Avgift förskola

Du betalar förskoleavgift för barn i förskola eller familjedaghem. Den beräknas utifrån hushållets registrerade inkomster och antal förskolebarn i familjen. Om ni flyttar eller ditt barn ska börja förskoleklass måste du säga upp platsen. Det är en månads uppsägningstid och avgiften betalas under uppsägningstiden. Tänk på att uppdatera dina inkomster minst en gång per år.

Avgiften för barnomsorg betalar du till Sundbybergs stad. Om du har en placering för ditt barn i annan kommun, men är skriven i Sundbyberg så betalar du ändå alltid avgift till din hemkommun.

Nya faktureringsrutiner

Från och med januari 2024 har vi nya faktureringsrutiner gällande barnomsorg - fritids och förskola. Vi kommer att börja fakturera i efterhand.

Det betyder att fakturan för januari kommer att skickas ut till dig i början på februari och februarifakturan kommer att skickas i början på mars och så vidare. Förfallodagen kommer att vara den sista vardagen i månaden.

Uppdatera inkomstuppgifter

Maxtaxan justeras varje år från 1 januari vilket innebär att avgiftsnivåerna ändras. Läs mer under rubriken Maxtaxa.

Din avgift grundar sig på:

  • Den sammanlagda inkomsten i hushållet (där barnet är folkbokfört), oavsett familjerelationer som är registrerad i e-tjänsten eller inskickad på blankett.
  • Hur många barn i hushållet som har plats i förskola, familjedaghem och fritidshem och barnens ålder.

Det är ditt ansvar som vårdnadshavare att uppdatera dina inkomstuppgifter innan barnet börjar på förskolan samt även uppdatera uppgifterna vid förändring. Har du ingen inkomst registrerar du den som 0 kronor. Om du inte registrerar din inkomst kommer du att få den högsta avgiften.

Du behöver uppdatera dina inkomstuppgifter minst en gång per år. Har du samma inkomst som året innan så registrerar du det. Vid ändrade familjeförhållanden lämnar du uppgifter om det till sektorn för lärande och bildning Länk till annan webbplats.. Familjebilden uppdateras inte automatiskt. Nya uppgifterna registreras från och med nästkommande månad. Fakturan justeras inte retroaktivt.

Inkomst­jämför­else

I december kommer Sundbybergs stad att göra inkomstjämförelse mellan familjens uppgivna inkomst i vår e-tjänst/inlämnad till sektorn för lärande och bildning och den inkomst man deklarerat till Skatte­verket 2021.

Deltidstaxa

Sundbyberg tillämpar deltidstaxa för barn som går max 15 timmar på förskolan. Tiderna förläggs i samråd med förskolan och är anpassade efter förskolans verksamhet. Du som vårdnadshavare måste registrera barnets vistelsetid, antal timmar i veckan, via e-tjänsten för att du ska få rätt barnomsorgsavgift.

För barn 1–2 år vars vårdnadshavare väljer förskoleplats max 15 timmar i veckan betalas avgift med 3/4 av maxtaxan.

För barn som omfattas av allmän förskola vars vårdnadshavare väljer förskoleplats 3 timmar om dagen/ 15 timmar i veckan räknas placeringen som avgiftsfri allmän förskola under skolans läsår. För plats under sommarlovet om max 15h/v betalas avgift med 3/4 av maxtaxan. Läs mer om allmän förskola här.

Ändring av vistelsetid

Barnet ska vistas regelbundet i verksamheten om inte särskilda skäl föreligger. Om förhållandena ändras, exempelvis att man ska vara föräldraledig, blir arbetslös eller ändrar arbets- eller studietid, ska man snarast och senast två veckor innan förändringen, anmäla detta till förskolan och registrera nya vistelsetider i E-tjänsten för vistelsetider. Avgiften beräknas utifrån barnets normala vistelsetid (heltidstaxa respektive deltidstaxa).

En nedgång i vistelsetid får inte göras för en period som är kortare än tre månader. Detta innebär att det inte är möjligt tillfälligt ändra och gå från heltidstaxa till deltidstaxa, under exempelvis en semesterperiod, för att därigenom erhålla en lägre avgift under denna begränsade period. Om detta sker kommer skillnaden i avgift att tas ut i efterhand.

Maxtaxa

Sundbybergs stad tillämpar maxtaxa. Det betyder att det finns en gräns för hur mycket du betalar i förskoleavgift. Om ditt hushåll har en sammanlagd inkomst på 56 250 kronor eller mer per månad före skatt betalar du den högsta avgiften i maxtaxans tabeller.

Om du har fler än ett barn i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem betalar du lägre avgift för barn 2 och 3 och 4e barnet är avgiftsfritt. Avgift tas ut för högst tre barn.

Det yngsta räknas alltid som barn 1 oavsett form av barnomsorg.

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år betalar du en lägre avgift. Då får du ett automatiskt avdrag på avgiften.

Förskola och pedagogisk omsorg 2024
Barn nummerAvgiftstakDock högst
Barn 13%1 688 kronor
Barn 22%1 125 kronor
Barn 31%563 kronor


Avgiften betalas från och med det datum för placering som står på placeringsbeslutet. Du betalar avgift 12 månader per år för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunen om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem.

Senast uppdaterad 25 januari 2024