Illustration av en bil i form av en grön sladd

Klimat och hållbarhet

Sundbybergs stad är en ekokommun och arbetar för att skapa ett hållbart samhälle, där ekologisk hållbarhet är en del av det. För att uppnå detta arbetar Sundbybergs stad utifrån Agenda 2030 och lokala hållbarhetsmål i stadens budget, som följs upp årligen.

Sundbybergs stads arbete med miljöfrågor och ekologisk hållbarhet utgår idag bland annat från stadens hållbarhetsmål som är inkluderade i stadens årliga budget. Dessa mål är en lokal nedbrytning av de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.

Det handlar bland annat om att stadens konsumtion ska bli mer hållbar, att vi ska främja och förvalta den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster och att vi ska arbeta för en hållbar mobilitet inom staden, bland annat genom att öka andelen resor som sker till fots, med cykel och kollektivtrafik.

Målen konkretiseras i nämndernas verksamhetsplaner och följs upp i tertialrapporter och årsredovisningar genom fastställda mått.

Sundbyberg stads årsredovisningar

Program för hållbart Sundbyberg

Program för ett hållbart Sundbyberg är en del av Kommunkoncernen Sundbybergs stads arbete med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Programmet tar sikte på tre målbilder som stadens hållbarhetsarbete ska fokusera på fram till 2030. Målbilderna och dess strategiska inriktningar har definierats utifrån stadens utmaningar i arbetet med att bidra till Agenda 2030 och de globala målen. Programmet är långsiktigt och visionärt för att skapa en gemensam bild och riktning mot hur ett hållbart Sundbyberg ser ut 2030.

Målbilderna i programmet är:

  • En inkluderande stad med jämlika och jämställda livsvillkor 2030
  • En god livsmiljö 2030
  • En fossilfri stad 2030

Ta del av hela programmet:

Program för hållbart Sundbyberg Pdf, 494.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Nationella miljömål

Sverige har 16 miljökvalitetsmål som är antagna av Sveriges riksdag och gäller nationellt, regionalt och lokalt. Kvalitetsmålen leder vägen för stadens strävan mot en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Sundbybergs stads miljö- och klimatmål utgår från de nationella miljökvalitetsmålen.

Medlemskap för hållbarhet

För att uppnå en hållbar stad samarbetar vi med flera nätverk på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Sundbyberg är sedan 1999 medlem i föreningen Sveriges Ekokommuner (Sekom). För att få vara medlem ska kommunen ha antagit ett program för sina verksamheter i enlighet med Riodokumentets Agenda 21. Som medlem arbetar Sundbybergs stad också för att uppnå Det Naturliga Stegets fyra systemvillkor vilket redovisas med gröna nyckeltal. Här kan du se de gröna nyckeltalen för Sundbybergs stad. Länk till annan webbplats.

Sedan 2015 är staden medlem i Sweden Green Building Council. Det är en ideell förening som är öppen för alla organisationer inom den svenska bygg- och fastighetsbranschen. Som medlem är vi med och verkar för ett hållbart byggande och för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen.

Fairtrade city

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen syftar till att öka kännedomen om och efterfrågan av varor som har blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter i andan av Agenda 2030.

Sundbybergs stad är en Fairtrade City sedan 2013 och arbetar aktivt för att påverka företag att öka utbudet och inköpen av etiska produkter. Staden arbetar också för att öka andelen livsmedel i den egna organisationen som är märkta med Fairtrade. Till exempel är 90 procent av allt te och kaffe inom de kommunala verksamheterna märkta med Fairtrade.

Miljöaktiviteter

Sundbybergs stad är delaktiga i olika miljöaktiviteter under året för att visa på sitt engagemang för hållbar utveckling.

Earth hour

I mars stöder staden manifestationen Earth Hour. 

Håll Sverige rent

Varje år deltar staden i Håll Sverige Rents nationella aktion mot nedskräpning – Skräpplockardagarna.

Alla som bor eller arbetar i Sundbyberg kan delta för att göra närmiljön lite finare.

Europeiska mobilitetsveckan

I september deltar staden i den europeiska mobilitetsveckan.

Demokrativeckan

I oktober deltar staden i demokrativeckan. ​


Senast uppdaterad 22 september 2023