Illustration stadsmiljö

Boendemiljö och offentliga lokaler

En god boendemiljö påverkas både av faktorer i inomhusmiljön och utomhusmiljön. Har du frågor om radon, eldning eller vill anmäla djurhållning? Här kan du ta del av information och regler för bostadsmiljön som du kan ta hjälp av.

Eldning

Eldning i tätortsmiljö orsakar luftföroreningar som kan innebära svåra problem för astmatiker och andra känsliga grupper. Miljöbalken kräver att alla måste visa hänsyn.

Vedeldning

En kamin eller öppen spis är ett vanligt sätt att värma sin fastighet och samtidigt öka trivseln i hemmet. Men många av rökgasens ämnen kan vara skadliga för hälsan och orsaka problem för astmatiker och allergiker. För att undvika att grannar blir störda när du eldar, är det viktigt att du eldar med rätt material och på rätt sätt.

Tänk på:

 • Veden som du eldar med ska helst ha torkat i minst ett år.
 • Stäng inte spjällen innan veden har brunnit ut, eftersom farliga gaser bildas lättare då.
 • Det är förbjudet att elda hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material.
 • Ta hand om askan på ett säkert sätt. Aska kan ha rester av glöd i flera dygn. Lägg askan i ett kärl av plåt.
 • Sota eldstaden regelbundet.
 • Kontrollera att brandvarnare och brandsläckare fungerar.

För mer tips och råd vid vedeldning, läs foldern Tänd i toppen Pdf, 1.7 MB.. Du hittar mer information på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Funderar du på att installera en braskamin eller en öppen spis? Då behöver du göra en bygganmälan. Kontakta bygglov- och miljötillsynsavdelningen.

Sotning

Det är Storstockholms brandförsvar som ansvarar för sotning och brandskyddskontroll i Sundbyberg.
Ta reda på vilka utförare som finns och vad sotningen kostar här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om eldning

Skadedjur och ohyra

Du som har problem med ohyra eller skadedjur ska i första hand kontakta fastighetsägaren, förvaltaren eller bostadsrättsföreningens styrelse. De har det huvudsakliga ansvaret för att utföra nödvändiga åtgärder.

Bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska hållas fria från ohyra och andra skadedjur. Ofta finns ett avtal med ett företag som utför skadedjursbekämpning och i vissa fall kan du som boende vända dig direkt till dem.

Om fastighetsägaren, förvaltaren eller styrelsen inte tar problemen på allvar kan du kontakta miljöenheten.

Fåglar

När staden breder ut sig, tar vi allt mer av fåglars naturliga boplatser i anspråk. Samtidigt gör tillgången på mat i staden att byggnader och parker blir eftertraktade områden för till exempel fiskmåsar.

Som enskild person kan du uppleva fåglarna som störande. Men det är inget som Sundbybergs stad kan påverka eftersom det inte bedöms som en olägenhet enligt miljöbalken. 

Om du störs av fågelskrän rekommenderar vi att fönster och dörrar stängs.

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägarens ansvar att hjälpa till att förhindra störningar från måsar. Fastighetsägaren kan göra flera saker för att begränsa fiskmåsar.

Det mest effektiva är att försvåra för fåglarna att bygga bon på fastigheten och se till att de inte hittar mat i bostadsområdet. Det kan exempelvis röra sig om att plocka ägg och ta bort bon från fastigheten (fram till den 1 april, därefter är de fredade till den 31 juli), tömma papperskorgar runt fastigheterna kontinuerligt och sätta "liner" på taken. 

Det här kan du själv göra

Som boende kan du tänka på att inte mata fåglar från balkongen eller i direkt anslutning till fastigheten. Håll också rent kring avfallstunnor och eventuella komposter, så att de inte drar till sig fåglar eller råttor.

Radon

Radon är en radioaktiv gas som är luktfri och färglös. Radon bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Det finns nästan överallt i jordskorpan, men oftast i låg halt. Radon märks inte, men ökar risken att drabbas av lungcancer.

Radonhalten mäts i enheten becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3).

Radon finns både i mark, vatten och i luften. I bostäder kan radon komma från tre olika källor:

 • Marken under och runt huset
 • Byggnadsmaterialet
 • Vattnet som används i hushållet

Hälsoeffekter

Näst efter tobaksrökning är radon den vanligaste orsaken till lungcancer. Socialstyrelsen uppskattar att radon orsakar cirka 500 lungcancerfall årligen, varav omkring 50 bland personer som aldrig varit rökare. 

När bör du mäta radonhalten?

Radonhalten i bostadshus ska mätas under eldningssäsongen 1 oktober–30 april, under en period av minst två månader. Sista datum för att påbörja en mätning är alltså den sista februari. Mätningen ska utföras enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder. Det innebär kortfattat att alla våningsplan med boendeutrymmen ska mätas samt att mätningen endast ska utföras i boendeutrymmen (ej kök och badrum). För flerbostadshus ska även minst 20 procent av det totala antalet lägenheter mätas och alla lägenheter med markkontakt bör mätas. Den vanligaste metoden är att använda små mätdosor, så kallade spårfilmsdosor.

Långtidsmätning

Långtidsmätning är det säkraste sättet att mäta och utförs minst i två månader under eldningssäsong. Om du vill kunna nyttja radonbidrag för åtgärder om dina halter är förhöjda krävs en långtidsmätning.

Korttidsmätning

En korttidsmätning av radon tar normalt 10 dagar att genomföra och kan göras året runt. Denna typ av mätning är inte lika noggrann som en långtidsmätning men ger en indikation på vilken radonhalt du har i din bostad.

Beställ radonmätning

Du kan beställa radondosor genom kommunen och får då ett rabatterat pris. Om du beställer dosor via nedanstående länkar får kommunen en kopia av din radonmätning och resultatet av mätningen blir en offentlig handling.

Gör din beställning här (välj någon av leverantörerna och klicka på företagsnamnet för att komma till deras webbsida):

Mätningen ska ske i rum som används varje dag i bostaden. För hus och lägenheter i ett plan ska minst två rum mätas, varav ett sovrum och ett annat som används mycket, till exempel vardagsrum. Om bostaden har flera plan ska minst en mätning göras på varje plan.

Vid frågor som rör beställningen av radonmätning kontakta det företag du valt att anlita. Om du behöver hjälp att beställa radondosor via internet kan du kontakta miljöenheten via telefon 08-706 66 00, via växeln eller via e-post mhs@sundbyberg.se.

Efter avslutad mätning skickar du tillbaka dosorna till de företag som du har anlitat. Ett resultat av radonmätningen skickas sedan till dig personligen samt en kopia till kommunen.

Det finns även fler företag på marknaden där du kan beställa en radonmätning. Följande bolag har ackrediterade laboratorium för mätning av radon:

Radonbidrag

Det går inte längre att söka radonbidrag. I statens budget för 2022 fanns inga medel avsatta för bidraget. Det innebär att det varken finns pengar till nya ärenden eller till utbetalningar av tidigare ärenden, enligt Boverket.

Referensvärde och sanering

Referensvärdet säger att halterna radongas inte ska vara högre än 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter luft) i bostäder, skolor, förskolor och andra lokaler som allmänheten har tillträde till. Radon kan på lång sikt orsaka lungcancer och det är viktigt att fastigheter med höga radonhalter åtgärdas för att minska riskerna. Bor du i en bostadsrätt eller hyresrätt kan du kolla med din förening om det har mätts radon i ditt hus. Fastighetsägaren har skyldighet att att utföra mätning av radon om det inte har gjorts någon.

Redovisning av radonmätning till miljöenheten

Miljöenheten vill ha en kopia på mätresultatet för att kunna föra in dessa i ett register. För flerbostadshus vill vi gärna att det tydligt framgår att mätningen genomförts enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. För att det ska bli så enkelt som möjligt får du gärna fylla i blanketten "Rapportera radonnivåer" som du hittar under Relaterat innehåll.

Du som ska köpa en bostad är ofta intresserad av om en radonmätning har gjorts i den aktuella bostaden och vad resultatet i så fall blev. Kontakta miljöenheten, så kan de förhoppningsvis ta fram de uppgifter du vill ha. Alla fastigheter i Sundbyberg är inte med i registret, men för många har de radonmätningsresultat på.

Blanketter och dokument

Djurhållning

Husdjur

Att ha sällskapsdjur i tätbebyggda områden kräver hänsyn. Som djurägare ansvarar du för att djuret mår bra, och att det inte orsakar besvär för andra människor.

Länsstyrelsen kontrollerar djurskyddet, vänd dig dit om du misstänker att ett sällskapsdjur i din närhet far illa och inte sköts som det ska. Om du upptäcker lösspringande eller skadade/döda sällskapsdjur kontaktar du polisen.

Om du blir störd av ett sällskapsdjur ska du kontakta djurets ägare. Om problemen kvarstår kan du kontakta länsstyrelsen eller polisen.

Särskilda regler för hund och katt

 • Hundar ska hållas kopplade på offentliga platser samt på Sundbybergs idrottsplats, i Ursviks motionsspår samt i området kring Ekbacken.
 • Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden.
 • När en hund eller katt inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.
 • Hundar får inte vistas på Sundbybergs begravningsplats.
 • Föroreningar från hunden ska plockas upp.

Enligt jaktlagen ska hundar under tiden 1 mars–20 augusti hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Även under övrig tid ska hunden hållas under tillsyn och hindras från att driva och förfölja vilt. Hundägare har ett strikt ägaransvar över sin hund, vilket innebär att ägaren alltid är ansvarig oavsett vad hunden gör.

Hundrastgårdar i Sundbyberg.

Anmälan om djurhållning

Inom detaljplanelagt område krävs tillstånd enligt de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna för Sundbyberg sta Pdf, 94.9 kB, öppnas i nytt fönster.d för att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin samt pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur (exempelvis höns).

Tillstånd för djurhållning kan sökas via blankett (länk till blankett eller E-tjänst). Sundbyberg stad ger generellt inte tillstånd för hållande av tupp då de riskerar att störa grannar.

På hittar du information om de djurskyddsföreskrifter som finns om hur djuren ska skötas.

Djur Länk till annan webbplats. - jordbruksverket.se

Sedan 21 april 2021 ska alla som har fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap, oavsett antal eller syftet med djurhållningen, registrera detta hos Jorsbruksverket. Syftet med registreringen är att Jordbruksverket ska kunna spåra djuren vid sjukdomsutbrott.

Registrering av fjäderfä Länk till annan webbplats.- jordbruksverket.se

Tillstånd enligt djurskyddslagstiftningen krävs för att bedriva näringsverksamheter med djur, till exempel hunddagis eller zoobutik. För mer information om tillstånd enligt djurskyddslagen kontakta Stockholms länsstyrelse. Länk till annan webbplats.

Tillstånd för ormhållning

Inom detaljplanelagt område krävs tillstånd enligt de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna för Sundbyberg stad Länk till annan webbplats.för all ormhållning – även för ormar som inte är giftiga.

Tillståndet om ormhållning är förenade med vissa villkor, exempelvis att ormen ska förvaras i ett låst och rymningssäkert terrarium. Tillstånd för hållande av orm sök via blankett eller e-Tjänst (länk till blankett eller E-tjänst)

Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om de djurskyddskrav som finns för hållande, uppfödning och försäljning av ormar som sällskap och hobby.

Senast uppdaterad 16 februari 2024