att barnet fått uppehållstillstånd. Då utses i stället en särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet.

Du som är god man ska bestämma över barnets boende och omvårdnad, ekonomi och skolgång. Som god man har du i dessa frågor samma juridiska ställning som en förälder. Däremot ansvarar du inte för den dagliga omvårdnaden av barnet och har inte någon försörjningsplikt mot barnet.

När barnet har fått uppehållstillstånd anmäler du som är god man detta till överförmyndarnämnden. Du ska sedan bevaka socialnämndens utredning av särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet. Det får inte ta för lång tid.

När rätten fattar beslut om att utse särskilt förordnad vårdnadshavare kan ditt godmanskap avslutas när beslutet vunnit laga kraft, d.v.s. när tiden för att överklaga beslutet har gått ut. Överförmyndarnämnden fattar beslut om att avsluta godmanskapet. Du ska genast informera överförmyndarnämnden om barnet fått särskilt förordnad vårdnadshavare.

Godmanskapet upphör utan särskilt beslut när barnet fyller 18 år. Överförmyndarnämnden kan också fatta beslut om att godmanskapet ska upphöra om barnets föräldrar kommer till Sverige eller om barnet lämnar Sverige.

Informera överförmyndarnämnden om förändringar

Det är överförmyndarnämnden i den kommun där barnet vistas (faktiskt befinner sig) som är behörig att utse god man och har tillsyn över gode mannen. Det är därför mycket viktigt att du som är god man informerar överförmyndarnämnden om barnet flyttar till en annan kommun.

Som god man har du följande skyldigheter mot överförmyndarnämnden:

 • Hålla överförmyndarnämnden informerad om vart barnet bor och om han eller hon fått beslut om uppehållstillstånd eller avvisning
 • Redovisa uppdraget på det sätt som överförmyndarnämnden bestämmer
 • Berätta om det uppstår omständigheter som gör att du inte längre är lämplig som god man för barnet
 • Informera om när barnets föräldrar kommer till Sverige och kan ta över förmyndarskapet och vårdnaden om barnet

God man ansvarar för ekonomisk förvaltning

Det är du som är god man som ansvarar för förvaltningen av barnets pengar. Du ska alltså ta beslut om hur dagersättning, bidrag och studiebidrag används. När det gäller dagersättningen från Migrationsverket finns det regler om vad pengarna ska räcka till för barnet.

Om barnet är över 16 år och har uppehållstillstånd kan han eller hon vilja arbeta, till exempel på lov eller helger, för att tjäna lite extra pengar. Barn som är över 16 år har enligt föräldrabalken normalt rätt att själva förfoga över de pengar de jobbat ihop, vilket betyder att du som god man inte bestämmer över hur de ska användas. Om du anser att barnet använder pengarna på ett mycket oklokt sätt bör du kontakta överförmyndarnämnden.

Studiestöd för ensamkommande barn

I uppdraget som god man ingår bland annat att ansöka om studiestöd för barnet.

CSN betalar ut studiebidraget till dig som god man. Det vanligaste är att du som god man överför studiemedlet till ett konto som barnet använder.

I ditt uppdrag som god man ingår att du en gång per månad, innan du överför studiebidraget till barnet, kontrollerar barnets skolnärvaro. Om barnet skolkar ska du som god man inte överföra studiebidraget till barnet eftersom du kan behöva betala tillbaka pengarna till CSN.

Stadens ansvar

Under asyltiden

Alla ensamkommande barn behöver en ställföreträdare. Under asyltiden fullgörs uppgiften av en god man. Överförmyndarnämnden har som mål att alltid utse en god man till ensamkommande barn så snart som möjligt (normalt inom 48 timmar) från det att nämnden får en ansökan om behov av god man.

När ett ensamkommande barn ansöker om asyl ger Migrationsverket en viss kommun i uppdrag att vara ansvariga för barnet. Det är socialtjänsten som ska se till att barnet erbjuds bland annat boende, skolgång och stödinsatser barnet kan behöva.

Under tiden som barnet är asylsökande är det Migrationsverket som ser till att barnet har försörjning (dagersättning).

Efter uppehållstillstånd

Om barnet får uppehållstillstånd ska socialnämnden i den kommun barnet vistas ansöka om en särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet. Det är tingsrätten som utser särskilt förordnad vårdnadshavare. Mer om särskilt förordnad vårdnadshavare kan du läsa här.

När barnet har fått uppehållstillstånd så övertas även ansvaret för dagersättning av den kommun som barnet anvisats till.

Arvode

Månadsarvodet för uppdrag som god man för ensamkommande barn, oavsett om barnet är asylsökande eller har fått uppehållstillstånd, uppgår som utgångspunkt till 25% av prisbasbelopp. Du behöver skicka in en redogörelse en gång/kvartal. Blanketten hittar du här Pdf, 209.2 kB..

Tolk

Om du behöver hjälp att kommunicera med barnet kan du boka tolk via överförmyndarnämnden. Mejla overformyndarnamnden@sundbyberg.se med följande information:

 • Plats- eller telefontolk
 • Datum och klockslag
 • Språk
 • Ditt för- och efternamn samt telefonnr som du nås på under utsatt tid
 • Aktnummer

Vi kommer då att ta kontakt med vår leverantör och mejla dig bokningsbekräftelse.

Senast uppdaterad 17 januari 2023